Katip Çelebi CV

BİLİM ADAMI (1609 - 1657)
Türk - Osmanlı biim adamı Katip Çelebi tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalarıyla tanınır.

İsim Soyisim : Mustafa bin Abdullah
Adresi : Unkapanı, İstanbul, Türkiye
Doğum Tarihi : 1609
Doğum Yeri : İstanbul, Türkiye
Ölüm Tarihi : 6 Ekim 1657
Ölüm Yeri : İstanbul, Türkiye
 • EĞİTİM
  KURUM KURUM YERİ, TARİH
  Medrese Eğitimi
  İstanbul (1615 - 1623)
  Katip Çelebi'nin babası Abdullah Bey, Enderun Mektebinde yetişen bir silahtardır. Bu nedenle oğlunun eğitimine oldukça önem vermiş zamanın koşullarına göre de oğlunun 6 yaşından itibaren dini eğitimler almasına çaba göstermiştir. Çelebi, İmam İsa Halife el Kırımi'den tevcid dersleri, Zekeriya Ali İbrahim Efendi ve Nefeszade'den de yine özel dini dersler almıştır.
  Özel Eğitim
  İstanbul (1615 - 1623)
  Katip Çelebi, medrese eğitimleri ile birlikte on dört yaşına kadar özel bir eğitim görmüştür. Bu eğitimlerin içinde dini ve pozitif bilim eğitimleri, İlyas Hoca'dan Arapça dersleri, Böğrü Ahmet Çelebi'den hat dersleri almıştır.
  Özel Eğitim
  İstanbul (1635 - 1645)
  Çelebi, gitmiş olduğu doğu seferinin dönüşünde hemen Kadızadenin eğitimlerine devam etmiştir. Kendisi, Ayasofya dersiamı Kürt Abdullah ve Süleymaniye Dersiamı Keçi Mehmet Efendi'nin derslerini dinlemiştir. Vaiz Veli Efendi'den, Ermenek müftüsü Molla Veliyüddin'den eğitim görmüştür. Ayrıca kendisini tarih, tıp, coğrafya ve bibliyografya alanında da oldukça fazla geliştirmiştir. Çelebi'nin Arapça, Farsça ve Lâtinceyi de usta bir şekilde öğrendiği ve bunları eserlerinde kullandığı görülmüştür.
 • MESLEKİ TECRÜBELERİ
  MESLEK ÇALIŞTIĞI KURUM, YER, TARİH
  Çırak Katip
  Anadolu Muhasebesi Kalemi, Osmanlı Devleti (1623 - 1624)
  Aslında Mustafa olan adının, tarihte bilinen adı "Katip Çelebi" olarak anılması tam olarak buradaki çalışmalarından sonra olmuştur. On dört yaşına geldikten sonra babasının aylık 14 dirhem bağladığı harçlığıyla birlikte Anadolu Muhasebesi kaleminde çırak katip olarak başlamıştır. Çelebi kısa sürede "Erkam" adı verilen yazışma kurallarını ve dönemin devlet belgelerinde kullanılan "Siyakat" yazısını öğrenmiş kendisine bunları öğreten memuru da geride bırakacak yetenek göstermiştir.
  Katip
  IV. Murad Dönemi, Doğu Seferi, Osmanlı Devleti (1624 - 1635)
  Çelebi, çıraklık sürecinden sonra babasıyla birlikte IV. Murad'ın doğu seferine katılmış ve bu seferde katiplik yapmıştır.
  Yazar
  Osmanlı Devleti (1624 - 1627)
  Katip Çelebi, çocukluğundan itibaren katiplik yaptığı zamanlarda bile ilim ve bilime ayrı bir merak salmıştır. Doğu seferi sırasında bile kendini geliştirmeye çalıştırmış çatışma olmadığı zamanlar Halep'te kütüphaneleri gezmiş, sahafları dolaşmış bol bol kitaplar toplamış ve okumuştur. Çelebi seferden sonrada İstanbul'a dönmüş katiplik makamından çıkarak kendini ilime - bilime vermiş ve bütün tecrübelerini bilgilerini eserlerine aktarmayı amaçlamıştır. Kendisi henüz 48 yaşındayken vefat etmiş eserleri ise nesilden nesile ulamış tüm dünyada paylaşılmıştır.
 • ÇALIŞMALARI
  Çalışma Adı Tarih
  Keşfü'z-Zünûn an Esâmi'l-Kütüb vel-Fünûn
  Çelebi'nin bu çalışması Arapça dilinde olup, çok kıymetli bir eserdir. Yaklaşık olarak on beş bine yakın kitap ve on bine yakın içerik tanıtan büyük bir bibliyografya ansiklopedisi çalışmasına eşdeğerdir. Bu eserin basıldığı ülkeler ise Mısır, Almanya ve İstanbul'dur, eser aynı zamanda Latinceye de çevrilmiştir.
  Cihannümâ
  Çelebi'nin bu çalışması tarihimizdeki en eski coğrafya kitabımız sayılmaktadır ve eserde anlatımlarda harita kullanmış İbrahim Müteferrika basımevinde çoğaltılmıştır. Bir çok Avrupa dillerine çevrilmiş bu eser, bundan sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak olmuştur.
  Tuhfet-ül Kibâr fî Esfâr-il Bihâr
  Çelebi'nin bu eseri Osmanlı Devleti zamanındaki deniz savaşlarını ele almış ve Denizcilik tarihi bakımından önemli bir eser olmuştur.
  Takvîm-üt-Tevârîh
  Çelebi bu çalışmasında da 1648 yılına kadar yaşanmış olayların kronolojik sırayla açıklamasını içermektedir, eser Arapça ve Farsça dillerinde çoğaltılmıştır.
  Fezleket-üt-Tevârîh
  Bu çalışması bir mukaddime, üç usul ve bir son sözden ibarettir. Çelebi'nin varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdarların tarihi diye tanımlanabilecek hem ilmi hem de tarihi bir çalışmasıdır.
  Fezleke
  Bu çalışma da Fezleket-üt-Tevârih’in devamı niteliğinde olan bir eser olmuştur.
 • ESERLERİ
  Eser Adı Eserin Türü Tarihi
  Arapça Fezleke Tarih Kitabı
  Türkçe Fezleke Tarih Kitabı
  Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr Tarih Kitabı
  Takvîmü't-tevârih Tarih Kitabı
  Tarîh-i Frengi tercümesi Tarih Kitabı
  Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana) Tarih Kitabı
  Düstûrü'l-amel fi ıslâhı'l-halel Tarih Kitabı
  İrşadü’l-Hıyâfâ ila Tarihi’l-yunun ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ Tarih Kitabı
  Cihannüma Coğrafya Kitabı
  Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur Coğrafya Kitabı
  Kitab-ı Bahriye Coğrafya Kitabı
  Keşfü'z-zunûn anil-esâmi ve'l-fünun Bibliyografi Kitabı
  Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl Bibliyografi Kitabı
  Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn Bibliyografi Kitabı
  Mîzânü'l-Hakk fi ihtiyâri'l-ahakk Din Kİtabı
  İlhâmü'l-mukaddes min feyzi'l-akdes Din Kİtabı
  Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hıkem ve’l-eş’âr Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Kitapları
  Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Kitapları
  Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Kitapları
  Beyzâvi Tefsirinin şerhi Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Kitapları
  Muhammediyye şerh Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Kitapları
  Kanunnâme Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Kitapları
  Tütün Risalesi Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Kitapları
 • NİYET MEKTUBU
  "Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir."
  “Kalemin mürekkebiyle öyle bir vuruşu var ki, kılıcın şarabından, yani döktüğü kandan daha keskindir. Harap olup gitmeyecek bir yazar yoktur; ancak onun elinin yazdıkları dünya durdukça durur.”
  "Baktım, ne varsa nakıştan ve hayalden ibaret,
  Cihanda, kitaptan daha güzel bir dost yoktur.
  Her an kitap sayesinde, yalnızlık köşesinde
  İnsana yüz rahat vardır ve asla incinme yoktur.”
 • HOBİLERİ
  Tarih
  Tıp
  Coğrafya
  Astronomi

Tarihiolaylar.com internet sitesinde bulunan bütün içerikler Tarihi Olaylar editörleri tarafından hazırlanmaktadır. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Copyright 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.