UNICEF

  Doğuştan anne ve babasının korumasında olan çocuklar, ebeveynlerinin ölümü veya kimsesiz kalmaları sırasında istismar edilmeleri veya kullanılmaları halinde çocukların bu hakları uluslararası bir kuruluş olan UNİCEF, yani Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından koruma altına alınır. Dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir şehrinde karşınıza çıkan bir grup çocuğun yüzlerine baktığınızda ülkenin sefaleti veya gelişmişliği bir tokat gibi yüzünüze çarpar.

  Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bölgenin ekonomik olumsuzlukları ve açlık en çok savunmasız ve kimsesiz çocukları allak bullak etmektedir. Savaş bölgesindeki çocuklar, sokaklarda dilendirilen, istismar edilen ve üvey anne veya baba şiddetine maruz kalan çocukların yeniden topluma kazandırılması ve rehabilite edilmesi için Türk bir kurum olan Çocuk Esirgeme Kurumu ve diğer kuruluşlarla bağlantılı ve ortaklaşa çalışmalar yürütülmektedir.

  İngilizce açılımı “United Nations Childen’s Fund” olan kuruluş 1954 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması ve bütün dünyada bu hakları savunmak ve çocukların temel gereksinimleri olan güven ve insani yaşam hakkının korunması ve çocukların temel gereksinimlerinin karşılanarak yeni yaşam fırsatları yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.

  UNİCEF, bu temel amaçlarla kurulmakla birlikte BM tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye dayanarak faaliyet gösterir ve çocuklara yapılan zulmü ve gaddarlığı uluslararası standartlara binaen ortak hukukla korumaya çalışır ve bu yönde politik olarak büyük çaba gösterir. 

 • UNICEF hangi amaçla kurulmuştur?

  UNICEF, çocukların sosyal bilişsel ve toplumsal olguların dışına itilmesine ve onların ötelenerek güçsüz kılınmasına karşı bir kurumdur. Kuruluş prensibi olarak çocuklar için birtakım araştırmalar ve çalışmalar yürütse de dünyadaki kadınlara yapılan adaletsiz uygulamalar ve kız çocuklarına yapılan şiddetler ve haksızlıklar kurumun yürüttüğü çalışmaların dahilindedir. Kurum, çocuk haklarını korumak adına, ülkelerde siyasal kararlığı ve bu konuda maddi kaynakları harekete geçirerek destekler. UNICEF, bütün çocukların haklarını korumak için kurulmuş bir kuruluştur; fakat kurumun, çocuk haklarında bazı öncelikleri bulunmaktadır. Savaş kurbanları, savaş alanları, yoksulluğun aşırı yaşandığı noktalar, doğal felakete maruz kalmış alanlar, şiddetin baş gösterdiği ve engellilere yapılan olumsuz davranışlar, kurumun öncelikleri arasında yer almaktadır. Yani kurum en çok ihtiyaç duyulan bölgeye ilk olarak ulaşma politikası izlemektedir.

  Unicef'in Sierra Leone'de Çektiği Bir Fotoğraf

  Kurum, aynı zamanda, insani yardım kuruluşları ve diğer BM örgütleri ile beraber çalışarak gücünü güçlendirmekte ve hem ihtiyaç sahibi çocuklara hem de ailelerine ne gerekiyorsa imkanlar çerçevesinde destek olmak gayesindedir. Kurulun ilk kuruluşundan beridir temel amacı tarafsız bir politika ile çalışmalarını yürütmesidir. Kurum hiçbir taraf ve durum gözetmeyerek, çocuk haklarını savunmak için elinden geleni yapar ve bu konuda iş birliğine de açık kapı bırakır. Ülke programları aracılığıyla faaliyetler yürütmek ve bu programlar aracılığıyla kız çocuklarının ve kadınların eşit haklara kavuşması ve toplumun her açıdan kalkınabilmesi için, toplumu bu kalkınmaya katmaya uğraşmaktadır. UNICEF’in birinci vizyonunda ülkelerarası barış, çalışmaların ilerlemesi ve kurumun sürekliliği bulunmaktadır. UNICEF, belirlediği amaçlara ulaşmak için kullandığı stratejileri, çocukların sorunlu bölgede yaşadıkları problemlere ve kaynaklara göre ülkeden ülkeye değiştirebilmektedir. Genel olarak bu kurum tüm ülkelerde sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalan çocukların ve en savunmasız ve korunmaya muhtaç çocukların sorunlarıyla ve problemleriyle öncelikli ilgilenmektedir.

  Genç, çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi için bilgi oluşturma ve yayma, halkın bu konuya katılımını ve desteğini sağlayarak toplumun ilgisini çekmek ve kaynak yaratmak ülke programının ayrılmaz parçalarıdır. UNICEF ve ortak ülkeler, çocuk haklarını hayata geçirmek ve korumak için destek toplamayı, tamamlayıcı çalışmaları desteklemeyi ve toplumun bu yapılan program ve çalışmalarda aktif rol alması adına çalışmalar yürütür. 

 • UNICEF Genel Kurulu hangi kurallara göre çalışma yürütür?

  Kurum birlikte çalıştığı kuruluşlarla birlikte, dünyanın bütün ülkelerinde geçerli olan insan onuruna yakışır muamele ve hayat şartlarına ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışır. 5’er yıllık planlar olarak hazırlanan yıllık programlar UNICEF’in çalışma şeklini ve yol haritasını belirler. Kurum, çalışmaları, hükümet temsilcilerinden oluşan 36 kişilik bir İcra Kurulu tarafından denetlenir. Bu kurul, kuruma ait politikalar geliştirir, programları onaylar ve kurumun gerek idari gerekse mali ve bütçe planlarını karara bağlar. İcra Kurulu’nun üyeleri BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından belirlenir.

  UNICEF, on yıldan fazla bir süre çalışmalarına ve programlarına devam ettikten sonra 1961 yılında kurumun çalışma alanlarına eğitimde eklendi. Bu kararın alınmasından dört yıl sonra ise kurumun dünyaya ve ülkelere kazandırdığı değerler ve insani şartlar için Nobel Barış Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. 

 • UNICEF yaptığı çalışmaları ve koruma programlarını nasıl finanse eder?

  UNICEF, tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. Kurumun finansmanının üçte ikisi hükümetlerden, geriye kalanıysa UNICEF Milli Komiteleri tarafından toplanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 36 UNICEF Milli Komitesi bulunmaktadır. Bahsi geçen bu kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları çocuk haklarını destekler, ortaklıklar kurar, bağışlar toplar ve UNICEF kartpostallarını ve destek ürünlerini satarlar.

 • UNICEF’in Küresel Öncelikleri Nelerdir?
  1. Doğan tüm bebeklerin hayatta kalması, sağlıklı büyümesi, zihinsel ve fiziksel gelişimin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve erken çocukluk dönemindeki uygun gelişim döneminin kurulabilmesi.
  2. Çocuk haklarının sadece teorik değil, sosyal hayata uygulanması, toplumdaki cinsiyetçi yapının ve eşitliğin temellerini atmak, geleceğin çocuklarının bilinçli ebeveynlerle büyümeleri için anne baba eğitimleri yürütmek, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm çocukların ilkokul eğitimi almalarını sağlamak,
  3. Bütün toplumu bilinçlendirerek çevrenin çocuklara uyguladığı şiddetin, istismarın ve sömürünün her şeklinin engellemek ve karşısında durmak,
  4. Kan ve cinsel yolla bulaşan HIV/AİDS gibi uhrevi hastalıkların gençler arasında yayılmasını engellemek ve bu hastalıkları taşıyan genç veya ergin insanların bu durumlarında onları yalnız bırakmayarak destek olmak,
  5. Çocuk haklarının korunması için gerek ülkeler bazında gerekse uluslararası düzeyde kanıtlar yaratarak kaynaklar yaratmak, ortalıklar kurmak ve kız ve erkek çocuklarına kendilerini ifade ve açıklama özgürlüğü ve imkanı tanımak.
 • Türkiye’de UNICEF ile Ortaklaşa Yürütülen Çalışmalar Nelerdir?

  Türkiye UNICEF ile ortaklaş yürütülen çalışmaların konuşulduğu ve karara bağlandığı bir UNICEF Milli Komitesi ve bu kurulun yanında çocuk haklarının korunması ve bir ülke politikası haline gelmesi için oluşturulan Ülke Ofisi’nin bulunduğu tek ülkedir. Ülke Ofisi, hükümet ile görüşmeler yaparak mali yardım sağlayan, ülke çapında kurumu destekleyen fonların ve yardımların organizasyonunu yapan ve bu yapılan Ülke Programı’nı imzalayarak bu düzlemde ve çizgide faaliyet gösteren kurumdur. Şu anki mevcut Program, 2011-2015 dönemini kapsamaktadır. Belirlenen ülke programı çerçevesinde UNICEF, ülkedeki birçok kurum ve kuruluşla koordineli olarak çalışmalarını yürütür. Bahsi geçen kurumlar arasında örnek olarak devletin yönetim kademesine yakın olan Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) gösterilebilir. Bunun yanı sıra uygun programlarda Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve yerel kuruluşlarla da programlar yürüten kurum, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi ile de çalışmalarını sürdürür. Üniversite ve araştırma kurumları, sivil toplum, medya ve bizzat çocuklar, ülke programının uygulanmasında yer almaktadır.

  Türkiye gibi büyük ve gelişmekte olan ülkelerde çocuk ve ergenlere yardım amacıyla yapılan programlarda desteğin direk olarak yapılmasından ziyade bu yardım ve desteklerin yapılması için birtakım mekanizmaların oluşturulması için gayret gösterilir. Bu çelişkili durumda birçok ülkede çalışma yürüten UNICEF, ülkeye yardım ederek görüş ve bilgileri paylaşmaktadır. Ülkeye olan bu akademik yardım, mevcut mevzuatta yapılması gerekilen değişiklikleri yapmakta; kaydedilen ilerlemenin izlenmesine ve çocuklara yönelik hizmetlerin sunumuna ilişkin tekrarlanabilir ve çocuk dostu modeller geliştirilmesinde ortaklarına teknik yardım sunmaktadır.

 • UNICEF Türkiye Milli Komitesi

  -İhsan Doğramacı: Kurucu Başkan (1915-2010),

  -Prof. Dr. Tezer Kutluk: Başkan,

  -Alanor Olalı: Başkan Dnaışmanı,

  -Sanem Bilgin Erkurt: Genel Müdür,

  1)- Yönetim Kurulu:

  -Dr. Ahmet Paksoy,

  ­­-Ali Haydar Kurtdarcan,

  -Prof. Dr. Enver Hasanoğlu,

  -Prof. Dr. Kadriye Yurdakök,

  -Oya Cangüloğlu,

  -Sani Şener,

  -Sedat Ergin,

  -Prof. Dr. Şencan Özme,

  -Prof. Dr. Tezer Kutluk,

   

  2)- Yüksek Danışma Kurulu:

  -Ahmet Faralyalı,

  -Betül Mardin,

  -Bülent Akgerman,

  -Cem Hakko,

  -M. Rıfat Hisarcıklıoğlu,

  -Nur Batur,

  -Vuslat Doğan Sabancı,

  -Yavuz Canevi,

  -Yüksel Erimtan,

  -Zeynep Taşkent.

İlginizi çekebilecek diğer olaylar

Biyografiler

 • Hulusi Kentmen CV
  BİYOGRAFİ
 • Mahatma Gandhi CV
  BİYOGRAFİ
 • Nasrettin Hoca CV
  BİYOGRAFİ
 • Mao Zedong CV
  BİYOGRAFİ
 • Kanuni Sultan Süleyman CV
  BİYOGRAFİ
 • Van Gogh CV
  BİYOGRAFİ
 • Al Capone CV
  BİYOGRAFİ
 • Albert Einstein CV
  BİYOGRAFİ
 • Fatih Sultan Mehmet CV
  BİYOGRAFİ
 • Alexander Graham Bell CV
  BİYOGRAFİ
 • Karl Marx CV
  BİYOGRAFİ
 • Franklin D. Roosevelt CV
  BİYOGRAFİ
 • Alan Turing CV
  BİYOGRAFİ
 • Heinrich Himmler CV
  BİYOGRAFİ
 • Napolyon Bonapart CV
  BİYOGRAFİ

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.