• Abdülhamid Han üzerine o kadar çok yazı yazıldı burada ama François Georgeon tarafından yazılan ve Halil Berktay tarafından yazılan bu kitap o dönemleri gözler önüne seren objektif bir kitap okumanızı tavsiye ederim kitap yaklaşık 500 sayfa olduğu için buraya sadece sonuç kısmını ekliyorum..

  Abdülhamid kadar olumsuz koşullarda tahta çıkmış bir hükümdar az
  bulunur. 1876'da sultan olduğunda, Osmanlı İmparatorluğu her yerinden
  su alan bir gemi gibidir. Savaş içinde olduğu Balkanlar'da yeni ayaklanmalann
  da tehdidi altındadır, mali açıdan tam biriflas söz konusudur,
  Avrupa kamuoyu amansızca saldırmaktadır, Büyük Güçler de Osmanlı'ya
  düşmandır. İki selefinin birbiri peşisıra hal edilmesiyle iktidara ulaşan
  Abdülhamid'in meşruiyeti kuşkuyla karşılandığı gibi, korkunç bir
  tecrübe eksikliği de söz konusudur. Tahta çıktıktan dokuz ay sonra patlak
  veren Rus harbi tüm zamanını alır, daha önce eşine rastlanmamış bir
  felaketle sonuçlanır, yeni sultan bozguna ve barışın çok ağır bedeline göğüs
  germek zorunda kalır. Ancak bu sınavlan verdikten sonra, Osmanlı
  İmparatorluğu'nu yeniden inşa edip ayağa kaldırmak işine girişebilir.

  İçeride iktidarını kuran Abdülhamid o zaman gerçek çapını gösterebilmiş
  ve ortaya, imtiyazlan konusunda son derece kıskanç, ülkesinin
  korunmasına ve kalkınmasına tutkuyla bağlı, tam bir devlet adamı çıkmıştır.
  İmparatorluğa yakıştırılan "hasta adam" nitelemesini asla kabul
  etmeyen Abdülhamid, Osmanlı devletini ne pahasına olursa olsun güçlendirmeye
  ve gerçek yerine tekrar kavuşturmaya kararlıydı. Onun çabalan,
  imparatorluğu modern ve büyük bir Müslüman gücü haline getirmeye
  yönelikti.
  Bu amaca ulaşabilmek için, Tanzimat devri ıslahatçılarının 1 839'dan
  beri açtıkları yolda yürümesi söz konusu değildi, çünkü Abdülhamid'e
  göre onların çabalan tam bir başansızlıkla sonuçlanmış, yapılanlar ülkeyi
  siyasi kaosa, mali iflasa ve askerifelakete sürüklemiş ri. Bu nedenle imparatorluğun
  yeniden inşası yeni temeller üzerinde gerçekleştirilmeliydi.
  Peki ama, neydi bu temeller?
  İçeride iktidarını kuran Abdülhamid o zaman gerçek çapını gösterebilmiş
  ve ortaya, imtiyazlan konusunda son derece kıskanç, ülkesinin
  korunmasına ve kalkınmasına tutkuyla bağlı, tam bir devlet adamı çıkmıştır.
  İmparatorluğa yakıştırılan "hasta adam" nitelemesini asla kabul
  etmeyen Abdülhamid, Osmanlı devletini ne pahasına olursa olsun güçlendirmeye
  ve gerçek yerine tekrar kavuşturmaya kararlıydı. Onun çabalan,
  imparatorluğu modern ve büyük bir Müslüman gücü haline getirmeye
  yönelikti.
  Bu amaca ulaşabilmek için, Tanzimat devri ıslahatçılarının 1 839'dan
  beri açtıkları yolda yürümesi söz konusu değildi, çünkü Abdülhamid'e
  göre onların çabalan tam bir başansızlıkla sonuçlanmış, yapılanlar ülkeyi
  siyasi kaosa, mali iflasa ve askerifelakete sürüklemiş ri. Bu nedenle imparatorluğun
  yeniden inşası yeni temeller üzerinde gerçekleştirilmeliydi.
  Peki ama, neydi bu temeller?

  İçeride iktidarını kuran Abdülhamid o zaman gerçek çapını gösterebilmiş
  ve ortaya, imtiyazlan konusunda son derece kıskanç, ülkesinin
  korunmasına ve kalkınmasına tutkuyla bağlı, tam bir devlet adamı çıkmıştır.
  İmparatorluğa yakıştırılan "hasta adam" nitelemesini asla kabul
  etmeyen Abdülhamid, Osmanlı devletini ne pahasına olursa olsun güçlendirmeye
  ve gerçek yerine tekrar kavuşturmaya kararlıydı. Onun çabalan,
  imparatorluğu modern ve büyük bir Müslüman gücü haline getirmeye
  yönelikti.
  Bu amaca ulaşabilmek için, Tanzimat devri ıslahatçılarının 1 839'dan
  beri açtıkları yolda yürümesi söz konusu değildi, çünkü Abdülhamid'e
  göre onların çabalan tam bir başansızlıkla sonuçlanmış, yapılanlar ülkeyi
  siyasi kaosa, mali iflasa ve askerifelakete sürüklemiş ri. Bu nedenle imparatorluğun
  yeniden inşası yeni temeller üzerinde gerçekleştirilmeliydi.
  Peki ama, neydi bu temeller?

  Abdülhamid, Tanzimat'ın sarstığı sultanlık kurumunu yeniden "kadir-
  i mutlak" kılarak işe başladı. Merkezi Yıldız Sarayı olan bir mutlakıyet
  sistemini yerleştirdi. Müslüman tebaasının gözünde meşruiyetini
  güçlendirmek için, hilafet kurumuna dayandı ve ona yüzyıllardır kaybettiği
  parlaklığını yeniden kazandırdı. Hilafeti sadece padişahlığı yeniden
  kutsallaştırmanın bir aracı olarak kullanınakla kalmadı, imparatorluktaki
  Müslümanları birbirine yapıştıracak bir harç haline getirdi. İdeolojik
  çerçevenin, vurgu yu dini boyuta yapmak üzere bu yeniden kurgulanışına
  koşut olarak Abdülhamid coğrafi merkez konusunda da yeni
  bir ayarlamaya gitti. "İdaresi çok güç olan" ve "milli gücümüzü yiyip bitiren"
  1 Balkanlar' daki Osmanlı egemenliğinin ne denli zayıf olduğunu
  saptadığı için, bundan böyle Memalik-i Mahruse içinde önceliği Anadolu'ya
  ve Arap Yakındoğusu'na tanıyarak yeni bir toprak dengesi kurmaya
  çalıştı.
  İktidarını yeni bir sosyal zemine oturtmaya da gayret etti; Tanzimat
  ıslahatçıları gibi istanbul'un batılllaşmış seçkinlerine değil, taşra ayan ve
  eşrafına dayandı. Vilayetlerde, ilkesel olarak katı, ama yerel uygulanışlarında
  büyük bir esneklik gösteren merkeziyetçi bir siyaset izledi. 1875-
  1878 krizinin talihsiz deneylerinden ders çıkararak, imparatorluğu yeni
  diplomatik yönelişlere soktu ve Tanzimat devrinin müttefikleri olan
  Fransa veya İngiltere'den çok Almanya'yı ortak olarak öne çıkardı; İkinci
  Reich'la, Abdülhamid'in önayak olduğu bu yakınlaşma sadece imparatorluğun
  diplomatik ilişkilerini zenginleştirmekle kalmadı, askeri aygıtı
  yenilerneyi ve Fransızların ya da İngilizlerin yaptığı "sömürge tarzı"
  demiryollarına hiç benzemeyen, Osmanlı devletinin savunması, kalkınması
  ve birliği açısından yararlı demiryolları inşa edilmesini sağladı.
  Sonuçta "Hamid sistemi" buydu. Tamamen "akılcı" amaçlara ve imkanlara
  uygundu -bu amaçlar ve imkanlar Avrupalıların pek hoşuna gitmese
  de. 1893 'te, "sultanın gerek inançları gerekse politikası açısından
  bir fanatik, dolayısıyla akıl yoluyla erişilmesi olanaksız birisi" olduğunu
  yazan Fransa'nın İstanbul sefiri Paul Cam b on baştan sona yanılıyordu.2
  Abdülhamid'in Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden ayağa kaldırmak için
  iç tutarlılığı olan, sağlam bir biçimde yapılandınlmış, gerçek anlamda bir
  projesi vardı.
  İmparatorluğu ayağa kaldırmaya yönelik bu programın mimarı olan
  Abdülhamid, ustabaşılığı da büyük ölçüde üstlenmiş, gücünün ve enerjisinin
  büyük bir bölümünü bu işe hasredip, amansız bir çalışma temposu
  sürdürmüştü -belki saltanatının biraz daha dağınık geçen son yılları
  bunun dışında tutula bilir.
  Bu proje sonuç verdi mi? Kesin olan bir şey varsa, Sultan Abdülhamid
  Devlet-i Osmani'yi kalıcı bir biçimde ayağa kaldırmayı başaramamış, o
  hal edildikten sadece birkaç yıl sonra imparatorluk da çökmüştür. Ama
  en azından Abdülhamid kendi devrinde imparatorluğu korumayı becermiştir.
  Yakında sona ereceği ileri sürülen bu "hasta" imparatorluk 1 909'da
  o iktidardan aynldığında, toprak kayıplarını engelleyemesc de, varlığını
  bal gibi korumuştu. 1878 felaketini, imparatorluğun parçalanmasına yönelik
  çok sayıdaki senaryoyu, Avrupa genişlemesinin ve Batı emperyalizminin
  doruk noktasını oluşturan bir dönemin dünyasındaki güç dengelerini
  hesaba katarsak, imparatorluğu bu koşullarda hayatta tutmayı
  başarmak bile başlıbaşına tartışılmaz bir başarı dır. Ama imparatorluğun
  korunması işi sadece Abdülhamid'e mal edilebilir mi? O devirde -diplomasi
  alanında tam bir insan sarrafı olan- Bismarck tarafından da övülen
  büyük diplomatik h ünerini kabul etmekle birlikte, Büyük Güçler arasındaki
  çekişmelerin de bu işte payı olduğunu görmek gerekir. Osmanlı
  İmparatorluğu'nu kullamp sörnürmek Fransa'nın, İngiltere'nin, Avusturya-
  Macaristan'ın, Almanya'mn, Rusya'nın ve İtalya'mn, hepsinin işine
  geliyordu. "KJ.rlı imtiyazları" ve "yağlı işleri"yle3 bu büyük devletlere
  hatırı sayılır ekonomik, ticari ve hukuki imtiyazlar sağlayan kapitülasyonlar
  sistemi -sultanın ifadesiyle "haklarımı:;;;ı çiğneyen" kapitülasyonlar-,
  hiç kuşku yok ki imparatorluğu parça lanmaktan ve sömürgeleştirilrnekten
  korumuştur. İtalyan Meclisi'nin başkanı olan Giolitti, İtalya'nın
  Libya'yı işgal etmeye hiç ihtiyacı olmadığını, çünkü oradan zaten büyük
  gelirler temin ettiğini söylüyordu.4 Saltanatın bilançosu, özellikle devletin
  ve toplumun modernleştirilmesi politikasında pozitif çıkmaktadır.
  Kronik mali sıkıntılara karşın -askeri harcamalar bütçe içinde muazzam
  bir yer tutuyor, toplam miktann en az % SO' sini yutuyordu- Abdülharnid
  bu modernleştirme işine büyük bir enerjiyle bağlanmıştı. Tarihçiterin
  yıllardır incelerlikleri Yıldız arşivleri derinlemesine tarandığında, sul-
  tanın çeşitli kurumlarda, adalette, orduda, maarifte ıstahat yapabilmek
  için ne denli büyük çabalar harcadığı ortaya çıkar. İmparatorluğun Tanzimat'la
  başlayan modernleşmesi 1 876'da kesintiye uğramamış, tam tersine
  onun saltanatında kimi za.man ivme kazanarak sürmüş tü. Bu açıdan
  Abdülhamid, Tanzimat çizgisinde yer alan ıslahatçı ve modernleştirici
  bir padişah olarak kabul edilebilir pekala. s En büyük başansı da, çok sık
  aydınlık düşmanlığı ve yobazlıkla suçlanan birisinden hiç beklenıneyecek
  biralandaydı: Maarif Abclülhamid, imparatorluktaki okulların gelişmesi
  yönünde en büyük çabayı harcamış sultanlardan biriydi. Kuşkusuz
  bu okullar müfredatlan ve disiplinleriyle, iktidarın kaygılarını ve ideolojisini
  yansıtıyorlardı. Ama yine de bir Müslüman orta sınıfın yetişmesinde,
  sosyal ve kültürel modernleşmede çok önemli rol oynadılar. Daha çok
  toplumun ve kültürün incelenmesine yönelen başka araştırmalar, Abdülhamid
  devrinin -belki son yıllan hariç- bir cehalet ve karanlık dönemi
  olmadığını, tam tersine özellikle de Doğu Akdeniz'in liman kentlerinde
  bir "B elle Epoque" görünümüne bütündüğünü göstermektedirler.

  Eğer Abdülhamid imparatorluğu kalıcı bir biçimde ayağa dikmeyi başaramamış
  ve imparatorluk onun ardından hızla çökmüşse, eserinden
  geriye ne kalmıştı? Yaptıklannın arkası gelmiş miydi?
  Padişahlıkla birlikte canlandırdığı hilafet kurumu ondan sonra birkaç
  yıl daha sürdü, sonra Türkiye Cumhuriyeti çerçevesinde yürüttüğü milliyetçi
  ve laik siyasette bu kuruma ihtiyaç duymayan Mustafa Kemal Atatürk
  tarafından 1924'te kaldırıldı. Abdülhamid'in va.risleri de halife unvanını
  taşıdılar -hatta II. Abdülmecid (1922-1 924), 1 922'de Osmanlı
  saltanatı yürürlükten kal dm ldıktan sonra sadece "halife" olarak kalmıştı.
  Ama Jön Türklerin baskısıyla V. Mehmed Reşad'ın Birinci Dünya Savaşı'nın
  başında, sömürgeleril). Müslümanlarını ayaklandırmakgibi beyhude
  bir umudun peşinde, cihad ilan etmesi dışında, son sultanların bir
  "hilafet siyaseti" izledikleri, yani bu kurumu içeride ve dışarıda, Abdülhamid'in
  yaptığı tarzda, siyasi bir araç olarak kullandıkları söylenemez.
  Bu anlamda "son sultan"ın aynı zamanda modern dönemin ilk ve son
  halifesi olduğu da ileri sürülebilir. Bugün İslam Alemi halifesiz, birleşik
  bir ruhani önderlikten yoksun olarak yaşamaktadır. Özellikle İslamcılar
  arasında hissedilen hilafet nostaljisi, hem Hulefa-i Raşidin devrinden
  1 3. yüzyıla gelinceye dek bu kurumun koruduğu büyüklüğünden hem
  de Abdülhamid'in otuz üç yıllık saltanatı boyunca biriktirdiği simgesel
  sermayeden beslenir.
  Abdülhamid'in politikası temel bir çelişkiyle karşılaşmıştı: Eğer imparatorluğun
  istikbali İslam sancağı altında Anadolu ve Yakındoğu'ya
  kaymışsa, bu ülkenin gayrimüslirn nüfusu ne olacaktı? Eğer İslam toplumun
  harcı olacaksa, Osmanlı çoğulculuğunane olacaktı? Abdülhamid
  uygula
 • Sonuç kısmının tamamı bu değil ama neden kopyalanmadı buradan Geri Kalan kısmını da bu siteden indirebilirsiniz..

  http://indr.in/ekitaplar/743-francois-georgeon-sultan-abdulhamid-pdf-e-kitap-indir.html
 • @sotarih insan kitabı alıp koklamak istiyor okuduktan sonra da kütüphanesine koymak istiyor. Bu e kitap olayına bir türlü alışamadım ben
 • @insearchofsunrise katılıyorum ama bilgiye kolayca ulaşmak için pdf verdim ki beğenen kitabı da alır ki bu kitap kütüphanenin başköşesinden olması gereken bir kitap..
 • http://www.pdfekitapoku.com/kategori/tarih-kitaplari/ ilgili siteden detaylı kitapları bulabilirsiniz.
 • bildiğim kadarıyla osmanlı padişahları zamanında han diye anılmazdı, ''ulu hakan'' ''han'' gibi ünvanlar yerine sadece ''sultan'' kullanılsa daha iyi olur bana göre.
 • Panislamizmin en kuvvetli savunucularındandır.
 • Ülkemizde Prof. Dr. Vahdettin Engin, II. Abdülhamit döneminde uzmandır.
 • Sultan Abdülhamid han gerek padişahlığı gerek tahttan indirildikten sonra en çok eleştirilen ve tarihin en asılsız iftiralarına maruz kalmış bir vatan sevdalısıdır . Vefatının üzerinden geçen onca seneye rağmen hala dahi karalama ve itibarsızlaştırma projelerine ne yazık ki maruz kalıyor . Kimine göre ''Kızıl sultan'' kimine göre ''Ulu hakan'' ...
  Belirli bir siyasi görüş mensupları tarafından asla kabul görmeyen ve her zaman günah keçisi ilan edilen zat . Ama unutuluyor ki bir tarihi incelerken dönemin şartlarından ve halet-i ruhiyesinden bağımsız olarak yorum yapamayız . Kendi dönemi için askeri , mali , iktisadi bunalımda olan devletini toparlamış ve şartlarını iyileştirmiş , usta olduğu siyaset sayesinde osmanlının yıkılışını 33 sene kadar erteleyebilmiştir . Denge politikası kavramının vücut bulmuş hali desem abartmış sayılmam herhalde . İttihat ve terakki tarafından darbe sonucu tahttan inmek zorunda bırakılmış bir padişahtır . Ayrıca tebaası tarafından 7 veli kudretinde diye betimlenmiş Osmanlı padişahıdır . İstihbarata çok önem veren , zekası sayesinde bir çok dış mihrakların oyununu bozan , yeri geldiğinde diğer ülke krallarını prenslerini kendine hayran bırakan Abdülhamid han ne yazık ki yıllardır okullarda verilen tarih derslerinde kızıl sultan olarak lanse edilmektedir . Ahir zamanda müslüman kanı döktü demesinler diye kimsenin canına kast etmeyen kendisine bizzat suikast teşebbüsünde bulunanları dahi af edip cezalandırmayacak kadar da merhametlidir aynı zamanda . İslam aleminin son lideri , bana kalırsa da son yüzyıllar da dünyaya en gelmiş en dahi ve maharetli siyaset ehli bir zattır . Abdülhamid handan bahsetmeden önce kendisinin kahraman bir padişah fedakar bir sultan merhametli bir zat olduğunu ve Ömrünün tamamını devletinin bekası için harcadığını göz önünde bulundurmayı ihmal etmemek lazımdır . Bu uğurda ev hapsi yaşamış çoluğundan çocuğundan ayrı düşürülmüş itibarı zedelenmiş lakin şahsına yapılan hiç bir kötülükten incinmemiştir bunu şu sözleriyle ifade etmektedir Ya rabbi !beni ben olduğum için öldürseler çocuklarımı katletseler her zerremi lime lime doğrasalar onlara yinede hakkımı helal ederdim ama beni sevgili peygamberim hazreti MUHAMMED' in(SAV) izinde olduğum için bana bu zulmü reva görenlere hakkımı helal etmiyorum . Rabbim mekanını cennet eylesin .
 • Reformist ve başarılı politikalar sergilemiş bir padişahımızdır.

Bu konuda 1 sayfada toplam 10 adet üst yorum vardır.

 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.