Tarihin Gidişatını Değiştiren Savaşlar ve Etkileri

Her savaş kendince önemlidir ve belirli sonuçlar doğurmuştur. Fakat bazı savaşlar vardır ki eğer o savaşlar farklı sonuçlansaydı şu an bambaşka bir tarih okuyor olacaktık.

İşte tarihin gidişatını değiştiren o savaşlar ve etkileri...

1- Maraton Muharebesi (M.Ö. 490)

MÖ 490 yılında Atinalılar ve Persliler arasında yaşanmış ilk savaşa Maraton Muharebesi denir. Savaş, Yunanlılar ile General Datis emrindeki Ahaminiş Ordusu arasında maraton Ovası’nda gerçekleştiğinden Maraton Muharebesi olarak tarihe geçmiştir. Bu savaşta Perslilerin askerî donanımı ve asker sayısı Atinalılardan fazla olmasına rağmen savaşta galip gelen taraf Atinalılar olmuştur.
II. Maraton Muharebesi’nde alınan galibiyetinin ardından, Yunan şehir devletleri uzun süre bir saldırıya maruz kalmamışlar ve Yunan bölgesinde derin bir sükûnet hakim olmuştur. Bilimsel, sanatsal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler sayesinde, Antik Yunan kültürü doğmuş ve gelişmiştir. Eğer Yunanlılar maraton muharebesinde Perslilere karşı yenilmiş olsalardı, Yunan kültürü, sanatı ve bilimi gelişmemiş, günümüze taşınmamış olacaktı. Bu nedenle Yunanlıların Maraton Muharebesindeki galibiyetleri tarihin en önemli olayları arasında gösterilir.

2- Bedir Savaşı (624)

Müslümanların Mekke’li kureyşlerle yaptığı ve kazandığı ilk savaştır. Bu galibiyet Müslümanlığın yayılmasında önemli rol oynamıştır.
• Bu savaşın Müslümanlar açısından manevi etkisi oldukça fazladır. Bu zaferle Hz Muhammed'in nüfuzu oldukça artmıştır. Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur.
• Medinelilerden putperest olanlarda, bu zaferle birlikte İslam'ı kabul etmeye başlamıştır.
• Bedir savaşı sonunda Hz Muhammed'in esirler ve elde edilen ganimet hakkındaki kararları, İslam savaş hukukunun temellerini atmıştır.
• Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin Arabistan'da ki itibarları sarsılmıştır.
• Bedir kuyuları ve Şam ticaret yollarının idaresi Müslümanların eline geçmiştir.

3- AN Lushan Ayaklanması (755 – 769)

755’ten 769 yılına kadar süren ve Çin’de gerçekleşen An Lushan isyanında 40 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Bu sayı o zamanlar dünya nüfusunun 1/6’ sıydı.

4- Haçlı Seferleri (1096-1270)

Haçlı Seferleri Papalığın teşvikiyle, Hıristiyan Avrupalıların, Müslümanlara karşı tertip ettikleri seferlerdir. En önemlisi dînî olmak üzere, siyasî, sosyal ve iktisadî sebeplere dayanan Haçlı seferlerini, Papa İkinci Urbanus, 1095 yılında toplanan Clermont Konsili’nde yaptığı konuşmayla başlatmıştır. Saldırılar ise 1096 yılında birinci haçlı seferiyle birlikte eyleme dönüşmüştür. Asıl amacı Müslümanların elindeki toprakları tekrar kazanmak ve doğunun ileri teknolojisini ele geçirmek olan Haçlı seferleri asırlarca devam etmiş, milyonlarca insanın can kaybına, devletlerin yıkılıp, ülkelerin tahrip olunmasına sebep olmuştur.

5- İstanbul’un Fethi (1453)

• 1000 yıllık Bizans devleti sona ermiştir.
• İstanbul’un fethi Orta Çağ’ın sonu, Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edilmiştir.
• Kalelerin ve surların top gülleleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Avrupa’da derebeylik rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağlamıştır.
• Fetihten sonra İtalya’ya giden Bizans bilginleri Rönesans hareketinin başlamasında etkili olmuşlardır.
• Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi Avrupalılar’ı yeni arayışlara yöneltmiş ve Coğrafi Keşiflere sebep olmuştur.
• Avrupa ülkeleri İstanbul’da ilk sürekli elçilikler kurmaya başlamışlardır.
• Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa’nın dini birliği önlenmiştir.

6- Waterloo Savaşı (18 Haziran 1815)

“ Waterloo bir savaş değildir, dünyanın yüzünün değişmesidir” Victor Hugo
Waterloo savaşı Vicor Hugo’nun da belirttiği gibi dünyanın kaderini belirleyen bir savaştır. Napolyon’un son savaşı olan Waterloo savaşı’nda Napolyon’un komutasındaki Fransız ordusu İngiliz – Prusya ittifakına karşı karşı savaşmıştır. Bu savaş, Napolyon’un sürgündeki Elba adasından kaçtıktan sonra tekrar taht giymesinin üzerine çıkmıştır ve Napolyon’un bozguna uğramasıyla sonuçlanmıştır. Dünya tarihinin en kuvvetli liderlerinden birisi olan Napolyon tekrar sürgüne gönderilmiş ve ölene kadar sürgünde kalmıştır. Tarihçiler bir konuda çok emin eğer Napolyon Waterloo zaferini kazansaydı dünya tarihi şu anda bambaşka olacaktı.

7- Amerikan İç Savaşı (1861 – 1865)

Amerikan İç savaşı sonuçlarıyla tarihe geçmiş bir savaştır.
Savaşın Sonuçları:
• Savaşın bitiminde güneydeki bütün kölelere özgürlük hakları verildi.
• Kısa bir süre sonra da köleler oy kullanma hakkını kazandılar.
• ABD'nin güneyinde köleliğe dayanan tarım ekonomisi sona erdi.
• Amerika Birleşik Devletleri bölünme tehlikesinin üstesinden gelerek tekrar tek bir ülke olarak birleşmiş oldu.

8- I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

I. Dünya savaşı sonuçları bakımından tarihe adını kazımış bir savaştır.
• ABD’yi dünyanın süper gücü haline getirmiştir. Avrupa ülkelerinin imzaladıkları ağır antlaşmalar sonucunda ABD Avrupa’nın ekonomisine karışma imkanı bulmuştur.
• Antlaşmalardaki altın endeksi gibi ağır şartlar dünya ekonomik bunalımını oluşturmada etken olmuş ve dünya ekonomik bunalımı da II. Dünya savaşının çıkmasına ortam hazırlamıştır.
• Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan kurulmuştur.
• Avrupa ve Asya’da devletlerarası dengeler bozulmuş, Osmanlı, Avusturya-Macar imparatorluğu ve Rusya tarihe karışmıştır.
• Sömürgecilik isim değiştirerek

9- II. Dünya Savaşı (1939 – 1945)

II. Dünya savaşı dünyanın siyasi haritasını belirleyen bir savaştır ve tarihe yön veren en önemli savaşlardan biridir. Bu savaş sırasında dünyanın süper güç dengesi gidip gidip gelmiştir. Ağır şartlar altında olan ve ekonomik olarak çöküş yaşayan Almanya’da Nasyonal Sosyalist Partisi( daha sonra ismi Nazi Partisi olarak değiştirilmiştir) bir umut olarak görülmüş ve Adolf Hitler başa getirilmiştir. Adolf Hitler ekonomik bunalımın faturasını Almanya’daki Yahudilere kesmiş ve Yahudilerin ırkçılık yapıp sadece kendi cemiyetindekileri tuttuklarını Almanlara iş vermediklerini dışladıklarını savunmuştur. Çözümü Yahudi soykırımı yapmakta bulan Adolf Hitler inanılmaz büyüklükte bir kitleyi peşinden sürüklemiştir ve o ekonomik bunalımda hem Yahudi soykırımı yapmış hem de silahlanarak I. Dünya savaşı sonucunda imzalanan Versay antlaşmasını çiğneyerek Ren Bölgesi’ne asker çıkarmıştır. Ardından da Polonya’yı işgal etmiş ve II. Dünya savaşını başlatmıştır. Nazi Almanya’sı önüne gelen yeri fethetmeye başlamıştır. Alman topraklarına katmıştır. Ta ki kış mevsiminde Rusya’ya girmeye karar verene kadar. Burada bozguna uğrayan Alman ordusu Berlin’e dönmüş ve dünyadaki Nazi hakimiyeti 1945’te Sovyet Rusya’nın Berlin’e girmesiyle son bulmuş, II. Dünya savaşı sona ermiştir. Savaşın Sonucunda:
• ABD ve Sovyet Rusya dünyanın iki süper gücü haline gelmiştir.
• Dünya ABD bloğu, Sovyet Rusya Bloğu ve bu bloklara katılmayanların oluşturduğu üçüncü blok olarak 3’e bölünmüştür ve bu bloklar soğuk savaşı başlatmıştır.
• Sömürgeci devletlerin ağır bir biçimde yıpranmalarından dolayı sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamıştır
• Sömürge haline getirilen Hindistan, Pakistan, Libya, Cezayir, Tunus gibi birçok millet Türk Kurtuluş Mücadelesini örnek alarak, bağımsızlıklarına kavuşmuştur.

10- Türk Kurtuluş Savaşı (1919 -1922)

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere gerekli gördükleri her yeri işgal etme hakkı tanıyordu. Antlaşmanın hemen ardından işgaller başladı, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar her yeri işgal etmeye başladılar. Ermeniler ayaklandılar. Yunanılar kendilerine vaat edilen yerleri ele geçirmek üzere harekete geçtiler. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak sivil örgütlenmeyi başlattı. 10 Ağustos 1920’de Osmanlı Türklerin ölüm fermanı olan Sevr Antlaşmasını imzaladı. 23 Nisan 1920 yılında da Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu ve TBMM Sevr Antlaşmasını imzalayanların hepsini vatan haini ilan etti. Mustafa Kemal’in sivil ordusunun direnişi çok başarılı oldu ve işgalci kuvvetler topraklardan kovuldu. Mudanya antlaşmasının ardından Lozan Antlaşması imzalandı ve Türk Devleti tüm dünyaya kabul ettirildi. Kurtuluş savaşı daha sonraları tüm dünyadaki sömürülen devletlere örnek teşkil etmiştir.

İlginizi çekebilecek diğer galeriler

Biyografiler

 • Mao Zedong CV
  BİYOGRAFİ
 • Albert Einstein CV
  BİYOGRAFİ
 • Sabiha Gökçen CV
  BİYOGRAFİ
 • Marco Polo CV
  BİYOGRAFİ
 • Henry Ford CV
  BİYOGRAFİ
 • Vecihi Hürkuş CV
  BİYOGRAFİ
 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Abraham Lincoln CV
  BİYOGRAFİ
 • Marilyn Monroe CV
  BİYOGRAFİ
 • İbni Sina CV
  BİYOGRAFİ
 • II. Abdülhamid CV
  BİYOGRAFİ
 • Mahatma Gandhi CV
  BİYOGRAFİ
 • Deniz Gezmiş CV
  BİYOGRAFİ
 • Ömer Hayyam CV
  BİYOGRAFİ
 • Sokrates CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.