• Osmanlı döneminde:Mustafa Kemal
  Cumhuriyet döneminde: Kemal Öz
  Sahne adı: Atatürk. Cumhuriyet döneminde Mustafa ismini tercih etmemesi tuhaf. Mustafa ismi İbranicede Yahudilerde de tercih edilen bir isim.
  kod adı: SELANİK EFENDİ. ittihat terakki ve teşkilatı mahsusadaki şifre adı.
  GÖREVİ; NAPOLYON. Birinci dünya savaşında soykırım uygulanan Müslümanlara, bu soykırımı tolere etmek için kurtuluş, kurtarıcı algıları ile beyin kontrolü sağlamak için oluşturulan bir olgu.
  MUSTAFA KEMALİN Dini;. PAGAN PUTPEREST YAHOVA (LAİKLİK)
  MUSTAFA KEMALİN KUTSAL KİTABI: KABALA (Yahudilerin gizli ve hiyerarjik olarak tabana yayılan kutsal din kitabı.)
  MUSTAFA KEMALİN IRKI: YAHUDİ EŞKANAZ. Mustafa kemalin kafa yapısı antropolojik olarak hazar kimliğini ortaya koyar. İnce dudak yuvarlak kafa, mavi göz, açık alın yuvarlak göz çıkık elma kemikleri hazar ırkının belirgin özelliklerindendir. Atatürk kan olarak Türk Hazar, din ve iman olarak yahudidir. Eşkanazdır; Aşk+nazi, yarı Türkçe yarı Almanca kelime. Musevi hazar ırkı Yahudi Hitler ve Yahudi soykırım kadrolarınca imha edildiler. Kabalist hazarlar korundular dünyaya yayıldılar ve bir kısmı israile yerleşti. Hazarlar dünyanın en zeki ırkıdır. Dünya zeka ortalaması lQ 100 hazarların lQ ortalaması 118 dir. Hazarların azınlık bir bölümü müslümandır. Stalinin projesi ve dahli ile önemli oranda imha edildiler.
  MUSTAFA KEMALİN TARİKATI; pagan Yahudi mason tarikatı.
  “Ligou’nun ansiklopedisinde Mustafa Kemal’in “Macedonia Rizorta Et Veritas” locasında tekris edildiği (kutsandığı) yazıyor.İtalyan obediyansına bağlı macedonya Rizorti’den ayrılan kardeşlerin Fransa Grant Oriantından berat alarak Veritas locasını kurdukları bilinmektedir. İttihat terakki her iki locada da faal olmuştur. Dolayısıyla bir ihtimal, Yüzbaşı Mustafa Kemal Veritas locasında tekris edilmiştir. (kutsanmıştır.) (Masonluk ve Roteriyenlik . Hulki Cevizoğlu.)
  “Atatürk benim ölçülerime göre tam bir masondu. Onun düzenli bir locada aydınlanmış olup olmadığını bilmiyorum.” (H.C. Masonluk ve R. Necip Arıduru. Büyük üstat. Özgür masonlar büyük locası.)

  MUSTAFA KEMALİN TAHSİLİ EĞİTİMİ: kabala YAHUDİ TARİKAT OKULU. Askeri lise harp okulu.
  M. KEMALİN HOCALARI: Rabby (haham-yahudi din adamı) Shimon Zwy. (Şemsi Efendi) kabalist haham. Torunu Ilgaz Zorlu. Uludağ üniversitesi öğretim görevlisi. Şemsi efendinin torunu. İsrailde ilahiyat okudu. Yakubi sebatayların hahamı. Dedesinin kabala imanına muhalif.
  Üstad NAKİ, Fransızca ve matematik hocası Yahudi mason. Rizorty mason locası üstadı azamı.
  M. KEMALİN TANRILARI: kabalada 72 adet tanrı var. En yaygın olanı güneş, Firavunlar isis, osiris Güneş (Ra), kosmoz yahve, şeytan………. ve diğerleri.
  M. KEMALİN İBADETİ (RİTÜELİ-AYİNİ): bağlı olduğu dini ritüeli MYTRA. (MİT+RA)?= GÜNEŞ TANRISI DİNİ. Masonluğun temel ritüeli
  EN SEVDİĞİ DUA: „Shema Yisrael Adonai Eloheinu ve Adonai Ehad” İbranice. Bu bilgiyi ABD de yayınlanan Herald tribun gazetesinin muhabirlerinden HİLAL HELKİN den alıyoruz.
  Mustafa kemal eğitimine ilkokuldan önce başlar. İlkokuldan önce Ali Rıza, Mustafa kemale bir eşkanaz haham tutar ve din eğitimi almasını sağlar.
  Mustafa kemal Atatürk ilkokul yaşına gelince, annesinin tercihi selanikteki FATMA HATUN devlet ilkokuluna kaydolur. Okula başladığı gün okulun dört ve beşinci sınıf öğrencilerinden oluşan mızıka takımı Mustafa kemalin evine gelir müzik eşliğinde okula transferi sağlanır. Osmanlıda ilkokula yeni başlayan çocukları okulun musiki bandosu evinden alırdı. Mustafa kemal okul öncesi haham eğitimi aldığı için bu okulda yalnızlık çeker. Bir ay bocalamadan sonra Galatalı Silleli (Konya) Ali rıza Mustafayı Fatma hatun okulundan haham şimon zwynin Yahudi tarikat okuluna transferini sağlar.
  Mustafa kemal bu okulda beş yıl haham şimon zwy ve üstad mason naki den KABALA eğitimi alır. Kabala pagan putperest Yahudilerin gizli kutsal kitabıdır. Soykırım ve Yahudi ırkçılığını vaaz eder. Yahudi olmayanlar yani goyimlerin boyunduruk altında kullar olduğunu öğretir.

  ANNESİ ZÜBEYDE HANIM: zübeyde hanım müslümandır. melami tarikatına mensup. Hamiyetperver ve hayırsever bir hanımefendi. 1926 da ölmeden once son eşi ragıp beyin kızı ve torunu tarafından bakıldığı. Mağdur ve fakirlere bağış yaptığını biliyoruz.
  Mustafa kemalin annesi öldüğünde atatürk eskişehirde idi. Cenazesine gitmedi. Atatürkle annesinin yolları, üvey babası ali rızanın isteğinin gerçekleşmesi yani fatma hatun devlet ilkokulundan yahudi haham şimon zwy nin okuluna geçmesi ile ayrılır.
  Mustafa Kemali Yahudi Yalçın Küçükten dinliyelim.
  “Sadece maksimalistler! mi; tüm tanıklar, hiçbir tanıklık bırakama¬dan yok oldular. 1926 yılına geldiğimizde, Zübeyde Ana, mümtaz evla¬dı hakkında, bir tek sözcük bile bırakmadan bu dünyadan ayrılmıştı. Üvey Babası Ragıp Efendi'nin akrabası, belki sevgilisi ve belki metresi, Abdürrahim'den Vamık Volkan'ın başak ettiği bilgi kırıntılarına gö¬re, bir ara Çankaya Köşkü'nün hanımı Fikriye, bir gün Çankaya yokuşunda ölü bulundu, intihar etmiş olması mümkündür, ama, öldürül¬düğüne inananlan da biliyoruz.”
  Baştan sona yalan ve yanlış olan resmi tarihçiler son zamanlarda tarihin rakamları ile de oynamaya başladılar.
  BABASI: resmi kaynaklarda ALİ RIZA. Gümrük memuru daha sonra kereste tüccarı olduğu söyleniyor. Aşırı alkol ve veremden ölen Ali Rızanın bu gün bahsedilen evi yapması veya satın alması imkan dışı.
  Uluslar arası ansiklopedik kaynaklarda babasının belli olmadığını yazıyor. Dr. Rıza nur hatıralarında Selanikte yaptığı araştırmada şehrin yaşlılarının Atatürkün annesinin genelevinde çalıştığını rivayet ettiklerini yazıyor. Yine araştırmacı eski İstanbul müftüsü milletvekili Hasan mezarcı mahkemeye sunduğu bilirkişi heyetince orjinalliği onanmış bir belgede Atatürkün annesi Zübeyde hanımın Larissa (Yenişehir) mutasarrıfı Abduş aga tarafından Selanik genelevinden çıkarıldığını. Atatürkün Abduşu babası sandığını, Abduşun ölümünden sonra miras paylaşımı sırasında Atatürkün Abduşun çocuları tarafından, “kardeşleri olmadığı için” mirastan muaf tutulduğunu yazıyor.
  Yine adana ibo Osman caddesinde felçli yatan bir bayan, Atatürkün babası olduğu iddia edilen Ali Rıza nın Konya Silleli Yahudi olduğunu, alkolik olduğunu, aşırı alkol ve vermeden öldüğünü, Silleye (konyaya) geldiğini buradan akrabalarınca benimsenmeyip geri Selanike gitmek zorunda olduğunu anlatıyor. Soyadı Üstündağ olan bu bayanın anlattığına göre, kendisinin Ali Rızanın amca oğlunun torunu ile evlendiğini Ali Rızanın ailesinin kırmızılar diye adlandığını ailenin yarısının Suriyede yarınsın Sivasta yaşadığını beyan ediyor. Kedisinin de Suriyede yirmi yıl evli kalıp boşanınca Türkiye ye geldiğini ve benzeri konuları anlatıyor. Üstündağ hanım Atatürkün orospu kelimesini yasak ettiğini nedeninin annesinin Selanik genel evinde çalıştığını iddia ediyor. Yasalarda genel evinde çalışan kadınların yasal ismi SERMAYEDİR.
  MUSTAFA KEMALİN HANIMI LATİFE HANIM; Latife hanım sorbon üniversitesinde üç sene okur tahsilini yarıda bırakarak izmire gelir. Atatürkle evlenir. Latife hanım İzmirli galata kökenli zengin uşakizadelerin kızıdır. Uşakı zadeler yunanlıların izmiri işgal etmeleri ile beraber ailece Parise taşınır. İzmirin işgali ile beraber İzmirde mülk sahibi zengin Yahudilerin bir kısmı İzmiri terk eder bir kısmı gelen yunanlı komutanlara konaklarını açarlar. Alatini köşkü ve ailesi yunanlı komutanlara kallavi ziyafetler verir. Aynı Yahudiler izmire giren kuvayı milliyeci yeşil ordu komunist ordu ve Bolşevik ordusu diye adlandırılan büyük taarruz kurgu ordusuna da konaklarını açarlar. İzmirde Yunan komutanlara ve Kuvayı milliyecilere köşkünü ve sofrasını açan Alatini ailesinin Selanikteki köşkü sultan ikinci abdulhamidin gözetim altında tutulduğu köşktür. İşin tuhafı İzmiri işgal eden yunanlılar osmanzade Hamdiyi belediye reisi atarlar. Mustafa kemal İzmire girince yine Osmanzadeyi belediye reisi atar. İki seçim önce Osmanzadenin torununu ak parti aday gösterdi.
  Latife hanım, Uşakizadelerin diğer aile fertlerine rağmen sağlam karakterli, saygılı, karakterli, alkol kumar ve gece hayatı ile barışık olmayan bir hanımefendi idi.
  Latife hanımı birazda Kemalist kripto Fransızların İskenderun kaymakamı nın oğlu Yalçın Küçükten dinleyelim.
  “Modern ve pek feminist, Uşakizade Latife, 1926 yılına gelindiğinde, çoktan Mustafa Kemal tarafından boşanmış ve diri diri mezara konmuştu. Bu İsviçre' de okumuş cesur kadının, dişe dokunur bir tek not bile bırakamaması, ne derin korku içinde yaşadığına ve daha doğrusu yaşatıldığına da işarettir. Sanki, Çankaya' da yaşamamıştır, yaşamların silindiği bir dünyada idiler.”
  “Ne beceriksiz bir oyun, kötü bir bulvar tiyatrosu, ikide bir Latife'yi . anlatma iddiası ile çıkanlar, yıllar yılı, aynı temcit pilavı sunuyorlar. Bunlardan tek öğrenebildiğimiz, ne ölçüde kısırlaştıklarıdır; eski ve bunamışlara özgü soruların dahi dışına çıkamıyorlar. Doğru, iç savaş'lar hep korku üretiyorlar ve korku bırakıyorlar.”
  Gizli Tarih. Yalçın Küçük S. 68
  MUSTAFA KEMALİN ZÜRRİYETİ ÇOCUKLARI; Mustafa kemalin çocuğu yok biliniyor. Ama son zamanlarda tv ye çıkıp konuşan eşi Latife hanımın yeğeni Mustafa kemal Atatürkü Tarabyada bir bar çalıştırıcısı Yahudi kadından oğlu olduğunu adının ABDURRAHİM olduğunu söyledi. Bu Abdurrahim kripto olmayan bir yahudiden olması nikah dışı olması belki gizli kalmasına neden olmuş olabilir. Ama bu bilgiyi bir şekilde devşirmiş bulunuyoruz. Abdurrahim Yalçın Küçükün kutsal Yahudi isim listesinde görüyoruz. Abdurrahimin soyadı ATATÜR. Sonunda K harfi eksik. Bülbülderesi sebatayist Yahudi mezarlığında yatıyormuş.
  Dr. Rıza nura göre Mustafa kemal Atatürk son yirmi yılını gonokok hastalığı mikrobu ile geçirdiğini. Kendisinin çoğu kez tedavisini yaptığını. Bu nedenle Almanya’da kaplıcalara gittiğin rivayet eder.
  Gonokok mikrobu ve hastalığının halk arasındaki adı bel soğukluğudur. fahişelerde oluşan bir hastalık. Fahişelerden erkeklere bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananların çocukları olmazmış. Mustafa kemalden olduğu iddia edilen Abdurrahim Atatür ün Mustafa kemalin bu hastalığa yakalanmadan önce olduğunu söylenmektedir.
  5 0
 • 1. kismi yeni bitirdim simdilik bu iddialardan bazilarini duymustum ornegin Mustafa Kemal'in buyuk babasinin kim oldugunu kimse bilmez nasil bir liderin buyuk babasi bilinmez heleki 20. yuzyilda yasamis bir liderin sebebi gayet açik. Ancak piç olmak bir insanin suçu degildir ve hatta cok zor bir hayat demektir butun bu zorluga ragmen bir insanin bu seviyelere gelmesi taktir edilecek birseydir. Zaten baktigimiz zaman butun guclu liderlerin anne veya babasi ya kucukken ölmustur yada zor bir hayat yaşamistir. Yani bu olumsuz bir ozellik degildir.
  2. olarak izmirin en zengin ailesinden kiz almasinida yadirgamiyorum zaten tarih boyunca evlilikler boyle yapilir guclu adamin kiziyla evlenirsin ve gucleriniz birlesir ki bu ailenin izmirin yarisina sahip oldugu soylenir baktigimiza zaman suanda bile izmirin kemalist miktari ortada yani buda işe yarar bir strateji bundada elestirim yok. Ancak Latife hanimin gelecege hiç birsey birakamamasi gercekten okurken beni uzem bir olay.
  3. olarak Mustafa Kemal'in genelevlerde takilan bir adam oldugunu dusunmuyorum. Hicbir lider bir onla bir bunla takilamaz cunku bu kadinlardan birinin konusmasi o lideri yok edebilecek kadar buyuk dedikodular dogurabilir ancak Ataturk'un 1 metresi oldugu ve onun kazara trajik sekilde öldugu soylenir.
  0 0
 • @malcolm Bak sana bır ornek vercem belkı bu konuyla alakalı degıl ama orumcek agı gıbı nasıl sarmaladıklarını gor dıye . Kıtaptan yazıcam aksam eve gıdeyım
  0 0
 • Topbaşlar, Erenköy cemaati

  Bu dükalığın, bu milletin üzerinde, bu milletin kaderi üzerinde nasıl oynadığını anlatmaya çalışıyorum...

  Anadolu insanı birbirini sağ-sol, gelenekçi-yenilikçi, türk-kürt, alevi-sünni vs. diye birbirlerini katlederken, parsayı toplayanları, sırça köşklerde,
  ellerini ovuşturup, ceplerini dolduranlarının tarihini deşifre etmeye çalışıyorum...

  Üstad Cemil Meriç'in tabiriyle "batının deli gömlekleri" olan ideolojilerin, nasıl bir sahtekarlık, nasıl bir morfin ve provakasyon amacı olarak kullanıldığını
  göstermeye çalışıyorum...

  Bunları yapan ele başlarının, bu ülkede nasıl popüler, hit, duayen, diva vs. olduklarını anlatmaya çalışıyorum...

  12 Eylül ihtilalinden sonra, bayan tutuklulara cinsel işkence gündeme gelince "bunlara ne gerek var, elimizde aslan gibi evlatlarımız var" diyecek kadar küçülen,
  mide bulandıran, faşizmin ve Kontrgerillanın önemli ismi Turgut Sunalp Paşa'nın sosyalist Nazım Hikmet'in üvey teyzesinin oğlu olduğunu anlatmaya çalışıyorum...

  Nazım'ın babası Selanik son valisi Hikmet Bey, Nazım'ın da annesi olan Celile Hanım'dan boşanınca Cavide Hanım ile evleniyor... Cavide Hanım'ın kardeşi Macide Hanım
  ise Abdullah Sunalp ile evleniyor... Bu evlilikten Turgut Sunalp doğuyor...

  Peki, Nazım'ın kardeşi Samiye Hanım'ın torunu Alev Bilgişin kim ile evleniyor?

  İş adamı Halis Komili ile...

  Bakın, size Beyaz Türk Selanik dükalığının endogomiyi nasıl koruduğunu ispatlıyorum şimdi:

  a) Alev Komili'nin anne tarafından dedesi Selim Dırvana'nın kardeşi Mahid Dırvana, Nesteren Hotinli ile evleniyor.
  b) Nesteren Hotinli, anne tarafından Halil Rıfat Paşa'nın torunu...
  c) Halil Rıfat Paşa'nın diğer torunu yönetmen Vedat Örfi Bengü, Piraye Altunoğlu ile evleniyor... Piraye Hanım, Nazım'ın eşlerinden biri... Nazım'dan boşanıp,
  Vedat Örfi ile evleniyor....

  Şimdi, 1909 Hareket Ordusu Kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa'ya gelelim... Nazım'ın annesi Celile Hanım'ın teyzesinin kocasıdır. Ve Sosyalist Mehmet Ali Aybar'ında
  dedesidir. Mehmet Ali Aybar'ın kızı Güllü Aybar, Hakan Behlil ile evleniyor... Bunu aklınızda tutun...

  ***

  Topbaş'lar, malum, Türkiye'nin önemli ailelerinden biri... Özellikle Nakşi-Halidi çizgideki Özal'a ve bugün iktidara yakın bir çizgide seyrediyorlar. Aileden Mustafa Latif Topbaş, BİM'in
  en büyük hissedarı olarak biliniyor... Ailenin dominant kurumu ise Bahariye Mensucat... Ankara faaliyet gösteren Muradiye Vakfı'ndan İlim Yayma Cemiyetine kadar birçok
  sivil toplum kuruluşunda etkinlikleri var... Yayın organları ise Altınoluk Dergisi...

  Ailenin tarihini yazacak değilim, ama kısa bir bilgi vermem gerekiyor.

  1930 Menemen Provakasyonundan sonra Nakşi-Halidi Şeyh Esad Erbili Hoca, başzanlı olarak tutuklanıyor ve yargı sürecinde vefat ediyor.

  Vefatından sonra talebesi ve halifesi Mahmut Sami Ramazanoğlu, Erenköy Sohbetlerini devam ettiriyor ve bu oluşum Erenköy Cemaati olarak ünleniyor.

  Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun vefatından sonra ise cemaat üçe bölünüyor. Bir kısım Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın etrafında kümelenirken, bir kısım bugün gündemde
  eski Yeni Şafak gazetesi başyazarı, yakın zamanda hizmet karşıtı açıklamalarıyla Bugün gazetesinden istifa eden Ahmet Taşgetiren etrafında kümeleniyor. Orta sınıf, esnaf ve
  İstanbul'daki kısmı ise Topbaş ailesinden Musa Topbaş ve Yeğeni Eymen Topbaş etrafında toplanıyor. Eymen Topbaş, ANAP kurucularından ve İstanbul İl Başkanıydı.

  Şimdi;

  a) Musa Topbaş’ın kardeşi Hulusi Topbaş da Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi’nin damadıydı.
  b) Hulusi Topbaş’ın oğlu Eymen Topbaş’ın eşi Füsun Verdi, Bülent Verdi’nin kız kardeşiydi.
  c) Bülent Verdi ise iş adamı Halit Narin’in kızı Mine Narin’in eşiydi.
  d) Halit Narin’in annesi ise Pakize Germirli idi.
  e) Hulusi Topbaş’ın diğer oğlu Bülent Topbaş’ın eşi de Samiha Şakir’in kızı Ghade Şakir idi.

  Bitti, demek isterdim ama bu akrabalık bağlarının devamı var:

  a) Elmalılı Hamdi Yazır’ın kız kardeşi Şerife Hanım’ın oğlu da CHP milletvekili ve 27 Mayıs ihtilalinden sonra kurulan kurucu meclis üyesi Emin Paksüt idi.
  b) Emin Paksüt’ün eşi de, İstiklal Mahkemesi hâkimlerinden Kel Ali’nin (Çetinkaya) kızı Alliance Israelit Universalle mezunu Fatma İstiklal Çetinkaya idi.
  c) Emin Paksüt’ün oğlu ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Ali Feyyaz Paksüt idi.

  Tuhaf raslantılar, tuhaf temaslar...

  Bu spiral, iç içe geçmiş akrabalık bağlarını, yine bir zincirle bitirmek istiyorum. Yukarıdaki e maddesinden devam edelim. Bakalım nereye çıkacak.

  e1) Bülent Topbaş'ın kayınvalidesi Samiha Şakir, Mehmet Rıfat Pekiş'in kardeşidir.
  e2) Mehmet Rıfat Pekiş'in damadı Fehmi Behlil, Hakan Behlil'in amcasının oğludur.
  e3) Hakan Behlil, Güllü Aybar'ın eşidir.
  0 0
 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.