• Osmanlı döneminde:Mustafa Kemal
  Cumhuriyet döneminde: Kemal Öz
  Sahne adı: Atatürk. Cumhuriyet döneminde Mustafa ismini tercih etmemesi tuhaf. Mustafa ismi İbranicede Yahudilerde de tercih edilen bir isim.
  kod adı: SELANİK EFENDİ. ittihat terakki ve teşkilatı mahsusadaki şifre adı.
  GÖREVİ; NAPOLYON. Birinci dünya savaşında soykırım uygulanan Müslümanlara, bu soykırımı tolere etmek için kurtuluş, kurtarıcı algıları ile beyin kontrolü sağlamak için oluşturulan bir olgu.
  MUSTAFA KEMALİN Dini;. PAGAN PUTPEREST YAHOVA (LAİKLİK)
  MUSTAFA KEMALİN KUTSAL KİTABI: KABALA (Yahudilerin gizli ve hiyerarjik olarak tabana yayılan kutsal din kitabı.)
  MUSTAFA KEMALİN IRKI: YAHUDİ EŞKANAZ. Mustafa kemalin kafa yapısı antropolojik olarak hazar kimliğini ortaya koyar. İnce dudak yuvarlak kafa, mavi göz, açık alın yuvarlak göz çıkık elma kemikleri hazar ırkının belirgin özelliklerindendir. Atatürk kan olarak Türk Hazar, din ve iman olarak yahudidir. Eşkanazdır; Aşk+nazi, yarı Türkçe yarı Almanca kelime. Musevi hazar ırkı Yahudi Hitler ve Yahudi soykırım kadrolarınca imha edildiler. Kabalist hazarlar korundular dünyaya yayıldılar ve bir kısmı israile yerleşti. Hazarlar dünyanın en zeki ırkıdır. Dünya zeka ortalaması lQ 100 hazarların lQ ortalaması 118 dir. Hazarların azınlık bir bölümü müslümandır. Stalinin projesi ve dahli ile önemli oranda imha edildiler.
  MUSTAFA KEMALİN TARİKATI; pagan Yahudi mason tarikatı.
  “Ligou’nun ansiklopedisinde Mustafa Kemal’in “Macedonia Rizorta Et Veritas” locasında tekris edildiği (kutsandığı) yazıyor.İtalyan obediyansına bağlı macedonya Rizorti’den ayrılan kardeşlerin Fransa Grant Oriantından berat alarak Veritas locasını kurdukları bilinmektedir. İttihat terakki her iki locada da faal olmuştur. Dolayısıyla bir ihtimal, Yüzbaşı Mustafa Kemal Veritas locasında tekris edilmiştir. (kutsanmıştır.) (Masonluk ve Roteriyenlik . Hulki Cevizoğlu.)
  “Atatürk benim ölçülerime göre tam bir masondu. Onun düzenli bir locada aydınlanmış olup olmadığını bilmiyorum.” (H.C. Masonluk ve R. Necip Arıduru. Büyük üstat. Özgür masonlar büyük locası.)

  MUSTAFA KEMALİN TAHSİLİ EĞİTİMİ: kabala YAHUDİ TARİKAT OKULU. Askeri lise harp okulu.
  M. KEMALİN HOCALARI: Rabby (haham-yahudi din adamı) Shimon Zwy. (Şemsi Efendi) kabalist haham. Torunu Ilgaz Zorlu. Uludağ üniversitesi öğretim görevlisi. Şemsi efendinin torunu. İsrailde ilahiyat okudu. Yakubi sebatayların hahamı. Dedesinin kabala imanına muhalif.
  Üstad NAKİ, Fransızca ve matematik hocası Yahudi mason. Rizorty mason locası üstadı azamı.
  M. KEMALİN TANRILARI: kabalada 72 adet tanrı var. En yaygın olanı güneş, Firavunlar isis, osiris Güneş (Ra), kosmoz yahve, şeytan………. ve diğerleri.
  M. KEMALİN İBADETİ (RİTÜELİ-AYİNİ): bağlı olduğu dini ritüeli MYTRA. (MİT+RA)?= GÜNEŞ TANRISI DİNİ. Masonluğun temel ritüeli
  EN SEVDİĞİ DUA: „Shema Yisrael Adonai Eloheinu ve Adonai Ehad” İbranice. Bu bilgiyi ABD de yayınlanan Herald tribun gazetesinin muhabirlerinden HİLAL HELKİN den alıyoruz.
  Mustafa kemal eğitimine ilkokuldan önce başlar. İlkokuldan önce Ali Rıza, Mustafa kemale bir eşkanaz haham tutar ve din eğitimi almasını sağlar.
  Mustafa kemal Atatürk ilkokul yaşına gelince, annesinin tercihi selanikteki FATMA HATUN devlet ilkokuluna kaydolur. Okula başladığı gün okulun dört ve beşinci sınıf öğrencilerinden oluşan mızıka takımı Mustafa kemalin evine gelir müzik eşliğinde okula transferi sağlanır. Osmanlıda ilkokula yeni başlayan çocukları okulun musiki bandosu evinden alırdı. Mustafa kemal okul öncesi haham eğitimi aldığı için bu okulda yalnızlık çeker. Bir ay bocalamadan sonra Galatalı Silleli (Konya) Ali rıza Mustafayı Fatma hatun okulundan haham şimon zwynin Yahudi tarikat okuluna transferini sağlar.
  Mustafa kemal bu okulda beş yıl haham şimon zwy ve üstad mason naki den KABALA eğitimi alır. Kabala pagan putperest Yahudilerin gizli kutsal kitabıdır. Soykırım ve Yahudi ırkçılığını vaaz eder. Yahudi olmayanlar yani goyimlerin boyunduruk altında kullar olduğunu öğretir.

  ANNESİ ZÜBEYDE HANIM: zübeyde hanım müslümandır. melami tarikatına mensup. Hamiyetperver ve hayırsever bir hanımefendi. 1926 da ölmeden once son eşi ragıp beyin kızı ve torunu tarafından bakıldığı. Mağdur ve fakirlere bağış yaptığını biliyoruz.
  Mustafa kemalin annesi öldüğünde atatürk eskişehirde idi. Cenazesine gitmedi. Atatürkle annesinin yolları, üvey babası ali rızanın isteğinin gerçekleşmesi yani fatma hatun devlet ilkokulundan yahudi haham şimon zwy nin okuluna geçmesi ile ayrılır.
  Mustafa Kemali Yahudi Yalçın Küçükten dinliyelim.
  “Sadece maksimalistler! mi; tüm tanıklar, hiçbir tanıklık bırakama¬dan yok oldular. 1926 yılına geldiğimizde, Zübeyde Ana, mümtaz evla¬dı hakkında, bir tek sözcük bile bırakmadan bu dünyadan ayrılmıştı. Üvey Babası Ragıp Efendi'nin akrabası, belki sevgilisi ve belki metresi, Abdürrahim'den Vamık Volkan'ın başak ettiği bilgi kırıntılarına gö¬re, bir ara Çankaya Köşkü'nün hanımı Fikriye, bir gün Çankaya yokuşunda ölü bulundu, intihar etmiş olması mümkündür, ama, öldürül¬düğüne inananlan da biliyoruz.”
  Baştan sona yalan ve yanlış olan resmi tarihçiler son zamanlarda tarihin rakamları ile de oynamaya başladılar.
  BABASI: resmi kaynaklarda ALİ RIZA. Gümrük memuru daha sonra kereste tüccarı olduğu söyleniyor. Aşırı alkol ve veremden ölen Ali Rızanın bu gün bahsedilen evi yapması veya satın alması imkan dışı.
  Uluslar arası ansiklopedik kaynaklarda babasının belli olmadığını yazıyor. Dr. Rıza nur hatıralarında Selanikte yaptığı araştırmada şehrin yaşlılarının Atatürkün annesinin genelevinde çalıştığını rivayet ettiklerini yazıyor. Yine araştırmacı eski İstanbul müftüsü milletvekili Hasan mezarcı mahkemeye sunduğu bilirkişi heyetince orjinalliği onanmış bir belgede Atatürkün annesi Zübeyde hanımın Larissa (Yenişehir) mutasarrıfı Abduş aga tarafından Selanik genelevinden çıkarıldığını. Atatürkün Abduşu babası sandığını, Abduşun ölümünden sonra miras paylaşımı sırasında Atatürkün Abduşun çocuları tarafından, “kardeşleri olmadığı için” mirastan muaf tutulduğunu yazıyor.
  Yine adana ibo Osman caddesinde felçli yatan bir bayan, Atatürkün babası olduğu iddia edilen Ali Rıza nın Konya Silleli Yahudi olduğunu, alkolik olduğunu, aşırı alkol ve vermeden öldüğünü, Silleye (konyaya) geldiğini buradan akrabalarınca benimsenmeyip geri Selanike gitmek zorunda olduğunu anlatıyor. Soyadı Üstündağ olan bu bayanın anlattığına göre, kendisinin Ali Rızanın amca oğlunun torunu ile evlendiğini Ali Rızanın ailesinin kırmızılar diye adlandığını ailenin yarısının Suriyede yarınsın Sivasta yaşadığını beyan ediyor. Kedisinin de Suriyede yirmi yıl evli kalıp boşanınca Türkiye ye geldiğini ve benzeri konuları anlatıyor. Üstündağ hanım Atatürkün orospu kelimesini yasak ettiğini nedeninin annesinin Selanik genel evinde çalıştığını iddia ediyor. Yasalarda genel evinde çalışan kadınların yasal ismi SERMAYEDİR.
  MUSTAFA KEMALİN HANIMI LATİFE HANIM; Latife hanım sorbon üniversitesinde üç sene okur tahsilini yarıda bırakarak izmire gelir. Atatürkle evlenir. Latife hanım İzmirli galata kökenli zengin uşakizadelerin kızıdır. Uşakı zadeler yunanlıların izmiri işgal etmeleri ile beraber ailece Parise taşınır. İzmirin işgali ile beraber İzmirde mülk sahibi zengin Yahudilerin bir kısmı İzmiri terk eder bir kısmı gelen yunanlı komutanlara konaklarını açarlar. Alatini köşkü ve ailesi yunanlı komutanlara kallavi ziyafetler verir. Aynı Yahudiler izmire giren kuvayı milliyeci yeşil ordu komunist ordu ve Bolşevik ordusu diye adlandırılan büyük taarruz kurgu ordusuna da konaklarını açarlar. İzmirde Yunan komutanlara ve Kuvayı milliyecilere köşkünü ve sofrasını açan Alatini ailesinin Selanikteki köşkü sultan ikinci abdulhamidin gözetim altında tutulduğu köşktür. İşin tuhafı İzmiri işgal eden yunanlılar osmanzade Hamdiyi belediye reisi atarlar. Mustafa kemal İzmire girince yine Osmanzadeyi belediye reisi atar. İki seçim önce Osmanzadenin torununu ak parti aday gösterdi.
  Latife hanım, Uşakizadelerin diğer aile fertlerine rağmen sağlam karakterli, saygılı, karakterli, alkol kumar ve gece hayatı ile barışık olmayan bir hanımefendi idi.
  Latife hanımı birazda Kemalist kripto Fransızların İskenderun kaymakamı nın oğlu Yalçın Küçükten dinleyelim.
  “Modern ve pek feminist, Uşakizade Latife, 1926 yılına gelindiğinde, çoktan Mustafa Kemal tarafından boşanmış ve diri diri mezara konmuştu. Bu İsviçre' de okumuş cesur kadının, dişe dokunur bir tek not bile bırakamaması, ne derin korku içinde yaşadığına ve daha doğrusu yaşatıldığına da işarettir. Sanki, Çankaya' da yaşamamıştır, yaşamların silindiği bir dünyada idiler.”
  “Ne beceriksiz bir oyun, kötü bir bulvar tiyatrosu, ikide bir Latife'yi . anlatma iddiası ile çıkanlar, yıllar yılı, aynı temcit pilavı sunuyorlar. Bunlardan tek öğrenebildiğimiz, ne ölçüde kısırlaştıklarıdır; eski ve bunamışlara özgü soruların dahi dışına çıkamıyorlar. Doğru, iç savaş'lar hep korku üretiyorlar ve korku bırakıyorlar.”
  Gizli Tarih. Yalçın Küçük S. 68
  MUSTAFA KEMALİN ZÜRRİYETİ ÇOCUKLARI; Mustafa kemalin çocuğu yok biliniyor. Ama son zamanlarda tv ye çıkıp konuşan eşi Latife hanımın yeğeni Mustafa kemal Atatürkü Tarabyada bir bar çalıştırıcısı Yahudi kadından oğlu olduğunu adının ABDURRAHİM olduğunu söyledi. Bu Abdurrahim kripto olmayan bir yahudiden olması nikah dışı olması belki gizli kalmasına neden olmuş olabilir. Ama bu bilgiyi bir şekilde devşirmiş bulunuyoruz. Abdurrahim Yalçın Küçükün kutsal Yahudi isim listesinde görüyoruz. Abdurrahimin soyadı ATATÜR. Sonunda K harfi eksik. Bülbülderesi sebatayist Yahudi mezarlığında yatıyormuş.
  Dr. Rıza nura göre Mustafa kemal Atatürk son yirmi yılını gonokok hastalığı mikrobu ile geçirdiğini. Kendisinin çoğu kez tedavisini yaptığını. Bu nedenle Almanya’da kaplıcalara gittiğin rivayet eder.
  Gonokok mikrobu ve hastalığının halk arasındaki adı bel soğukluğudur. fahişelerde oluşan bir hastalık. Fahişelerden erkeklere bulaşan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananların çocukları olmazmış. Mustafa kemalden olduğu iddia edilen Abdurrahim Atatür ün Mustafa kemalin bu hastalığa yakalanmadan önce olduğunu söylenmektedir.
 • Mustafa Kema Ataturk un Askerlık Hayatı Bolum 2
  MUSTAFA KEMAL ÇANAKKALE’DE : Önce yedek kuvvetler komutanı. Boşta. Daha sonra 57. alay komutanı. Buradaki komutasında erlerinin hepsi ölür. Kendisi sağ kalır.
  Çanakkale savaşı denilen kurgunun amacı Türk ırkını Anadolu’da topyekun imhadır. Aynı anda tüm erkekler dokuz diğer cepheye sürülerek imha politikası güdüldü. İkinci amacı sömürgelerden gelen zeki ve kabiliyetli insanları yüksek aylıkla kandırıp burada imha edilmesidir. Böylece sömürgelerde egemenliğin devamı sağlanacak. Bu amaç savaşta dış işleri bakanı olan çörçil içki masasında itiraf etmiştir. “eğer çanakkale’de başarı sağlayamazsak sömürgelerde egemenliğimiz son bulur.” Başarıyı sağladılar. Ölmesi gerekenleri öldürdüler ve egemenlikleri devam etti.
  Mustafa Kemal Çanakkale’de sağlık Raporu alır cepheyi terk etmek ister. Alman yahudisi komutanı Liman Von Sanders’in isteği ile bir süre raporu tehir edilir. Kısa süre sonra arkadaşları Yahudi Mason Rauf Orbay, (cumhuriyetin başbakanı olacak) Yahudi mason Ali fethi Okyar (cumhuriyetin başbakanı olacak) gelir Mustafa Kemali cepheden alır İstanbula götürürler.
  Yalçın Küçük SIRLAR adlı kitabında Mustafa kemalin Çanakkale’de hiç savaşmadığını anlatır. Mustafa kemalin böyle bir iddiasının olmadığını yazar. Mustafa kemalin Çanakkale savaşlarının yıllar sonra öldükten sonra ihdas edildiğinden bahseder. Haliyle Conkbayırı Anafartalar ihdas edilir. Bu cepheler genelde okul kitaplarında veya Kemalist sloganlarda rastlıyoruz. Bir milyon ordunun savaştığı bir alanda ordu komutanlarının başkomutan Yahudi SANDERS ten hiç bahsedilmez yarbay Mustafa Kemalin bir bayırdaki kahramanlıklarından bahsedilir.
  Çanakkale’de yarım milyon müslümanın şehit olduğuna inanıyorum. Müslüman ordunun Başında yüzlerce alman Yahudi general ve amiraller varken Çanakkale’de sürekli Atatürkün kahramanlığından bahsedilmesi garabettir. Atatürk yüzlerce yarbaydan biridir.
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK FİLİSTİN CEPHESİNDE: Mustafa kemal Filistin Cephesinde cephaneliği ve askerleri İngiliz tapınakçı Yahudilere terk eder. İstanbula gelir. Gelirken Adanada Murat otelde Türk soykırımcısı katil Yahudi Otto Liman von Sandersden yıldırım orduları komutalığını devralır. Sanders burada ağlar. Rivayete göre biraz geri zekalıdır. Kullanılmaya yatkındır. Almanyadan geldiği gün tuğgeneraldir. Geldiği gün ittihatçı kandaşları yalakalar adama mareşal rütbesi verir aylığı bağlarlar.
  Dört yıl Türklere savaş adı altında uygulanan soykırımdan sonra, Sandersi, İngiliz tapınakçılar malta adasında beş aylık bir rehabilitasyona alırlar. Ağzı sıkımı gevşek mi diye kontrol ederler. Sonra Almanya’ya gönderirler.
  Ne gariptir ki Çanakkale’de İngilizlere karşı kahramanca savaşan Mustafa kemalin erat ve silahları mason dostları İngiliz ve Fransızlara teslim ettikten sonra İstanbul’a gelmesi ve İngiliz işgal kuvvetleri karargahı ve komutanlarının kaldığı Pera palas otelinde kalması önemlidir
  Mustafa kemal ve arkadaşları filistin’de erat ve silahları İNGİLİZLERE teslim ettikten sonra hızla şama gelirler. Şamda yakın arkadaşı Mustafa İsmet (İnönü) kaybolur. Teslim ve kaçmanın cezası ağırdır. Ama bağlı olduğu mason mabetlerinin emri ve isteği önemlidir. Korku ile Mustafa ismet saklanır. Atatürk ve arkadaşları İnönü’nün bulunması için Şam’da tellal kiralar eşek sırtında anons yaptırırlar ve bulunur.
  Mustafa Kemal Adana’dan İstanbul’a telgraf çeker sadrazamın kimin olması gerektiğini dikte eder ve Atatürkün istediği adam İzzet paşa sadrazam olur. Ordusu çökmüş cepheyi terk etmiş bir subay İstanbul’da hükümeti kuracak adamı belirleme gücünü nerden aldı. burada gizli bir güç ve karar merci vardır.
  Mustafa kemalin kabalist Yahudi ittihatçı arkadaşları Galiçya’dan Yemene, Sarıkamış’tan Çanakkale’ye kadar alman İngiliz Fransa ve Rus Yahudi mason dostları ile beş milyon müslümanı katlettikten sonra Malta adasına rehabilitasyona alındılar. Kemalist Yahudi tarihçiler bunu “İngilizler meclisi bastı Türk aydınları Malta’ya sürdü.” Yalanı ile kapatmaya çalıştılar. Burada tarihte eşine az rastlanan bir yalana imza attılar. Sözde Malta’da göz altına alınan hapsedilen sözde Almanlarla kendilerine karşı savaşan bu adamlar bir gün gelir Akdenizin ortasındaki bu adadaki hapishaneden kaçarlar. Tekrar ediyorum malta adasındaki sözde hapishaneden kaçan bu kaçaklar İngiliz yönetimindeki Ürdüne Iraka Tunusa ve mısıra başbakan olurlar. Yalan ve tezgahın bu kadar iğrenç olanının tarihin kaydettiğinin sanmıyorum. (Habib Burgiba Yahudi mason Tunusa başbakan olur. Nevres manavoğlu Ürdün. İhsan doğramacının dayısı Iraka başbakan olurlar. Mısır Malta hapishane kaçkını dört başbakan görür. Buralar İngilterenin yönetimindedir) adamın biri hapisten kaçıyor hapishanesinden kaçan adamı devlet başbakanlığa atıyor. !!!!!!
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAKARYA CEPHESİNDE: SAKARYADA merkez kuvvetler komutanı iken yunan ordusuna nihai darbe indirilecekken ve yunanlılar kaçarken orduyu geri çeker. Dr. Rıza nur cephede bu durumu hatıralarında ihanet olarak niteler. Beynimizden vurulduk der. Sakarya savaşına doktor olarak katılan Dr. RIZA NUR’dan dinleyelim.
  “Bu Çal Dağının düşmesi bütün ümitlerizi bitirdi. Yeniden Türk Milletinin istikbali, hürriyeti, hayatı tehlikeye düştü, gidiyor. Artık hep ölü haldeyiz. Kimsede can kalmadı. Ağzımızı bıçak açmıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal orduya geri çekilme emri vermiş. Bu haber de geldi. Mustafa Kemal‘in özel hizmetlerinde kullandığı Arnavut yaveri Salih de cepheden geldi. Mustafa Kemal‘in eşyalarını topladı. Kaçıyorlar. Mustafa Kemal ata binmiş, sarhoşmuş. Düşmüş, kaburga kemiği de kırılmış. Meğerse Yunanlar sol cenahımızı on gündür söktüremedikleri için ümitsizliğe düşüp geri çekilmeye karar vermişler. Ağırlıklarını Sakarya‘nın batı cephesine alıyorlarmış. Fevzi (Çakmak) bunu sezmiş ve Mustafa Kemal‘e demiş: ‘Aman geri çekilme! Düşman da geri çekiliyor. Emri geri al.‘ Ne ise Mustafa Kemal geri çekilmeyi durdurdu. İşte Fevzi bu vaziyeti kurtardı. Yoksa bütün emekler, zabitlerin çabaları, dökülen kanlar boşa gidiyordu.. (Hayatım ve Hatıratım, sayfa 849]
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BÜYÜK TAARRUZDA:
  Anadolu’da ari bir Yahudi devleti ve egemeliği kurmak Türkleri ırgat kul köle ve hayvan statüsüne yerleştirmek için soykırımcılardan oluşan bir kadro kuruldu. Bu kadroya kuvayı milliyeci veya mudafai hukukçu adı verildi. Sivil ve savunmasız insanları öldürmek için eğitilen bu insanlar asker ve ordu görünümü vermek için Sovyetler birliğinden iki Yahudi general getirildi. Bunların amacı savaşmak değil. Yunanlılarla savaşıyor kovalıyor süsü vererek batı Anadolu’dan Rum nüfusu Yunanistan’a sürmek Türkleri dağlara sürmek ve kırmaktır.
  İki Rus Yahudi general beraberinde kalabalık bir Rus Yahudisi heyet ile Ankara’ya gelerek büyük taarruz senaryosunun uygulamasında lojistik destek sağladılar.
  Senaryonun bitmesi ile iki Rus Yahudi generali general Mihail Vasileviç frunze, mareşal Kliment Yefremoviç Voroşilov taksim meydanına heykeli putu dikildi. Taksim ve çevresindeki kripto Yahudilerin anma ve ibadet mekanı olarak bu heykeller kutsanmıştır. Taksim anıtında Atatürk ve İnönünün arkasındaki şahıslar iki Rus yahudisi generalin heykelleridir. Bu Rus yahudisi generallerden biri 1959da Sovyet lideri olacaktır.
  Taksim Cumhuriyet anıtının açılışı 1928 de oldu. anıtın yapımına en büyük bağışı bir İtalyan bankası yaptı. İtalyan heykeltıraş ve mimarlar yaptı. Ne garabettir ki sözde kurtuluş savaşında yunanlıları İzmire çıkaranlar İtalyan donanmaları idi. yunanlıların denize dökülmesini!!!! En fazla onlar kutsamışlar.
  Büyük taarruz Kuvayı Milliyeci kılıfına giren, gerçekte ittihatçı Yahudilerin bir tezgahıdır. Bu operasyon daha çok Yunanlı Yahudi siyasetçi ve komutanlarca uygulanır. Türkler Sakarya’da sindirildikten yunanlılarla düşman yapıldıktan sonra yunanlıları egeden söküp atmanın bahanesi oluştu. Bizim Rum dediğimiz Hıristiyan ırkı bölgeden söküp atma planının en büyük mimarı yunan ordusunun tapınakçı Yahudi subay ve siyasileri olmuştur. Sakarya da savaşan yunan ordusu büyük taarruzda ağırlıklı olarak tapınakçı Yahudilerden oluşan BÜYÜK TAARRUZCU komunist yeşil ve Bolşevik ordunun karşısında planlı olarak çekilerek kendi ırklarının bölgeden sökülüp atılmasını sağladılar.
  Rusyadan gelen Yahudi general ve uzmanlar sivil Türk ve ermeni katletmekten başka bir iş yapmamış genelde balkanlardan gelmiş Yahudi katilleri toplar eğitir ordu görüntüsü verirler. Bu Yahudi çetelerin bazıları gerçekten savaşacaklarına veya anlaşmalı ve bilinçi çekilen yunanlıları kovaladıklarına inananlarda vardır içlerinde.
  Yunanlı Yahudi komutanlar yunanlı asker figüranları çekerken bunlarda sallanarak boşluğa top atışı yaparak ilerlerler. Sözde asker sözde ordular sözde taarruzla yunanı denize döker. Fransız İngiliz ve İtalyan Yahudiler, donamaları ile getirdikleri Rumları İzmir limanından geri çekerler.
  Alkol uyuşturucu ve sivilleri katletmekten başka hiçbir beceri ve uygulaması olmayan bu adamlar kahraman olur. Egeyi öncesinde eşek sırtında GALİP HOCA kılığında gezip parselleyen Yahudi haham Mahmut celal Bayar ve osmanzade Hamdi beyin parselizasyonu uygulanır. Tüm topraklar çiflikler halinde şehir merkezleri bu katillerin üzerine tapulanır. Egenin dışında ki bölgelerde daha acımasız planlar uygulanır. Çukurovada kaç kaç diye Türkler dağlara sürülür tüm ova boşaltılır. Ve bugünkü çukurovanın dev çiflikleri ve sahibi Yahudiler oluşur. Tek farkla adları Müslüman ve Türk kalpleri ve beyinleri Müslüman düşmanı yahudidir. Gün gelecek yunan tarfındaki Yahudi komutan egenin boşaltılması nı organize olarak kuvayı milliyeciler ile beraber yürüttüklerini itiraf edecektir. Konu kurtuluş savaşımı köleleşme sürecimi soykırım mı !
  Yunanlı birliklerin içindeki kuvayı milliyeci çeteler (yunanlı birliklerce GAVUR TÜRK diye bilinen) çoktan Türklerin evlerini şehirlerini yakmış önemli oranda çocuk ve kadınları katletmiş geri kalanları dağlara sürmüştür.
  Mustafa Kemal Atatürkün BÜYÜK TAARRUZDA komuta ettiği ordular Rus Yahudilerin eğittiği asker görünümü verdiği Yahudi kırım çeteleridir.
  Büyük taarruz senaryo ve tuzağında gazeteci kılığında Amerikalı ajan Yahudi orospu Evelyn Anderson Barrett Mustafa kemalin çadırında konakladı izmire kadar eşlik etti.
  Türk çocuklarına sayfalarca anlatıla Atatürkün savaş hayatı bundan ibarettir.
  Atatürk her şeyi yapmış oldu. Aynı yöntem Fransada oldu. On milyon fransızı katleden tapınakçı masonların NAPOLYONU şişirmelerine benzerlik göstermektedir. Napolyon mason ve yahudidir. Napolyon tarihin yetiştirdiği en büyük şarlatan ve donkişottur. Orduları ile kendisi gibi mason olan subayların komuta ettiği orduları tarumar ederek Moskovaya kadar ilerledi. Ve idol oldu. Oysa adam en çok yönetilen balondu. Fransızların milli ve milliyetçi balonu kalkanı ve idolü yapıldı. Böylece Napolyonun şahsında tapınakçı mason satanistler soykırım operasyonlarına meşruiyet kazandırdılar. Tolere ettiler.
  Bu nedenle türkiyede islamla Türklükle ilgisi olmayan kriptoların Çanakkale Sarıkamış diye yırtınmalarını yadırgamamak lazım.
  Bu gün de aynı tezgah Suriyede icra ediliyor. Bölgeyi işgal etmek istiyen dünya Yahudiliği Esed pyd ve daişi kullanıyor. O gün daişin görevini yapan yunanlılardı. Bugün Kürt kurtuluş hareketi yalanı ile Kürtleri köleleştirecekler bölgeyi Müslümanlardan arındırıp toprakları şehir merkezlerini kürt yahudilerin ve Nusayrilerin üzerine tapulayacaklar.
  Mustafa Kemal Atatürkün Bandırma vapuruyla samsuna çıkmasında ve Türk kanının Anadolu’dan tamamen imhası operasyonuna teşrifatçılık yapan aileler Gerede ve cebesoy aileleri yahudidirler. Hatta Geredelerin gelinleri İngiliz yahudisi idi.
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ile samsuna çıkan kadronun amacı; 1907 de Berlinde yapılan SİYON kongresinde alınan kararın uygulanmasını sağlamaktır. Amaç Türklerin Anadolu’da topyekün imhası yerine Çerkez maskeli bir Yahudi devleti ve ülkesinin kurulması. Bunu kongreye sunan ve kabul ettiren Mustafa kemalin dostu ve fikir babası haham Moiz Kohendir. Moiz kohen (tekin alp) Zaman gelecek Kemalizm kitabını yazarak beyin görevine devam edecektir. Bu görev için Mustafa kemal ile beraber samsuna çıkan heyet kripto Yahudi ve masondurlar.
  bunlar Re'fet (Bele Paşa) (Bele bali bila bala İbranicedir.) Kazım Dirik, İbrahim Tali öngören (tali, tal, til, talu İbranicedir) hüsrev Gerede, (Gerede Yahudi sebatay ailesi mensubu) Refik Saydam. Kıdemli Yahudi mason. Kırklı yıllarda başbakan dosyası çok kabarık. Cevat Abbas Gürer. Hepside Yahudi kökenlidir.
  Türkler bu iman olarak islama ve Türklere düşman olan Yahudi ırkçısı kadronun ne alaka ülkeyi kurtarmak için samsuna çıksınlar. Bandırma vapurunun kabalist mason kadrosu samsuna çıktığında samsun İngiliz ve Fransız birliklerince işgal altında idi. Mustafa kemal ve arkadaşların korkudan İngiliz ve Fransız karargahının karşısında konakladılar. (bak Lord Kingross genç cumhuriyetin doğuşu ve Atatürk bu adam kendi adamlarıdır.) Anadoluyu örgütleyip Kafkas seferine çıkma operasyonunda İngiliz işgal güçleri Mustafa kemal ve heyetine lojistik ve koruma desteği vermiştir. Anadolu’da savunmasız sahipsiz Müslümanlar ittihatçılara düşman olmuşlardı. Anadolu’da kadın çocuk ve yalpılardan başka erkek nüfusu çok az kalmıştır. Hepsi kırılmıştı. Çok az sayıda kalan erkeleri toplayıp Kafkasya seferine çıkmak onları Sarıkamış benzeri bir operasyonla katletmek Samsun heyetine İngiliz tapınakçıların verdiği misyondur. Yol haritasıdır. Bu plan Sivasta değişti. Anadoluda türk ırkını topyekün imha planı sivasda Kafkas seferine çıkamayınca bu plan suya düştü yanin general HARBURTun sivasta tartışıtığı plan. Eğer anadoluda çok az sayıda kalan Kafkas seferinde imha edilse idi, batıda ermeni kırımından tecrübeli çok sayıda balkan kökenli Yahudi kırım çetesi Türkleri çocuk kadın yaşlı demeden kırmak için bekliyorlardı. İngilizlerden ve yunanlı tapınakçı subaylardan her türlü lojistik destek aldılar. Hatta Çerkez ETEM denen Yahudi bağlantı sağlamak için yunanlı karargahlar arasına telgraf teli döşetti. (Cerkez etem ve Ahmet efe bkz)
  Mustafa kemal Erzuruma geldiğinde kongre toplanmak üzeredir. Kazım Karabekirin dışında kongre üyelerinin hiçbiri Mustafa kemali tanımaz. Kazım Karabekirin ısrarı ile iki delege kongreden çekilir Mustafa kemal kongreye katılır. Kazım Karabekir Mustafa kemale Amerikan mandası (himayesi) gündeme getirmemesini tembihler. Ama kar etmez. Gündeme gelir. padişahın mührü olduğu için Mustafa kemal kurulan temsil heyetinin başına getirilir. Mustafa kemal temsil heyetinin 16 üyesinden 12 müslüman üyesini Erzurum’da bırakır. 4 mason Yahudi üye ile Sivas’a gelir. burada ABD karargahından gelen heyetlerle Anadolu’da yapılacak soykırım operasyonları üzerinde konuşulur. Görünürde konu soykırım değildir. Anadolu’da çok az sayıda kalan Müslüman Türklerin Kafkas seferine çıkararak Kafkas halklarını kurtarmak Sovyet tehdidine karşı savaşmak. Oysa aynı anda yunanlıları, İngiliz ve Fransızlar İzmir’e çıkarmışlardı. İşin tuhaf ve iğrenç olanı Türklere Anadolu’da seferberlik yapıp Kafkasya’da Sovyetlerle savaşa girmek için ısrar eden Mustafa kemal, kurtuluş senaryosuna başlamadan Sovyet Yahudi devletinden her türlü para silah uzman desteği alır. Bize savaş diye yutturulan tüm tarih, baştan sona bu kadar tezat yalan ve sahtekarlık senoryaları ile doludur. Yıl 2016 hala adına okul denilen mekanlarda Müslüman çocuklarını kafasına bu yalan entrika sahtekarlık ve ikiyüzlülük bilim diye kazınmakta ezberletilmektedir.
  Temsil heyeti üyeleri: Hüseyin Rauf Bey, bu adam mason yahudi İngilizlerle irtibatı kuran adam. İki kızını da aleni Yahudi ile evlendirdi. Asıl ismi aşhavura Hüseyin Rauf Orbay, Bekir Sami Bey Rusyada Yahudi general KUNDUHOF un oğlu. soyadı da Kunduh oldu. Refet bele yukarda bahsettim. Kara Vasıf Bey, Mazhar Müfit , Hüsrev Sami, Hakkı Behiç Bey, İsmail fazıl bey . bunlar hakkında detaylı bilgi tarafımda mahfuzdur.
  Mustafa kemalin kurtuluş savaşı kurgusunda en yakın dostu PAPA EFTİM İdi. Papa eftim GALATALI Yahudilerin ruhani liderleri idi. Mustafa kemal PAPA EFTİM için “bir ordu kadar güçlü idi” der. yüz yıllardan beri Yahudi oldukları halde rum ve hristiyan geçindiler. Galata’dan Yunanistan’a mubadele ile göç eden ve üzerlerine Yunanistan’ın tapusu verilen bu hıristiyan isimli Yahudilerin tarihi çok önemlidir. Karamanlis ailesi bunlardan biridir. Yunanistan’a göç eden Galatalı Yahudiler Rumca yunanca bilmemektedirler. Türkiye’ye gelen balkan yahudileri de Türkçe bilmiyorlardı. Ama kendi aralarında Türkçe öğrenme kursları açarak Türkçe ve Rumca öğrendiler. Yeni geldikleri ülkenin sahipleri ve efendileri olarak o ülkenin dilini öğrenmek zorunda idiler. Bu konuyu yalçın küçük kitaplarında çok iyi işlemiştir.
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN TARİHİ GÖREVİ BÖLÜM 3
  Osmanlı devleti 1909 da yıkıldı ve son buldu. Osmanlı devletini günümüzün Kemalist kabalacı gizli yahudileri yıktı. Yani CHP ve yavruları masonik partilerin dedeleri yıktılar. Devleti gizlice ellerine geçirip gasp ettiler. Cumhuriyet denilen Yahudi egemenliği gerçekte 1909 da kuruldu. (hareket ordusu İstanbul Müslüman katliamı ve sultan Abdulhamidin azli) Kuzuların çobanı kurtlar olmuştu. Padişahın çevresinde bir tane dahi Müslüman veya Türk yönetici bırakılmadı. 1909 istanbul Yahudi devleti Osmanlı Müslüman devletini yıkmakla kalmadı, Osmanlı kanına ırklarına soykırım yaparak egemenliklerini perçinlediler. Galiçya, makedonaya, Romanya, nargin, Çanakkale, Sarıkamış, yemen, sina ırak, Filistin cephelerinde Müslümanlar iki ateş arasında imha edildiler. Müslümanların komutanları ve siyasi liderleri sözde savaştıkları düşman komutanları ile aynı kan iman ve politikanın neferleri idiler.
  Osmanlı devletinin yıkılışında ve yerine Yahudilerin egemen olduğu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda, İçimizdeki sebatay ve kripto Yahudiler ve masonlara locistik ve dıştan desteği ABD İngiltere Fransa Almanya İtalya verdiler. İçimizdeki bu beş yüzlü gizli düşmanın beyni ittihat terakki daha sonra CHP dir.
  Mustafa kemal ve Yahudi arkadaşlarının kurduğu parti CHP ni tüm üyeleri ittihat terakki ve mason locaları üyeleridir. CHP Müslüman Türk ırkına ve diğer Anadolu milletlerine soykırım uygulamaktan Osmanlı Müslüman devletini yıkmak yerine satanist Yahudi yönetimini kurmaktan suçludur.
  Osmanlı devletinin Müslüman isimli, maskeli Yahudilerin eline geçmesiyle İslam aleminin yönetimi de onların elinde geçti.
  1909 da sahipsiz kalan Osmanlı milletleri ve İslam dünyası üzerinde operasyonlar başladı. Bu operasyonların özünde soykırım vardı. Osmanlı yönetimindeki tüm milletleri soykırımdan nasiplerini aldılar. Soykırımın en büyük maskesi ve silahı düşmanlar oluşturmak milletleri cephelerde boğazlamaktır.
  Birinci dünya savaşında tüm tarafları aynı beyin, aynı iman, aynı din, aynı Yahudi mason tarikatı yönetti. Asla Alman devleti ve müttefikleri olmadı, düşmanları İngiltere Rusaya Fransa olmadı. Savaşın kurmayları Hepside aynı mason localarında planlanan projenin değişik kardeşleri ve neferleri idiler.
  Anadolu’da soykırım yapan ittihatçılar ve sözde savaştıkları İngiliz Rus ve Almanlar, kurtuluş savaşı denilen kurguda da aynı ittihatçılarla omuz omuza çalıştılar.
  Anadolu’yu işgal eden devletler Anadoluda Yahudi egemenliğinin kurulmasında garantör devletlerdir.
  Anadolu insanı birinci dünya savaşı aldatmacası ile kendilerine katliam uygulayan ittihatçılara kin ve nefret besliyordu. Bu nedenle Anadolu işgal edildi. İşgalciler bu katillerin egemenliğini ve güvenliğini sağladılar ve çekildiler. Sözde Çanakkale’de yarım milyon insanının öldüğü İngiltere taş dahi atmadan balo düzenleyerek tapınakçı Yahudi CHP lilere istanbulu terk etti. Çünkü Anadolu da ve istanbulda Yahudi nüfusun egemenliği sağlanmıştı.
  Türkiyedeki ittihatçı ve günümüzde altı milyonu bulan gizli Yahudiler, dostları kandaşları Yunanlı, İngiliz ve Fransızlara karşı sözde zafer kazanmışlardı. Türkler bu kahraman ve kurtarıcılara biat etmek ve boyun etmek zorundaydılar. Çünkü vatanı ve milletin namusunu sözde onlar kurtarmışlardı.
  Ne büyük alçaklık ve iki yüzlülüktür ki cumhuriyetin bu sahte kurtarıcıları, gerçekte gizli katilleri, Fransız ritine göre şeytana taptılar. İtalyadaki mason şeyhi BORCA MİŞON’ una bağlı çalıştılar.
  Türkler, Müslümanlar, atalarını katleden ittihatçı katillerin yeniden boyunduruğu altına girdiler. Adına da cumhuriyet ve kurtuluş dediler.
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRKE DÜNYA YAHUDİ İMPARATORLUĞU ÖNEMLİ GÖREV VE SORUMLULUK YÜKLENDİ. BU GÖREV MUSTAFA KEMAL SAMSUNA ÇIKARKEN İNGİLİZ TAPINAKÇILAR TARAFINDAN ELİNE YOL HARİTASI OLARAK VERİLDİ. HARİTADA YAZMASADA HEDEF TÜRKLERİN ANADOLUDA TOPYEKÜN İMHASI KIRIMI İDİ. TÜM PLAN BU AMACA YÖNELİK İDİ.
  1907 BERLİN SİYONİST KONGRESİNDE ALINAN KARAR; ANADOLUDAN TÜRKLERİN TOPYEKÜN KATLİ YERİNE ÇERKEZ MASKELİ YAHUDİ DEVLETİNİN KURULMASIDIR;
  (BU PARAĞRAF BİRAZ TEKRAR OLACAK AMA DİKKAT EDİN VE LÜTFEN TÜM MÜZLÜMANLARIN BİR ÇOK KEZ OKUMASINI ÖNERİYORUM. )
  BU PARAĞRAFIN AÇIK, ALENİ BELGE VE BİLGİLERİ TELGRAF NUMARALARI KAZIM KARABEKİRİN “PAŞALARIN KAVGASI” ADLI KİTAPTA KAYITLIDIR. BU KİTAP ÇOK KEZ YASAKLANDI YAKILDI.
  MUSTAFA KEMAL SİVASTA ÇEVRESİNDEKİ YAHUDİ ASILLI MASON TEMSİL HEYETİ İLE BİRLİKTE VEYA İNGİLİZ TAPINAKÇI YAHUDİ SUBAYLARIN ELLERİNE VERDİĞİ YOL HARİTASINA GÖRE, ANADOLUDA TÜM TÜRK ERKEKLERİ SEFERBERLİKLE ASKERE ALINACAKTI. MUSTAFA KEMAL KAZIM KARABEKİRE ÇEKTİĞİ TELGRAFLA TOPLANACAK TÜM ANADOLU TÜRK ERKEKLERİNİN KAFKAS SEFERİNE ÇIKMALARINI DAYATTI. HEDEF KAFKAS FEDERASYONU KURMAK, SOVYET ORDUSU İLE SAVAŞMAK, KAFKASYAYI KURTARMAKTI. KİMLER VARDI KAFKASYADA ERMENİLER, GÜRCÜLER, ABAZALAR. DÜNYA YAHUDİ DEVLETLERİ SARIKAMIŞDA İÇTİKLERİ MÜSLÜMAN KANINI ÖZLEMİŞCESİNE AYNISINI TEKRARLAMAK İSTEMİŞLERDİ. BU SEFER HEDEF NİHAİ İDİ. TÜRK ERKEKLERİ KAFKASYADA İMHA EDİLİRKEN BATIDA ÇOCUK, KADIN VE YAŞLILARDAN OLUŞAN TÜRK IRKI TOPYEKÜN KATLEDİLECEKTİ.
  MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARI KAFKAS SEFERİ İÇİN İSRAR ETTİ. BU ISRARI MUSTAFA KEMALİN ERZURUMDA SİLAHLARINI TESLİM ETMİYEN VE İŞGAL EDİLMEMİŞ ERZURUMA ÇEKTİĞİ TELGRAFLARDA OKUYABİLİRİZ. (PAŞALARIN KAVGASI. KAZIM KARABEKİR)
  ADININ BAŞINA ÇERKEZ LAKABI EKLENMİŞ YAHUDİ SUBAY VE ERMENİ KIRIMINDAN TECRÜBELİ, ÖZEL EĞİTİLMİŞ ÇETELER TÜRK KIRIMI İÇİN HAZIR BEKLİYORLARDI. BU KATİLLERİN EN İLERİ GELENLERİ YUNAN SAFLARINA GEÇMİŞ ÇERKEZ ETHEM VE KUŞCUBAŞI EŞREFTİ.
  MONDOROSU ATEŞKES ANLAŞMASINI YAHUDİ MASON RAUF ORBAY İMZALIYARAK FRANSIZ VE İNGİLİZ DOSTLARINI ANADOLUYU İŞGALE DAVET ETTİ. TÜRK ORDUSUNUN SİLAHLARINI TESLİM ETMESİ Nİ ANADOLUYU GERKİRSE İŞGAL EDECEKLERİ 7. MADDEYİ ANLAŞMAYA EKLETTİ. DOĞUDA KAZIM KARABEKİR VE DELİ HALİT PAŞA SİLAHLARI İNGİLİZLERE TESLİM ETMEDİ, ERATI DAĞITMADI. CUMHURİYET KURULUNCA DELİ HALİT PAŞA BU DAVRANIŞINI BEDELİNİ MECLİSTE SIRTINDAN HANÇERLENEREK ÖLDÜRÜLEREK ÖDEDİ. KAZIM KARABEKİR İDAMA MAHKUM EDİLDİ. ÖZEL İZİNLE KURTULDU.
  MUSTAFA KEMAL KAZIM KARABEKİR PAŞAYI KAFKAS SEFERİ İÇİN İKNA EDEMEDİ. KAZIM KARABEKİR KAFKAS SEFERİNİN BİR CİNAYET OLACAĞINI AKLIN KABUL EDEMİYECEĞİNİ BATIDA YUNANLILAR İŞGALE BAŞLAMIŞKEN BÖYLE BİR SEFERİN ÇILGINLIK OLACAĞINI SÖYLİYEREK BUNA KARŞI GELDİ.
  EGE BÖLGESİNDE, NASIL OLSA TOPYEKÜN ÖLECEKLER DİYE YAHUDİ ÇERKEZ ETEM VE KATİLLER SÜRÜSÜ TÜRKLERİN MÜCEVHER VE HAYVANLARINI GASB ETTİLER. HAYVANLARI YAHUDİNİN BOL OLDUĞU İSTANBUL YAKINLARINA KOCAELİNE DOĞRU SÜRDÜLER.
  KAFKAS PROJESİNİN VE SOYKIRIMIN UYGULANAMAYIŞINI GÖRÜŞMEK ÜZERE GENERAL HARBURT AMERİKADAN BİR HEYETLE SİVASA GELDİ. SİVASTA GÖRÜŞMELER YAPTILAR. GÖRÜŞMELERİN TUTANAĞI ABD YE GİTTİ. VE ABD DE DÜNYA YAHUDİ KONGRESİ, SİVASDAKİ BU KRİPTO YAHUDİ TEMSİL HEYETİNİN DE DURUMUNU GÖZ ÖNÜNE TUTARAK TASLAĞI DEĞİŞTİRDİ. YANİ 1907 BERLİ SİYON KONGRESİNDE ALINAN KARAR; TÜRKLERİN ANADOLUDAN ATILMASI VEYA TOPYEKÜN İMHASI KARARI DEĞİŞTİMEK ZORUNDA KALDILAR. 1907 BERLİN SİYON KONGRESİNDE ALINAN BU İMHA VE KIRIM KARARINI KABUL ETTİREN DELEGE, OSMANLI BAŞ DELEGASYONU MUSTAFA KEMALİN EN YAKIN DOSTU KEMALİZM ADLI KİTABIN YAZARI HAHAM MOİZ KOHEN (TEKİN ALP) İDİ.
  GENERAL HARBURT VE HEYETİNİN SİVASA GELİŞ NEDENİ OLARAK; DOĞU ANADOLUDA ERMENİ NÜFUSUNUN ORANINI TESBİT ETMEK VE BURADA BİR ERMENİ DEVLETİNİN KURULUP KURULAMAYACAĞINI RAPOR ETMEK GİBİ İĞRENÇ BİR YALAN VE BAHANE UYDURDULAR. DOĞU ANADOLUDAKİ ERMENİ NÜFUSUNUN BALKANLARDAN GELEN SOYKIRIMCI YAHUDİ ÇETELER TARAFINDAN İMHA EDİLDİĞİNİ ABD ÇOK İYİ BİLİYORDU. HATTA YILLAR ÖNCE GİZLİ İKİ AMERİKAN GEMİSİ BU ÇETELERİN SİLAHLARINI GİZLİ OLARAK DALMAÇYA KIYILARINA GETİRİP TESLİM ETTİ. TESLİM ALAN İTTİHATÇILARIN RUHANİ LİDERİ EMENUEL KARASSUDUR. HARBURTUN ERMENİ RAPORU HAZIRLAMASI TAM BİR YALANDIR.
  MUSTAFA KEMAL 27 ARALIK 1919 DA ANKARAYA GELDİ. ANKARA İNGİLİZLERİN İŞGALİ ALTINDA İDİ. ÇERKEZ ETEM KIRIM EMRİNİ ALAMAYINCA ANKARAYA BASKIN YAPTI. ANKARALI YAHUDİLER ÇERKEZ ETEMİ BÜYÜK BİR KAHRAMAN OLARAK KARŞILADI. ANKARADA ÜSTÜ AÇIK ARABADA ŞEREF TURU ATTI. PLANIN DEĞİŞTİĞİ ANLATILDI. BUNA RAĞMEN ÇERKEZ ETEM BATIDA KIRIMLARA DEVAM ETTİ.
  YOZGATTA ÇIKAN İSYANI ANKARALI KUVAYI MİLLİYECİLER BASTIRMAKTA ZORLUK ÇEKTİLER. ATATÜRK VE ARKADAŞLARI ÇERKEZ ETEMİ YUNAN SAFLARINDAN ÇAĞIRDILAR. ÇERKEZ ETEM YOZGATA GİDERKEN VE YOZGATTA OLUK OLUK MÜSLÜMAN KANI AKITARAK İSYANI BASTIRDI.
  ÇERKEZ ETEM SAKALLI NURETTİN VE TOPAL OSMAN MUSTAFA KEMALİN VE YAHUDİ KURMAYLARIN İNFAZ ALAY KOMUTANLARIDIR.
  SİVASTA A PLANI TERKEDİLDİ B PLANINA GEÇİLDİ. PİCOT PLANI. UYGULANDI. BU PLANA GÖRE; TÜRKLERİN MÜSLÜMANLARIN KUL HAYVAN IRGAT YAHUDİNİN SAHİP VE TANRI OLDUĞU BİR YÖNETİM KURULMASIDIR.
  BU PROJELER ABD MASON YAHUDİ DEVLETİNDE HAZIRLANDI. ALMANYA, RUSYA, İNGİLTERE, FRANSA İTALYA MASON YAHUDİ DEVLETLERİNİN İTTİHATÇILARA LOJİSTİK DESTEĞİ İLE UYGULANDI.
  YAHUDİ IRKI VE NÜFUSUNUN EGEMEN, SAHİP VE TANRI OLDUĞU TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURDULAR. DÜNYANIN EN ZENGİN TOPRAKLARI PASELLENEREK ÇİFLİKLER HALİNDE YAHUDİLERİN ÜZERİNE TAPULANDI. ANADOLUDA MÜSLÜMANLARI AÇLIK HASTALIK TERÖR İŞKENCE VE DARBELERLE KONTROL ALTINDA TUTTULAR. KUL SATATÜSÜNÜ AŞMALARINI ENGELLEDİLER. ADINADA CUMHURİYET VE LAİKLİK DEDİLER.
  EGEYE ÇIKAN YUNANLI FİGÜRAN ERLER KENDİ IRKININ SÜRÜLMESİ AMACI İÇİN SAVAŞTILAR. BÜYÜK YUNANİSTAN MEGOLA İDEA DOLDURUŞUNA GELDİLER. TÜRKLERDE YİNE YAHUDİ TEORİSYENLER VAMBERİ, LEON COHEN, TEKİN ALP, NAZIM HİKMETİN DEDESİ BORZEÇKİ GİBİ YAHUDİLERİN BEYİN VE DOKTİRİNER ÇALIŞMALARIYLA HAZIRLANAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ KULLANILARAK SOYKIRIMA SÜRÜKLENDİLER.
  ERMENİLERDE AYNI AKİBETE UĞRADILAR. TAŞNAK GERÇEKTE YAHUDİ PARTİSİ SER YAHUDİ MASON LOCASINDA KURULDU. TAŞNAK PAKRUDİN PARTİSİ ERMENİLERİ DENİZDEN DENİZE YANİ HAZAR DENİZİNDEN AKDENİZE ERMENİSTAN YALAN VE ALDATMACASI İLE AYAĞA KALDIRDI VE KURŞUNA DİZDİLER. BU KATLİAMIN BAŞI ABD YARDIMCILARI FRANSA ALMANYA İTALYA RUSYADIR ASLA TÜRKLER VE KÜRTLER DEĞİLDİR. BU ÇOK UZUN VE DERİN BİR KONUDUR TÜM DOKÜMAN VE BELGELERİ TARAFIMDA SAKLIDIR. ERMENİLERE KIRIM UYGULAYAN YAHUDİ MASON PARTİSİ TAŞNAK PARTİSİ BUGÜN ERMENİSTANA HAKİMDİR. TÜRKİYEDE Kİ CHP MHP HDP İLE YAHUDİ KAN VE İMAN BAĞI VARDIR.
  TÜRKLER DÜŞMANLARININ KATİLLERİNİN EGEMENLİĞİ İÇİN BİN YILLIK DOSTLARI YUNANLILARLA SAKARYADA SAVAŞTILAR, SAVAŞTIRILDILAR.
  ABD DE PLANLANIP FRANSANIN SURİYE VALİSİ PİCOT TARAFINDAN SİVASA GETİRİLEN YOL HARİTASI, PROJE VE STRATEJİ GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNE KADAR GELDİ. 2005 YILINDA RECEP TAYYİP ERDOĞANIN DARBE VEYA SUİKASTLA DÜŞÜRÜLEMEMESİ VE ZAMAN İÇERİSİNDE NEOCAN MASON GİZLİ YAHUDİLERİN KURMAYLARIN DEVLET KADEMELERİNDEN TASFİYESİ İLE BU YAPIDA DELİK AÇILDI. YÜZYIL SONRA İLK KEZ GÜDÜMLÜ OLMAYAN MÜSLÜMAN İRADESİ ANADOLUDA YÖNETİME ORTAK OLDU.
  TAYYİP ERDOĞANLA BERABER, TÜRKİYENİN FAİZ VE MASON LOCALARI ÜZERİNDEN SOYULMASININ KISMEN ENGELLENMESİ BU PİCOT PLAN VE PROJESİNİN YARA ALMASINI SAĞLADI. BU YARA HALA TÜRKİYE VE DÜNYANIN GÜNDEMİNDEDİR. TÜRKİYEDE YAHUDİ EGEMENLİĞİNİN SON BULMASI BELKİDE DÜNYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.
  TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI DEDİKLERİ SENARYONUN AYNISI SURİYEDE UYGULANIYOR. ANADOLU TOPRAKLARINI, ŞEHİRLERİ TÜRK ERMENİ RUM NÜFUSU KATLEDEREK VE SÜRGÜN EDEREK GİZLİ YAHUDİLER ÜZERLERİNE TAPULADILAR. MÜSLÜMANLARI VERİMSİZ VE DAĞLIK ALANLARDA SÜREREK, KÜÇÜK ARAZİ PARÇALARI İLE YOKSULLUĞA VE IRGATLIĞA MAHKUM ETTİLER.
  BUGÜN DE SURİYEYİ BOŞALTIYORLAR. VE TOPRAKLARI YAHUDİLERİN ÜZERLERİNE TAPULANIYOR. OPERASYONA TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI SENARYOSUNDA OLDUĞU GİBİ RUSYA ABD İSRAİL FRANSA İNGİLTERE KATILIYOR.
  . TÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA YUNAN TÜRK FRANSI İNGİLİZ İTALYAN VE RUS SUBAY VE SİYASİLERİN HEPSİDE YAHUDİ VE AYNI CEPHE İDİ. BAŞLARI ABD İDİ. BUGÜNDE SURİYEDE ESED RUSYA DAİŞ PYD VE DİĞER BAZI YEREL İNFAZ GÜÇLERİNİN TEK EL İSRAİL YÖNETMEKTEDİR. GARÖNTÖR VE DESTEK SAĞLAYAN DEVLETLER İSE RUSYA ABD İNGİLTERE VE FRANSADIR. AMAÇ SURİYEYİ MÜSLÜMANLARDAN BOŞALTMAK SÜRMEK IRGATLAŞTIRMAK VE TOPRAKLARI YAHUDİLERİN ÜZERİNE TAPULAMAK. ADI DA KÜRT KURTULUŞ HAREKETİ. GERÇEKTE KÜRT KÖLELİK HAREKETİDİR. KÜRTLER PYD VE PKK ARACILIĞI İLE PAGAN YAHUDİLERİN BOYUNDURUĞUNA SOKULMAKTADIR.
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN YAKIN DOSTLARI VE DAVA ARKADAŞLARI BÖLÜM 4

  MUSTAFA KEMALİN YAKIN DOSTLARI VE DAVA ARKADAŞLARI VE HAYRANLARI ÇOK GENİŞ BİR YELPAZEYİ OLUŞTURUR. İSRAİLİN İLK CUMHURBAŞKANI BEN GURİON ATATÜRK HAYRANIDIR. OSMANLI VATANDAŞIDIR. ALMAN YAHUDİLERİN TANRISI ADOLF HİTLER ATATÜRK HAYRANIDIR. HATTA ATATÜRKÜN ALMAN OLDUĞUNU SÖYLİYECEK KADAR SEVGİ VE MUHABBET DOLUDUR. !
  Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kuran mason ve haham arkadaşları yahudidir.
  Mustafa kemalin üyesi olduğu, Osmanlı devletini yıkan İttihat terakki örgüt üyeleri yahudidir
  Atatürk’ün arkadaşlarının sürekli irtibat, dayanışma içinde oldukları, düşman görüntüsü verip gizlice ve sürekli lojistik destek aldıkları Almanya İngiltere Fransa İtalya tapınakçı mason Yahudi devletleridir
  Türkiye cumhuriyetinin kuruluşunda Anadolu’yu işgal edip Atatürke ve Yahudi mason arkadaşlarına lojistik destek sağlayan, kölelik sürecine savaş ve kurtuluş süsü veren devletler Yunanistan, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya tapınakçı Yahudi devletleridirler.
  Kurtuluş savaşı adı altında Türklerin pagan satanist kabalist imanın boyunduruğu altına girmesini sağlamak için Rusya’dan subay ve para getiren kadrolar Mustafa kemalin dindaşları ve kandaşlarıdır.
  ATATÜRKÜN DAVA ARKADAŞLARI
  DR. NAZIM; Selanikli yahudi mason. Birinci Dünya savaşı denilen soykırım operasyonunda Mustafa kemal ve arkadaşlarını yöneten beyindir. Bir milyon Ermeniyi planlayarak öldürdüğünü söyledi. Ağzının gevşekliğini hayatı ile ödedi. Atatürke suikast senaryosuna kaydı yapıldı, idam edildi. Cumhuriyet döneminde bir ara Fenerbahçe kulüp başkanlığı yaptı. Osmanlı döneminde vatana ihanetten idama mahkum oldu. Tanınmamak için uzun süre Selanik’te imam kıyafeti ile dolaştı. Saklandı. İzmir’de Osmanlıyı çökertme planlarını tütün tüccarı kisvesinde yürüttü. İzmir’de Evliyazadelerin kızı ile evlendi. Mustafa kemalin en yakın dostu Yahudi haham dış işleri bakanı Tevfik Rüştü Arasın bacanağı olur.
  SANDANSKY; 1909 31 mart günü Selanik’ten İstanbul’a, hareket ordusu adı altında, balkanlarda eğitilen soykırım çeteleri geldi. Yahudi subaylar bu katil sürülerinin başına geçince ordu görüntüsü verdiler.
  Yahudi soykırım çeteleri İstanbul’a gelmeden çok önce İstanbul yönetimi kabalacı Yahudilerin eline geçmişti.
  İstanbul’da ordu komutanı Abbas Hilmi Paşa ve Sait Halim paşa yahudi idiler. Bu kırım çetelerini seyrettiler.
  Yahudiler İstanbul’da Müslüman ulema ve elit kesimi listesini yaptılar. Savunmasız insanları ayaklanma var diye toplayıp hunharca ve kalleşçe idam ettiler, kurşuna dizdiler. Devletin tüm hazinelerini yağmaladılar. Yıldız sarayının bahçesindeki havuzun altındaki devletin altın stoklarını yağmaladılar. Bir kısmını sahipleri Avrupa devletlerine kaçırdılar.
  Ne iğrenç ve ne büyük kalleşliktir ki Müslüman çocuklarına kahraman ordu diye ezberletilen hareket ordusu, içinde soykırımcı katiller sürüsü Bulgar Yunan Romen Sırp milliyetçisi yahudileri de barındırıyordu. Bu birliklerin komutanı yahudi SANDANSKY idi. Sandansky Mustafa kemal ile omuz omuza İstanbul’a girdiler. Her biri bir başka milletin milliyetçisi idi. Amaçları aynıydı; yahudi olmayan Goyimleri imha etmek öldürmek. Her çete milliyetçisi olduğu millete soykırım düzenlemekle görevliydi. Ama sürekli bağlantı ve dayanışma içinde idiler. Balkan soykırımında Türk sivilleri katleden Bulgar, Sırp, Romen, Yunan maskeli yahudi kırım çeteleri hareket ordusunda birleşmişlerdi
  SANDAN+SKİ yahudi ismi. SANDAN kabalada bir tanrı ikon ismidir. Efsanesi Tarsus ve Çukurova’da geçer.
  SUPHİ PAŞA; Suphi paşa Adanalı toprak ağası mülk ve servet sahibi. Suphi paşa balkan savaşı denilen Türk soykırımı senaryosunda Türk kuvvetlerine komuta eder. Mustafa kemal Suphi paşanın altında komutandır. Suphi paşa Osmanlı eratını sevk ve idare de SANDANSKY nin katillerine yem yapar. Mustafa kemal Suphi paşaya hayret ve dehşetle yanlış yaptığını söyler. Yani komutanlık bilgisine ters gelen uygulama yapar. Müslüman eratı kırdırmasına hayret eder. Suphi paşa “sen bilmezsin zamanla öğrenirsin” der. Aynı Suphi paşa kurtuluş savaşı denilen senaryoda Egede bölgesinde Türk erkelerini toplar halife ordusunu kurar ve Mustafa kemalin kuvayı milliye güçlerine saldırtır. Mustafa kemal Suphi paşaya hayretler içinde sorar “sen modern bir adamsın, bizdensin niçin gerici halife ordusu kurdun bize karşı savaşıyorsun” sorar. Supi paşanın cevabı açık ve nettir. “SANA YENİLMEK İÇİN” bu Suphi paşa cumhuriyetin medarı iftiharı yahudi Kemalist BEDRİ BAYKAM ın dedesi olur. Bedri Baykam’ın yahudi kimlik belgeleri tarafımda saklıdır.
  TALAT PAŞA; Atatürkün ve yakın arkadaşlarının bağlı olduğu Varitas ve Rizorti mabetlerinin Üstadı azamlarındandır. 33. derece mason yahudidir. Edirme Alliance İsrail okulunda bir ara hocalık yaptı. Posta memuru iken bir anda paşa oldu. Talat paşa, 1909 31 mart Osmanlı Müslüman aydınlarının katli ve devletin Yahudilerce ele geçirilmesinden sonra İstanbul’da İngiliz elçiliğine bir heyetle övünç ve takdir almak için ziyarete gider. Talat paşa elçinin huzuruna çıkınca elçinin suratı asıktır. Talat’a fırçayı atar. “Hani halifeliği kaldıracaktınız der. Talat mahcup ve ezik bir eda ile böyle bir şey çok zor erken efendim onun da zamanı gelecek” der.
  Mustafa kemalin dostu kabalist devletler ve Türkiye’ye egemenlik dönemleri.
  1909 dan sonra Türkiye yönetiminde lider bir devlet olmuştur. diğer tapınakçı devletler bu devletin insiyatifini düşünerek mudahale ve dayanışma içine girmişlerdir.
  1909-1013 İngiltere’ye bağlı yönetildi. Tüm darbeler suikastlar İngiltere merkezli yönetildi. Yıl 1913 Osmanlı mason devleti Almanya’ya teslim edilir 1913-1918 arasında Almanya konrol ve yönetiminde beş milyon Osmanlı kalleşçe ve alçakça katledildi.
  1918- 1926 İngiltere’ye bağlı yönetildi.
  1926-1945 Fransaya-italya konsorsiyumuna bağlı yönetildi. Şeyhleri İtalya’da. Borca mişon. Mabetleri Fransa’da ve Fransız ritine göre yönetildi. 1945 de nöbeti ABD aldı. 1960 darbesi ve Menderesin idamı ile ABD dönemi bitti. ABD yönetimi İSRAİL devretti.
  1960-2005 arası Türkiye İSRAİL den yönetildi. 2005-2016 İsrail ve ABD ve dışa bağımlılığı savunan neocan masonlar özellikle paralel yapı kapsamında tasfiye edildi. Ülke ılımlı masonlarla Erdoğan Müslüman ekolünün ortaklığına geçti. Sistem, para, toprak, yasalar, mason mabetlerine çalışırken Müslümanlar adına rahatlatıcı yatırım ve çalışmalar ERDOĞAN ve ekibince Müslüman için çalıştı. Müslümanlar yüz yıl sonra kısmen rahat nefes almaya başladılar.
  Atatürk’ün yahudi nüfusuna sağladığı vesayet 2005 de kısmen son buldu.
  GENERAL BRONSART SHELLENDORF Mustafa kemalin yahudi genel kurmay başkanı. Osmanlı devleti gerçekte mason yahudi devleti genel kurmay başkanlığı yaptı. Soykırım için yönetilen Müslüman ve Hıritiyanların iradesi gasp edilmiş eli kolu bağlanmıştı.
  MAREŞAL OTTO LİMAN VON SANDERS. Mustafa kemalin Çanakkale de komutanı,
  MUSTAFA İSMET İNÖNÜ; İzmir’in Tilkilik yahudi semtindeki Soroz yahudi mahallesinde doğdu. Cumhuriyet kurulunca SOROZ mahallesinin adı İnönü oldu. Semtin ve beş yahudi mahallesinin ahalisi bir günde Türk milliyetçisi, Atatürk milliyetçisi, Türkçü yer yerde İslamcı oldular. Ama asla özde Müslüman ve Türk olmadılar. İnönü ve oğlu da Sohtorik yahudi ailesinden evlendiler. Mustafa kemalin en sadık dostlarındandır. Dünya masonluğunun en güvenilir adamlarındandır. On üç kez başbakan oldu. Ömür boyu bakan cumhurbaşkanı idi
  ÇERKEZ ETEM; Yahudi soykırım çete lideri. Mustafa kemal Yozgat Müslüman isyanını bastıramayınca Çerkez Etem’den yardım istedi. Çerkez Etem yunanlı dostlarının yanından gelerek Yozgat isyanını, binlerce sivil Müslümanı katlederek bastırdı.
  Çerkez Etem Yunan saflarında, Venizelosun emrinde şehir merkezlerinde oturan Türkleri katletti. Bir kısmını dağlara sürdü. Yunanlılar yanlarında sivil Türkleri öldüren Kuvayı milliyecilere GAVUR TÜRK adını verdiler. Hem yunanlı yahudi subayların hem de Ankara’da ki yahudi kuvayı milliyecilerin hizmetinde çalıştı. Mustafa kemalin yahudi kırımcıdan oluşan Bolşevik ve Komunist büyük taarruz ordusu İzmir’e girince Çerkez Etem ve binlerce adamı Yunanistana geçti. Bir süre Yunanistanda yaşadı. Adamlarının önemli bir kısmı Yunanistan’da iş ve mekan sahibi oldular. Çerkez Etem kutsal yahudi şehri MAAN a yerleşti. Maan’ın diğer bir ismi PETRA ANTİK şehridir. MAAN üç bin yıl önce Mısırdan sürülen pagan Yahudilerin göç ettiği mekandır. Kabalist yahudilerce kutsaldır. Sürgün yiyen Yahudiler bir süre bu şehre gelirler. Ayinler düzenlerler. Çerkez Etem ve bir çok arkadaşı buraya yerleştiler. Son olarak İsrail mossad ajanı yahudi CEM UZAN mossad adına bankaları hortumlayıp vurgun ve soygunu gün yüzüne çıkınca kardeşi kendisi ve babası Ürdün deki MAAN şehrine hicret ettiler. Maan şehri Ürdün İsrail sınırındadır. Ürdün ABD ve İsrail’in bir kolonisi ve vilayetidir. Mason Yahudiler hakimdir.
  Çerkez reşit ve Çerkez Tevfik Çerkez Etem’in kardeşleridir. Galatalı dini lider Papa Eftim’in Yozgat’ta kapı komşusudurlar. Çerkez reşit ve Çerkez Etem Ankara’da milletvekili iken kardeşleri Etem’in saflarına katılarak Türk ırkının kısmen imha ve sürgün operasyonunda aktif olmuşlardır.
  KUŞCUBAŞI EŞREF; Bu adam Çerkez Etem’in kopyasıdır. Yunan saflarına geçti. Yunalı subaylarla boy boy fotoğrafları var. Uzun süre İzmir’de yunanlı subaylarla düzüşerek hazırlık yaptı. Adının önüne Çerkez lakabı takılmış yahudi çetelere komuta etti. Sürgün yedi. Sürgün doğaldı. Egede sivil Türk kadın ve çocuklarını kalleşçe katleden evlerine kapayıp yakan bu adamın bir süre dışarıda tutulması doğaldı. Bir süre sonra Atatürk’ün izni ile Türkiye’ye döndü. Son zamanlarda Müslüman mankurtlar bu adamı kahraman ilan edip hakkında destansı makaleler yazdılar.
  PAPA EFTİM; Türkiye’de ki Galatalı Yahudilerin dini lideri. Mustafa kemal bu adama övgüler yağdırdı. “bir ordu kadar güçlü adam” dedi. Bu söz mezarına kazındı. Galatalı tüm Yahudiler iş adamı, çiflik, banka, tapu sahibi, diplomat subay oldular. Bugün kripto yahudi dediğimiz Kemalist, kabalist gizli yahudi nüfusun omurgasını oluşturdular.
  HAHAM HAİM NAUM: Türkiye baş hahamı. Kabalist yahudi. Atatürk’ün sevgili dostu. Lozan’da Türkiye’yi temsil etti. Türkiye’nin statüsünü belirleyen adamdır. Lozan’da İngiliz yahudisi Lord Gürzon’la gizli 22 maddeyi imzalayan adamdır. Anlaşmanın metni günümüzde önemli oranda ortaya çıktı. En önemli maddeleri halifeliğin kaldırılması, cemaatleşmenin yasaklanması, Osmanlıyı ayakta tutan kurumların imhası, Müslümanların köleleşmesi, imamların idam edilmesidir. Haim naumun oğlu JACK NAUM bir ara koç holdingin ortağı idi. daha sonra Ceo su oldu. hikaye uzun. Haham Naum Lozan’da heyete “siz sınırları belirleyin ben Türklerin din ve geleneğini nasıl imha edeceğimiz konusunda taslağı hazırlarım” diyen adam. Ve her şey istediği gibi oldu. Lozan başarısından dolayı dünya Yahudiliği haham Haim Naum’u MISIR baş hahamlığına atadı. Orda öldü.
  CLEVENSON ; ingiltere’nin Erzurum konsolosu. Mustafa kemali Erzurum ve Sivas’ta en fazla destekleyen adam.
  MOİZ KOHEN: Atatürk’ün doktirin hocası. Selanik Serez ilçesi haham okulu mezunu. 1907 Berlin siyon kongresine Osmanlı devletini temsil eden heyetin başında idi. burada Türklerin Anadolu’da topyekun imhası, yerine bir yahudi devletinin kurulması projesini kabul edilmesinde katkıları oldu. Her haham mektepli gibi kafadan prof oldu. Türklük ve Türk milliyetçiliği ve turan konusunda sürekli kitap ve makaleler yazdı. İttihat terakkinin daha sonra CHP yahudi partilerinin beyni oldu. KEMALİZM adlı doktirin kitabını yazdı. Emekli olunca Fransa’nın NİCE kentinde villada yaşadı. Ölünce Nice yahudi mezarlığına gömüldü.
  TEVFİK RÜŞTÜ ARAS; Atatürk’ün dış işleri bakanı. 17 yıl dış işleri bakanlığı yaptı. Rodos alliance İsrail okulu mezunu. Anadolu’da soykırım yapan çetelerin ailelerini mubadele ile Türkiye’ye getirdi.
  MAHMUT CELAL BAYAR; Atatürk’ün en büyük idolü. Her sorunda ona baş vurdu. Her dönemin bakan başbakan ve cumhurbaşkanıdır. İttihat terakkinin genel sekreteridir. Edirne alliance universal İsrail mezunu. Burası kabalist haham okuludur. Üniversite mezunu olmamasına rağmen kaliteli mason olması nedeni ile sürekli başbakan bakan ve cumhurbaşkanı oldu. Ekonomi bakanı iken Türkiye topraklarını özellikle mubadele ile gelen yahudilerin üzerine tapulayan adam. BAYER ve BAYAR Yahudilerde kutsal isimdir.
  ALİACE OSMAN (Topal Osman) Atatürk’ün muhafız alayı komutanı. Yahudi. Yüz binlerce savunmasız sivil insanı çetesi ile katleden adam. Son uygulaması ALİ ŞÜKRÜye davet verip pusuya düşürdü. Sekiz adamı ile boğarak öldürdü. Ali şükrünün öldürülmesine isyan eden bazı zabitlerin öfkesini dindirmek için topal Osman öldürüldü. Gömüldü. Zabitlerin öfkesini dindirmek için üç gün sonra mezarından çıkarılıp asıldı. Çürüyen ceset kafası kopar diye ayaklarından asıldı.
  VENİZELOS; Yahudi ve masondur. Anadolu’da Türklerin dağlara sürülmesi şehirleri terk etmesi Rumları egede toprakları terk edip Yunanistana tehciri operasyonunda Mustafa kemalin Yahudi mason arkadaşlarına yardım ve yataklık yapan yunanlı başbakandır. Anadolu ve Yunanistan’ın Yahudilerin üzerine tapulanmasından sonra yunanlı BaşbakanVenizelos Ankaralı Kemalistlerle kuzu sarması oldu. Beraber balolar tangolar hiç eksik olmadı. Son olarak İzmir CHP milletvekili canan arıtmanın doktor kocası yunan Türk mason tapınakçı baronları Rodos’ta toplayarak ortak ayini yönetti.
  Türklere kahramanlık hikayeleri ezberletirken, hatta yunanlılar her sene denize dökerken, Yunanistan ve Türkiye’nin egemen gizli yahudi ırkı baronları ve nüfusu bir araya gelir düzüşürler.
  BALTACI; sebatayist yahudidir. Kurtuluş savaşı senaryosunda Yunanistan dış işleri bakanıdır.
  HACI ANESTİ sebatayist yahudidir. Kurtuluş savaşı kurgu ve komplosunda Yunanistan genelkurmay başkanıdır. Anadolu’nun Yahudilerin eline geçmesi ve Rumların tehcirinde Mustafa Kemale en büyük desteği veren adam.
  PROFESÖR SHWAHTZEHR; Mustafa kemalin en yakın yardımcısı ve dostlarındandır. Alman yahudisi kabalist. Yıl 1933 Almanya planlanan dünya soykırım operasyonunun karargahı olmaya hazırlanmaktadır. Doğu Avrupa’da dağınık halde yaşayan Hazar Türk Musevilerinin imhası ve yahudi ırkının arileşmesi operasyonunun hazırlığı yapılır. Bu hazırlık yapılırken Almanya Türkiye’ye beyin soykırımında çalışacak hahamlarını gönderir. Türkiye’ye gelen hahamların hepsine profesör damgası vurulur. Türkiye’de bilim ve teknoloji değil kabalanın egemenliği üzerinde çalışırlar. Mustafa kemalin ve arkadaşlarının on yıl kapalı tuttukları üniversiteleri shwatzehr ve ekibi açar. Sözde bilim çalışmalarına başlarlar. Resim ve sanat dersinde anadan üryan soydukları öğrencinin heykel ve resmini yaparlar. Bu uygulama atmışlı yılların sonuna kadar devam eder. Kalabalık alman yahudi heyetin lideri SHWAHTZER Atatürk’ün huzuruna kabul edilir ve dost olurlar. Türklerin beynini iğdiş edecek eğitim modelinin taslağı hazırlanır ve uygulamaya koyulur. Uygulamanın en büyük takipçisi Alliance ünversal İSRAİL mektebi mezunu milli eğitim bakanı Reşit Galip tir.
  MAZHAR EYMÜR; Atatürk’ün MAH (MİT) müsteşarı, dersim kırımını yöneten adam yahudidir. ( Mehmet Eymürün babası) 2005 yılına kadar HAKAN FİDANA kadar gelen tüm MİT müsteşarları yahudi asıllıdır, Kemalist ve kabalisttirler. Son MİT müsteşarı Şenkal Atasagun müslüman iradesinin seçimlere tam yansımasından güç alarak Müslümanlara destek vermiştir. Bu desteğin duayeni ve kahramanı genel kurmay başkanı HİLMİ ÖZKÖK paşadır.
  YUNUS NADİ. (NAZİ) Yahudi kökenlidir. Sürekli Atatürk’ün yanında oldu. Cumhuriyet gazetesinin kurucusudur. Hitler hayranı olduğu için arkadaşları bu adama Yunus Nadi yerine Yunus Nazi derlermiş. Ne komik ve iğrençtir ki Yunus Nazi’nin varisleri Kemalist cumhuriyetçiler atmışlı yıllarda faşizme düşman kesildiler. Komünizmi savundular, ama kurucuları ve babaları Yunus Nadi, Hitler ve faşizm hayranı idi. Gerçekte faşizmde komünizmde aynı kutsal kitap kabalanın yorumudur. Ve özde aynıdır. Ayrı gösterilmesinin amacı yahudi olmayan goyimleri kamplara bölerek bir birlerini boğazlamaları ve Yahudilere yer açmalarıdır.
  prof. AVRAM GALANTİ; Yahudi tarihini yazan adam. Atatürkü tanrılaştırdı, methiyeler üretti. İstanbul üniversitesine prof yapıldı. Niğde milletvekili yaptılar. Altı dil biliyor. Türkçeyi öğrenemedi.
  TANMAN ailesi; Atatürk’ün Selanik’te kuş kovaladığı çiftliğin sahibi TANMAN ailesi Söke’de kırk bin dönüm arazi üzerlerine tapulandı.
  Atatürk’ün Büyük Taarruz kurgusunda çadırındaki Amerikalı ajan gazeteci orospu Evelyn Anderson Barrett Yahudidir.
  Atatürk İzmir’e girdiğinde evinde konakladığı baron Alatiniler Yahudi idi.
  Atatürk Ankara’ya geldiğinde konakladığı mekanlar Yahudi konakları oldu. Ankara’da yoğun Yahudi nüfusu ve sinegogları hep gizli kaldı. Ankara’da hala yüksek duvarlarla çevrili görkemli bir yahudi mezarlığı var. Mubadele ile Balkanlardan gelen özellikle eşkanaz yahudileri ile Ankara tipik bir Yahudi malikanesi durumuna gelmiştir. Türkler malikanenin müştemilat işçileri ve kullarıdır.
  Reşat Fuat Baraner; Atatürk’ün teyzesinin oğlu olduğu iddia edildi. Yahudi bayan Suat Dervişin beşinci kocasıdır. Komünist partisi üyesidir. Komünizm, kabalanın bir versiyonu olarak haham KESİLE MORTDAHAY (Karl Marks) tarafından yorumlandı ve kullanıldı.
  HALİT ZİYA UŞAKLIGİL; Halit ziya’nın babası, Latife hanımın babası İzmir belediye başkanı Muammer beyin amca çocuğudur. Uşakizadeler İzmir’e uşaktan gelmişler. Sebatay tarikatına mensupturlar. Yani dışarıda isimleri cisimleri Müslüman evde dindar Yahudidirler. Halit Ziya İzmir Fransız mektebinde haham yetiştirilen bölümünde eğitim görür. Tapınakçı kabalist eğitimi alır. Cumhuriyet döneminde Ailenin önemli bir kısmı İsviçre’nin Bern şehrine yerleşir. Türkiye’de yaşayan altı milyon kripto yahudinin Türkiye’de olduğundan çok, gelişmiş Avrupa ülkelerinde veya ABD’de de villaları malikaneleri vardır. Türkiye’yi para deposu ahır ve çiflik olarak kabul ederler.
  Halit ziya Uşaklıgil romancı olur. Romanlarını tapınakçı kültürün yansımasıdır. Çok eşli kadınlar ve enses ilişkiler tapınakçı kabalist kültürde bir zenginliktir. Halit ziya AŞKI MEMNU adlı romanında bu kültürü yansıtır.
  HALİL VEDAT UŞAKLIGİL; VEDAT diye tanınır. Halit ziyanın oğludur. Mustafa kemal sanat ve sanatçı aşığı olduğu için sanatçıları koruyup kolladığı için Halit Ziya Uşaklıgil ve ailesini koruma altına alır. Uşaklıgil ailesini Çankaya köşkünün müştemilatına yerleştirir.
  VEDAT müzik dehasıdır. Piyano çalar. Bestecidir. Köşkte ve Ankara’nın en seçkin balolarında aranan müzik dehasıdır. Hatta Vedat’ın köşkte bir ara katiplik yaptığı söylenir.
  Vedat, Mustafa kemalin takdirini kazanır ve başarı basamaklarını tırmanmaya başlar.
  Vedat döneminin en ünlü eşcinsellerinden biridir. Çankaya köşkünün bahçesinde bir ağacın altında aşk yaşar. Bu aşkı kiminle yaşadığının bilgi, belge, tutanak veya görüntüsü yoktur. Köşkün berberi aşçısı ile mi yoksa köşke ziyarete gelen seçkin zatlar ağır toplardan biri ile mi yaşar bilinmez. Ama bu aşk Vedat’ın hatırasında önemli bir yer alır. Vedat bu tarihi aşkın anısına “O AĞACIN ALTINI ŞİMDİ ANIYORMUSUN” ünlü şarkıyı besteler. Çankaya sadece siyasi bir köşk olduğu kadar sanat eserlerinin ve dehalarının yetiştiği yer olarak tarihe geçer. Bu sanatın doğuşunu da Kemalist tarihçilerinden öğreniyoruz.
  Yüz yüzeli yıldır Türkler amele, işçi, ırgat, asker, şehit, gazi, koğuş ağası oldukları için sanat ve sanat güneşleri hep yahudi ırkından türemiştir.
  Yıldızı parlayan Vedat çok kısa zamanda üç dört dili Rumca almanca İngilizce ve Frasızcayı anadili gibi öğrenip konuşmaya başlar. (bu tarihi bilgi Kemalist tarihçilerden kopyadır). Ömrünü sanata adamış Vedat kısa zamanda bir dil dehası olur. Dil bilen tüm gizli Yahudiler anında diplomattır. Vedat’da diplomat olur. Belçika BRÜKSEL ardından Çekeslovakya PRAGA diplomat olarak atanır. En son 33 yaşında Arnavutluk başkenti TİRAN diplomattı. Diplomat Vedat tiranda intihar eder. Kemalist resmi tarihçiler çok sayıda hap alarak intihar ettiğini, ülkesinin hasretine dayanamayıp intihar ettiğini yazarlar.
  İntiharlar tapınakçı yaşamın ve sırların vazgeçilmez meyvelerindendir. Vedat’ın iki amcası Yusuf ve Tevfik Uşaklıgil ve bir yeğeni de aşk ve sanat güneşi Vedatın hasretine dayanamaz!!! intihar ederler.
  Mustafa kemalin uzun süre sevgilisi nişanlısı üvey babası Ragıp beyin yeğeni FİKRİYE intihar etti. Atatürk’ün yaveri Salih Bozok intihar etti. Müzik dehası Vedat intihar etti, Atatürk’ün manevi kızı ZEHRA AYLİN intihar etti. Zehra güzel bir kızmış. Amasya’da yetimhaneden alınır. Çankaya köşküne transfer edilir. Bir süre sonra Avrupa’da tahsile gönderildi. Avrupa Dönüşü AYLİN tirenden atlayarak İntihar etti. Atladı mı atıldı mı bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa Aylin’inde Fikriye gibi mezarı yok.
  İntiharlar her ne hikmetse dünya tapınakçı liderlerinin yakınlarında yoğun bir şekilde yaşanır. Türkiye’de en önemli intihar sarmalı soykırımcı Yahudi mason Enver paşanın neslinde yaşanır Enver paşanın nesli ardı ardına yaşanan intiharlarla adeta tüketilir. Enver paşa Türklere uygulanan soykırımın zirvesidir. Bu zirvenin çözülüşü faciadır. İntiharlar faciaların önünü almanın en etkin çaresidir. Enver paşanın oğlu İngiltere kraliyet hava yollarında pilot iken kaza ile öldü. Manken kız yeğeni tokatlayan otelinden aşağıya atlayarak intihar eder. Bir yeğeni hanımı ile Avusturalya’da otomobili ile yolunu kaybederek açlıktan öldüler. Kardeşi Nuri Kıllıgil (güdük nuri- NURİ PAŞA.) 1949 da İstanbul Pangaaltında ki baruthanede ki feci patlamada can verdi. Kalp krizi geçirip ölenler cabası!!.
  Atatürk’ün yurt dışında övgüler ve beğeniler yağdıranlar Yahudiler ve Yahudi devletleridir.
  Atatürk’ün Yahudi mason arkadaşları tebası devleti ve egemenliği ele geçirip garanti alına aldıktan, Türkleri sindirdikten sonra İstanbul’u terk eden İngiliz maskeli komutanlar tapınakçı Yahudi idiler.
  HALİL KUT; Enver paşa üst düzey mason ve Yahudi idi. alman yahudileri bu adamı on yıl eğittiler. Enver paşa soykırım ve ölüm makinesidir. Bu özelliği nedeni ile dünya Yahudi devletleri Enver’e tam yetki verdiler. Enver paşa genç yaşta kafadan hile ile paşa yaptılar. Babası, iki kardeşi, amcası, eniştesini diğer ifade ile sülalesini paşa yaptı ve aylığa bağladı. Kendisinden küçük amcası Halil KUT da bunlardan biridir.
  İttihatçı masonlar çok sayıda soykırımcı katile sahte harp okulu çıkışı düzenlediler.
  Kutulamara diye bir senaryo ihdas ettiler. Kutul Amara’da aleni bir kırım yapılır. Ama Hidistan’dan gelen kurbanlıkların sayısı yeterli değildir. Türklerin kendi kendilerini öldürmeleri gerekti ve ırak türk ordusu Hindistan seferine çıkarıldı. Komutan da enverin dangalak amcası Halil Kut oldu.
  Halil Kut Irakta Türk ordusunu alarak Hindistan seferine çıkacak kadar dangalak ve soykırım suçlusudur. Türk askerleri Zağros dağlarında doğaya yenilir telef olurken, İngilizler taş bile atmadan Bağdat’ı teslim aldılar.
  Bu tezgah ve alçaklığın Türkiye’nin Müslüman başbakanı tarafından Kutul Amara zaferi diye dillendirilmesi utanç ve zuldür. (bak sayfa. “ yalanlar ve gerçekler “ ırak soykırımı)
  Halil kut Libya soykırım stajında Mustafa kemalin kurmay başkanlarından idi. heyetin lideri Enver paşa idi. Libya’da Halil Kut ve yine alaylı Kuşcubaşı Eşrefin Mustafa kemale kurmay başkanlık yapması, Mustafa kemali manen incitmişti. Dört yıl süren soykırım operasyonlarında Enver ve ailesi ile Atatürk’ün yıldızları barışmadı.
  Halil kut (kod adı Karşıyaka) cumhuriyet kurulduğunda sürgün edilenlerdendi. Özel izinle Türkiye’ye döndü. Ankara’ya geldi. O günler soykırımcı Yahudilerin hepsi toprak tapulama, şehir merkezlerin parselleme, devletin bastırdığı paradan çuvallayıp depolama derdinde idi. Halil kut denen yahudi Ankara’da barut ruhsatı ve parseli için izin işleri için Mustafa kemalin onayını aldı. Halil kut Ankara’da iş kurma ve zengin olma parsel toplama işleri ile uğraşırken bir süre güzel eşini Mustafa kemale takdim etti. Böylece Libya’nın hesabı ödenmiş oldu. (bak Dr. Rıza nur. Hatıralarım.)
  Mustafa kemal Sofya’da Hatice adında bir Türk kızına aşık olur. Mustafa kemalin Hatice’ye şartı nikahlarını imam değil mason Ali Fethi Okyar kıyacaktır. Nişan hazırlığı son bulur.
  Atatürk’ün Hizmetçileri ve Ankara palas çalışanları yahudi idi.
  ALİ ÇETİNKAYA, KILIÇ ALİ. İstiklal mahkemeleri hakimleri. mason ve Yahudiler. Atatürkün en seçkin ve sevdiği hakimleri. Bu hakimler Türk kanı taşıdığı ve Müslüman olduğu için binlerce insana eziyet zulüm ve işkence ile idam edip katlettiler. Bu katliamı 1930 yılında İstanbul Tokatlıyan otelinde Dünya mason toplantısında alınan kararın uygulamasıdır. Menemen senaryosu ve tezgahı ile on binlerce Müslüman idam edildi...Listeyi uzatmak ciltler dolusu kitap yazmak mümkün.
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN SİYASİ HAYATI. BÖLÜM 5
  Önce fotoğraftaki garabeti açıklayalım. Emperyalizme karşı Anadolu Müslümanlarını İslam düşmanı yahudi Lenin desteklemiş. Para ve silah yardımı yapmış. Pekala aynı LENİN Sovyetlerde milyonlarca müslümanı işkence ve zulümle, müslüman ve Türk olduğu için niçin katletti. Bunu niçin Atatürk görmedi duymadı. Konu çok derin çok vahim. Ben konuya kısaca değineceğim. Bu arada yeri gelmişken emperyalizme iki cümle ile değinmek istiyorum. Emperyalizm ve emperyalizme karşı savaş yahudi olmayanların beynine kazınmış en büyük pranga, beyinlerine ve duygularına takılan en büyük boyunduruk aracıdır. Türkiye’de Amerikan emperyalizmine karşı savaşanların hemen hepside iliklerine kadar ABD nin köpeği ve ajanıdırlar.
  Mustafa kemal Türkiye’de yaşayan beş milyon gizli kabalacı yahudinin ve bir milyon sebatayist yahudinin ruhani lideri hatta tanrısıdır.
  Siyasiler, askeriler, sanatçılar, bankerler, tüccarlar, yazarlar, çizerler hepside kripto nüfusun kurmaylarıdırlar. İçlerinde dönenler sayesinde Müslümanlar nefes alıyorlar. Öne çıkan Müslümanlar ise kullanılmaya müsait, vitrin de korunan mankurtlardır. 2005 yılında RECEP TAYYİP ERDOĞAN bu teamülü yıktı. Yüz yılda ilk kez güdümsüz müslüman iradesini lebriz etti.
  Atatürkün meclis üyesi milletvekilleri Yahudi idiler. Birinci mecliste Sakarya kırımı için kullanılan bazı Müslüman üyeler ikinci mecliste azledildi. Meclis tamamen kripto Yahudi ve masonların elinde geçti. Müslümanlar, bu durumu bilseler de müdahale şansları yoktu. Çünkü Ankara, İngiliz tapınakçılarınca işgal edilmişti. Mustafa Kemal ve mason arkadaşlarının güvencesi mason İngiliz komutanlar ve birlikleri idi. ikinci ve önemli güvenceleri ege bölgesinde konuşlanmış İngiliz ve yunanlılarla iç içe Çerkez etem ve Kuşcubaşının komuta ettiği soykırım çeteleri idi. Ankara ve Samsun’da ki İngiliz işgali mason Lord KİNGROSS “genç cumhuriyetin doğuşu ve ATATÜRK” adlı kitabında anlatır. Son zamanlarda Taha Akyol gibi derin adamları, bu ikiyüzlülüğü örtbas etmek ve meşrulaştırmak için proğramlar yaptı.
  Atatürkün kurduğu hükümetlerin bakanları Yahudi ve mason tarikatı üyesidirler. İsimleri ve şecereleri tarafımda saklıdır. Bakanlarından sadece sıradan biri hakkında bilgi vereceğim.
  İSMAİL SEFA ÖZLER; İsmail Sefa Özler 1918 ile 1919 arasındaki fetret döneminde, Müslüman hakimler tarafından soykırım suçundan idama mahkum edildi. Bir ara saklandı. Cumhuriyet kurulunca Mustafa kemal Atatürkün milli eğitim bakanı oldu. (diğer kırımcılar malta adasında dinlenme ve koruma altına alınmıştı) İsmail Sefa Özler Adananın Abdioğlu köyünde Ermenilerden kalan kırk bin dönüm araziyi üzerine tapuladı. İsmail Sefa Özler cumhuriyeti kuran mason Yahudiler ve gizli nüfusun en yumuşak en pozitif en asil en aziz üyelerinden biridir. Diğerlerini tahmin edebilirsiniz. Adana’da Türkleri ve Ermenileri nasıl imha ettikleri canlı şahitler ve araştırmacılarca malumumuzdur. Hamile kadınların karnını canlı canlı kesip çocuğun cinsiyeti üzerine kumar oynayanların çocukları şimdi sokaklara dökülüp hayvan hakları, ağaç hakları, eşcinsel hakları, demokrasi diye yırtınıyorlar. Bu İsmail Sefa Özler Alman balerin yahudi VERONİCA nın kızı AYŞE ARMANIN büyük dedesi olur. Ayşe Arman ŞAMDAN adlı yahudi dergisine çıplak pozlar veren kadın. Şamdan dergisi için Engin Ardıç “Kerhane kataloğu” diyor.
  ATATÜRKÜN BAŞBAKANLARI yahudi idi. Artı Yahudi tarikat üyesi masondular. (bak Emre Avşar cumhuriyeti kuran masonlar) Rauf Orbay, İsmet İnönü, Celal Bayar, Hasan Saka, Şükrü kaya Yahudi. Daha sonra başbakan olup Müslümanları açlık kıtlık la terbiye eden başbakan Refik Saydam, Şemsettin Günaltay, Suat Hayri Ürgüplü, Süleyman Demirel mason Yahudidirler.
  Atatürkçü vesayetten gelen, Müslüman ırka işkence uygulayan, darbeler indiren generaller; general Madanoğlu, (atmış ihtilalinin lideri) general Memduh Tağmaç, (1972 darbesinin lideri) general Kenan Evren (1980 ihtilalinin lideri) general Turgut Sunalp (Türk kanına uygulanan işkencenin duayeni) general İlker Başbuğ (……..) general İsmail hakkı Karadayı general Çevik bir (28 şubat darbesinin liderleri) general Doğan Güreş (1973 darbesinin lideri) ve tüm arkadaşları Yahudidir.
  Atatürkçü vesayetten gelip Müslüman kanına soykırım ve işkence uygulayan, bunun için emniyet müdürlüklerinin bodrum katında aletli işkence haneler kuran darbeci başbakanlar, Sami Süleyman Demirel Gündoğdu, başbakan Nihat erim, başbakan Naim Talu, başbakan Bülent Ulusu, başbakan Pempe Tansu Çiller başbakan Ahmet Mesut Yılmaz saf kan yahudi ve putperest kabalistlerdir. 1909 dan bu yanan Yahudi olmayan başbakan Özal Erbakan, Erdoğan, Abdullah Gül ve Davutoğlu gelmiştir. Özalın da karısı koyu ve organize bir yahudidir. Bu makalelerde her parağraf üzerine ciltler dolusu kitap yazılacak saklı ve gizli bilgiler içermektedir.
  MUHALİFLERİ. Atatürkün muhalefet edenler Yahudi arkadaşları tarafından infaz edildi. Birkaç örnek:
  DELİ HALİT PAŞA; silahlarını ve askerini Fransız ve İngiliz tapınakçılara teslim etmedi. Bedelini hayatı ile ödedi. Atatürkün Yahudi arkadaşları tarafından Ankara’da TBMM Mecliste arkadan bıçaklanarak öldürüldü.
  Ali ŞÜKRÜ halifeliğin kaldırılmasının Müslümanlar için bir yıkım olduğunu söyledi. Atatürkün muhafız alayı komutanı soykırımcı Feridunoğlu Osman Ağa alias (Topal Osman Ağa) ve sekiz adamı tarafından evinde iple boğularak öldürüldü.
  ALİ KEMAL BEY Çankrılı. İstanbul üniversitesinde uzun süre hocalık yaptı. 31 mart kırımında kurtulmuştu. İttihat terakkinin katliamalarına karşı durdu.
  Ankara hükümeti, İstanbul polisinden Ali Kemal'in tutuklanıp yargılanmak üzere Ankara'ya gönderilmesini istedi[6]. 4 Kasım 1922 günü, Teşkilat-ı Mahsusa mensubu birkaç kişi Ali Kemal'i Tokatlıyan Oteli'nde gittiği berber dükkânından kaçırarak İstiklal Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere Ankara'ya götüreceklerini bildirdiler. Gerçekte ise Ali Kemal, İzmit'te bölge kumandanı Sakallı Nurettin Paşa'ya teslim edildi. Nurettin Paşa ile görüştükten sonra dışarı çıkarken kumandanlık karargahı önünde bekleyen yahudi ………. tarafından linç edildi (6 Kasım 1922). Kafası çekiçlerle ve taşlarla kırılarak öldürüldü. Çıplak vücudu ayaklarına ip bağlanarak sokaklarda dolaştırıldı[1]. Cesedi, Lozan Konferansı'na giderken trenle İzmit'ten geçecek olan İsmet Paşa görsün diye istasyonda bir sehpaya asıldı. Lozan'a gitmekte olan İsmet İnönü'nün bu durum karşısında sinirlenmesi üzerine Ali Kemal’in ölü bedeni apar topar kaldırıldı. Kemalist yazar Falih Rıfkı atay ali kemalin öldürülme yönteminden Mustafa kemalin rahatsız olduğunu yazar. saten Kemalist tarih yazarları olmasa okullarımızdaki bilimsel tarihi öğrenemiyeceğiz.!!!!!!!!!! Çankırılı Ali kemalin İngiliz eşinden olan torunu jhonson iki binli yıllarda Londra valisi oldu. başbakanlığı gündeme geldi. sakallı Nurettin paşa Mustafa kemalin en yakın dostlarındandır.
  Türkiye’de demokrasi ve seçim sendromu komedisi çok yaşandı. Mesela KARS vilayetini hiç görmemiş Yahudi FUAT KÖPRÜLÜ kars milletvekili oldu. altı dil bilen ama Türkçe bilmiyen AVRAM GALANTİ Niğde’den milletvekili seçildi. Niğde’de hiç aleni Yahudi yokken aleni Yahudi ABREVAMA MARMARA yı Niğdeliler milletvekili seçtiler.!!! Demokrasi adı altında buna benzer garabetler hep yaşandı hala yaşanıyor.
  MUSTAFA KEMALİN SİYASİ VESAYETİ. KEMALİST SİYASİLER.
  1945 de ikinci dünya soykırımı tamamlandıktan sonra Türkiye’nin yönetimi Fransa-İtalya konsorsiyomundan ABD ye devredilir. On beş yıl direk ABD üzerinden yönetilir. Soygun nato, Kore operasyonları gerçekleştirilir. Menderesin yahudi ırkına ve israile muhalefeti, kendilerince ihanetini hayatı ile öder. 1960 Darbesi ABD den yönetildi. 1960 darbesi ile Türkiye’nin sahip ve efendisi nöbet değiştirdi. ABD Türkiye’nin yönetimini İsraile devretti.
  1960dan 2005 e kadar Türkiye İsrailin bir kolonisi ve vilayeti olarak yönetildi. Yönetici değişiklikleri bir tür nöbet değişimidir. 1960 dan sonraki tüm kriz, vurgun, soygun, faiz, enflasyon, develiasyon, işkence ve darbeler israilden yönetildi.
  1980 öncesi İsrail Türkiye’de ki terör ve anarşi operasyonlarının dozunu kaçırınca ABD müdahil olmak zorunda kaldı. 1980 darbesi ABD den yönetildi.
  Direk israilden yönetilen ilk darbe 1963 de yapıldı. Bu darbede herkes kardını aldı. Gece darbe yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Cemal Tural darbe başarısız olursa kaçmak için Esenboğa havaalında bekliyordu. Kışlada tanklar sokak için hazırlanmıştı. Gece sabaha kadar İsrailde ki heyetle Ankara arasında telefon bağlantısı kurulamadı. Hava muhalefeti nedeni ile uçakta kaldırılamadı. İsrailden nihai emir gelmeyince darbe yapılmadı. Akabinde darbe yapılmış gibi binlerce subay, israile karşıtlığı nedeni ile ordudan atıldı. Dokuz yıl sonra on iki Mart 1972 darbe yapıldı. ABD Büyük elçisi ordudan atılacakların listesini israilden ABD ye uçarken Ankara’ya uğrar eliyle teslim eder.
  1980 ne kadar varoşlara yerleşen ırgat ve köle Türkler sağ sol komunist faşist diye kamplara bölünerek sindirildi. Müslümanların kanını içmekle kalmadılar. Aktif ve zeki olanlara işkence hanelerde işkence ettiler. CİA’nın Türkiye masası şefi YAHUDİ RUZİ NAZAR ülkü ocakları kamplarını kurdu. Komunistler için zemin oldukça zengin ve hazırdı. Komunizm milliyetçilikten çok daha fazla aleni kabala ya uyumlu olduğu için kriptoların komunist damgalı Türkleri kullanmaları zor olmadı.
  1980 gelindiğinde içtikleri kana ek olarak adam akıllı bir darbe indirdiler. Darbeyi yapan Ahmet Kenan evren ve arkadaşlarının hepside kabalist yahudi idiler.
  Müslümanlara karşı darbe soygun ve zulüm süreklidir. Her beş veya on seneye bir yahudi kanını tazeleme, Müslüman Türk, Kürt kanını sindirmek ve imha için topyekun darbeler indirildi.
  1980 darbesinden sonra en belirgin darbe 1993 de indirildi. Katmerli yahudi mason Sami Süleyman Demirelin godoşluğu öncülüğünde Selanik yahudisi CİA ajanı Pembe Tansu Çiller tarafından darbe indirildi.
  Türkiye’de başbakan olan her yahudi önce israile vefa borcu bir soygun yapmak Müslüman ırgatları kulların cebini hortumlamak zorundadır. Çiller denen karı beş haziran kararları ile önce garibanların parasının yarısını hortumladı. Daha sonra İsraile giderek efendilerinin parlamentosunda şu konuşmayı yaptı. “tanrının size vaat ettiği topraklara kavuşmanız için dua ediyorum” der. Vaat edilmiş topraklarda güney doğu ve Çukurova da var.
  İsrail kuruldu kurulalı Çukurova’nın gelirleri israile akar. Her üç ayda bir Çukurova’nın iş adamları çiftlik sahipleri toplanır haham AMADO ayin yapar ve hasılat toplanır.
  1993 den sonra PKK terörü ve Çiller-İbrani yahudisi Ahmet Mesut Yılmaz arasındaki didişme israilin soygun ve vurgunlarını perdeler.
  Yıl 1998 28 şubat darbesi yapılır. Darbeden bir gün önce genel kurmay başkanı İsraildedir.
  2005 ikinci darbe ve suikast tarihidir. çok sayıda darbe teşebbüs vuku bulur. Genel kurmay başkanı Musevi Hilmi özkök MİT müsteşarı Musevi Şenkal Atasagun ve Müslüman Recep Tayyip Erdoğan üçlüsü yüz yıllık darbeler ve kırımlar teamülünü kırar. Ve Türkiye’yi dışarıya hortumlayan para boru hatlarını kısmen kapatırlar. Neocan azılı Yahudiler masonlar paralel maskesi ile gizlendikleri mekanlardan tasfiye olurlar. Diğer cemaat ve tarikatlarda kök salmış durumdalar. Türkiye, soykırım ve terörü hak kabul eden neocan masonlardan kurtulmak isteyenlere model olmaya başlar. Bu modelin başını ARJANTİN çekmektedir. Arjantin Türkiye’ye benzeyen bu özelliği ile son senelerin dünyada en çok gelişen ülke oldu. Türkiye’de neocanların tasfiyesi ile yetmiş sente muhtaç ülke olmaktan kurtuldu. Süper güç olma yoluna girdi.
  Bu makale oldukça kısa bir özettir. anlattıklarım Atatürkün hatırası ve mirasıdır. Atatürkü koruma yasasındaki miras ve hatıratında nereye konulması gerektiğine siz karar verin.
 • MUSTAFA KEMALİN SOSYAL HAYATI BÖLÜM 6
  Mustafa Kemal Atatürk sosyal bir insandı. Tapınakçı Kabala Aeğitimi aldığı için balolarda soysallaşırdı. Müslüman Türklerin soysallaşma alanları Osmanlı kahvesi zaviyeler imaretler ve tekkelerdi. Balo kabalanın ve tapınakçı kültürün yansımasıdır.
  Atatürkün balo düzenleyicisi vardı. ROKSELANA (ROKSAN hanım). Roksan hanım istanbulda geniş bir yahudi aileden geliyordu. Osman Hamdi sulalesi.
  Roksan hanım Mustafa kemal için Sık sık balo düzenledi. “Atatürk'ün Ankara Palas'ta başlattığı özel balolar zamanla başka şehirlere de yayıldı. Kadınlar şık tuvaletlerini aylar öncesinden hazırlar, Ata ile dans etmeyi hayal ederlerdi” Balolarda Mustafa kemal beğendiği özellikle subay hanımları ile dans eder samimi olurdu. İkinci gün hanımefendiyi köşküne davet eder kallavi bir ziyafet ve alaka gösterirdi. Eşleri beyler cumhuriyeti kurmak ve korumakla meşgul görevlerinin başında olduğu için hanımların Mustafa kemalin davetine yalnız gelmeleri doğaldı. Mustafa kemalin balolarda tanıştığı hanımları bu şekilde ağırlaması kadın haklarına ve kadınlara verdiği önem ve saygının misafirperverliğin göstergesidir. Mustafa kemalin kadınlara karşı olan misafirperverliği ve kadın haklarına verdiği önemi Kemalist tarihçiler ve bilirkişiler çok iyi anlatırlar.
  Mustafa kemal tanıştığı hanımlara davet verir yemek ve içki ikram ederek onları onore ederken çağdaşı olan diğer Yahudi devlet adamlarının davet ettikleri hanımları daha değişik tarzda onore ederlerdi. Mesela döneminin en etkili ve popüler Yahudi kabalist devlet adamları HİTLER VE STALİN baloda tanıştığı bayanları ikinci günü davet eder, siyasi ve kişisel nüfuzunu kullanarak ilişkiye girer kullanırlardı. Hitler ve Stalinin kadınları bu şekilde suistimal etmesi kabaladan aldığı öğretinin sonucudur.
  Kabalanın yorumu Talmut’da Hz. Davutun evli bir kadından çocuk peydahladığı, buna da karşı çıkılmadığı yazılmış. Bu nedenle Yahudiler evli kadınlarla ilişkiyi mübah görürler. Ayriyeten eşkanaz yahudilerin TAMARA geleneği ve İBRANİ LEVANTEN YAHUDİLERDEKİ KUZU BAYRAMI YANİ MUM SÖNDÜ ŞÖLENİ bu tarz ilişkilere zemin hazırlamıştır. Kabalist hahamlar usturuplu bir şekilde evli bir kadını ayartıp ilişkiye girmenin sevap olduğunu söylerler. Mustafa Kemalin hocası Şemdi Efendi (ŞİMON ZWY) hatıralarında üç yüz kez evlendiğini yazar.
  Piskopat Yahudi mason soykırımcı ENVER paşa Almanyada on yıl alman Yahudilerinin elinde eğitildi. Bir profun evinde misafir olur ve o profun hanımından bir çocuk peydahlar. Bu konuda örnekler çoktur. Eş değiştirme ortak eş tapınakçı kabalacı yahudilerde olmazsa olmazdır.
  Maksim gazinosunun sahibi Fahrettin aslanın gelini Emel Sayını kendi eli ile dönemin darbe lideri Yahudi Ahmet Kenan evrene götürüp üç gün takdim etmesi tipik bir örnektir.
  Yine günümüzün popüler eşkanaz yahudisi mason DENİZ BAYKAL da bu durumu görürüz. NESRİN BAYTOKu kocasının getirip Deniz Baykala takdim ve teslim etmesi biz Müslümanlarca yadırgandı. Ama kendi ırk ve tarikatında bir kahramanlık ve gurur nedeni olarak görüldü. Türkiye’de yaşayan altı milyon gizli yahudi aynı kültür ve ritüellerle yaşamaktadırlar. Tv lere veya seçim meydanlarına çıkınca müslüman olurlar ve namus sembolü kesilirler.
  Atatürkün balo düzenleyicisi ROKSAN HANIMIN oğlu Hiram Abbas MİT de önemli bir isimdi. MİT müsteşarı General Fuat doğu ve hiram Abbas alman yahudisi SS subayı general GEHLEN tarafından eğitildiler. Bu iki isim aletli işkence ve Türk kanının sindirilmesi operasyonlarında etkili oldular.
  General GEHLEN sadece mit müsteşarları mason general Fuat doğu balocu roksanın oğlunu eğitmedi . CİA YI baştan sona dizayn etti.
  “Atatürkün Çankaya köşkünde korumaya aldığı kızların hepside çok güzeldi. Bunlardan biride 15 yaşında Macar güzeli seçilen jo jo gabor idi. dönemin sağlık ve milli eğitim bakanı Dr Rıza Nur 3 ciltlik hatıralarında Atatürkün köşküne gelen kız veya hanımlar 15-20 günlük bir eğitim sürecinden sonra ya zabitlerden biri ile evlendirilir veya yurt dışına tahsile gönderildiğinden bahseder. Bunlardan jo jo gabor Macar güzeli amerikaya gönderildi orada artist oldu. jo jo Gabon yahudi idi. jo jo GABONUN hatıralarından dinliyelim.
  “Atatürk ile beraberligimin bundan sonrasini ilk defa acikliyorum.. Dans eden dansözlerin odadan çikmalarini istedi. Ikimiz basbasa kalmistik. Henüz 15 yasimdaydim, çocuk denecek kadar genç sayilirdim. Atatürk'se 56 yasinda olgun bir erkekti. Buna ragmen ürküntü duymuyordum. Rakinin verdigi sarhosluktan olsa gerek kendimi rüyada hissediyordum.. Kesin olarak tek hatirladigim .. Atatürk'e bekaretimi verdim. Atatürk benim ilk erkegimdi. Atatürk, bir Tanri, bir kraldi.!"... 1937 - Ankara, Türkiye.. (Zsa Zsa Gabor'in anilarini kaleme alan Wendy Leigh'in "One Lifetime Is Not Enough" adli kitabindan. Delacorte Yayinevi, New York, 1991. )
  Profesör Yalçın Küçük sırlar diye bir kitap yayınladı bu kitapta Atatürkün Çanakkalede savaşmadığını yedek kuvvetler komutanı olduğunu. Savaşa girince de tüm eratı kırdırdığını yazdı. Tabi sonuç Yalçın Küçük sürgün edildi. . Fransadan sürgünden dönünce kendisini sürenlerin kimliğini deşifre edip intikam alma yolunu seçti. Yalcın Küçüğün döneminin iki önemli generali KENAN EVREN ve MEMDUH TAĞMAÇIN yahudi kimliğini bağırarak kitabında yazdı. (Bak İSİMLERİN İBRANİLEŞMESİ.) AYDINLIK dergisinde ATATÜRKÜN 19 KADINI diye bir yazı dizisi yayınladı Şimdi aydınlık gazetesinde Yalçık Küçüğün yazı dizisinden bir bölüm okuyalım;
  “Dimitrinayı aradı Mustafa Kemal. Kısa süre önce Fikriye intihar etmiş, Bir süredir de Latife ile her yerde kavga etmeye başlamıştı. Dimitrina eski aşkının çağrısına uydu ve Mayıs 1925 de İstanbul’a geldi. Filibe’de bıraktığı Eşine Tatile gidiyorum demişti. Bulgaristan’ın Ankara büyükelçiliğinin kayıtlarına göre Dimitrina’nın her attığı adım takip ediliyordu. 1925 Haziranında bir elçilik kâtibi dimitrinanın Mustafa Kemal’le aşk yaşadığını önce babası General Kovaçev’e, sonrada kocası Doktor Vasil sanov’a iletti. Yasak aşk Elçilik raporuna takılmıştı. Filibe’den mesaj gecikmedi. Eşi Doktor Vasi Sanov evliliklerinin bittiğini, döndüğünde babasının evine gitmesin söylüyordu Dimitrina’ya… yasak aşk neredeyse diplomatik bir skandala dönüşmüştü ama, Latifenin ruhu bile duymamıştı…”
  (YALÇIN KÜÇÜK Yeni aktüel dergisi. Sayı:11 3 ekim 2005)
  Mustafa Kemal Konya’ya gitmiş, orda mektebi ziyaret edip bir muallimeyi (öğretmen) beğenmiş, almış, getirmiş. Onunla bir müddet eğlendi.. Sonra Avrupa’ya tahsile yolladı. Millet parasıyla ( )lerine i.. Izmir’e gitmiş, orman memurunun mektepli ve küçük kızı Afet’i beğenmiş, almış getirmiş. Hadi ona da ( )... Sonra oda Isviçre’ye tahsile yolladı. Vaktiyle metresi Fikriye’yi de göndermişti. Bu kızın babası evvelce Sinop’ta imiş, oradan Izmir’e gitmiş Sinop’ta biliyorlardı. Kızın şeklini anlattılar. Demek nerede kız görüp beğenirse ( ) gibi omuzlayıp götürüyor. Hem de mekteplerden...(Hatıralarım Dr. Rıza Nur C. 3 S. 316)
  M. kemal paşanın Birde intihar eden ‘üvey evladı’ vardı. Zehra Aylin. Amasya’da bir yetimhaneden alınan ve Çankaya’ya getirilen güzel bir kız. ‘Evlatlık’ olarak. İnsan niye intihar eder ki? Avrupa’dan ‘üvey babasının’ yanına dönerken üstelik, trenden atlayarak. Hadi intihar etti mezarı niye olmaz?
  Fikriye’nin Çankaya’daki intiharı bugün bile bir sır. Atatürk’ün uşağı mezarın köşkün bahçesinde büyük çam ağacının altında olduğunu yazar. (Atatürk’ün Uşağının Gizli Defteri – Cemal granda) [1;Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Dr. Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım2;İpek Çalışlar-Latife Hanımın Günlükleri]
 • ATATÜRK NELER YAPTI, ESERLERİ NELERDİR. BÖLÜM 7

  ATATÜRKÜN EN BÜYÜK ESERİ; MÜSLÜMANLARA UYGULANAN SOYKIRIMIN SAVAŞ VE KAHRAMANLIK DİYE MEŞRULAŞTIRILMASI, KAHRAMANLIK ESERİ OLARAK DAYATILMASI, PUTPEREST KABALA DİNİNİN, BEYİN, RUH VE İRADE KÖLELİĞİ VE KONTROLÜNÜN ÇAĞDAŞLIK VE BİLİMSELLİK DİYE DAYATILMASI OLDU.
  Yahudi ırk ve imanının, sahip, efendi ve tanrı olduğu Türk Kürt ve diğer ırkların köle, ırgat, hayvan ve kul olduğu TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN kuruluşunda en büyük figüran, Napolyon ve balon oldu. Devletin kurucu üyeleri Fransa, Yunanistan, Almanya, ABD, Rusya, İtalya ve İngiltere hep perde arkasında kaldılar.

  Cumhuriyetle beraber Anadolu’da Müslümanlar sadece kırsala sürülmediler, sadece katledilmediler. Kırsala yerleştirilen Müslümanlar katledilen yakınlarını unutmak için ülke içinde ilden ile köyden köye tehcire tabi tutuldular. Kırsal alandan temizlenen Ermenilerin yerine Anadolu’da yerlerini terk etmesi gereken veya yakınlarının katlini unutması gereken Türkler Kürtler tehcir edildi. Bunun tipik örneğini Maraş Zeytun kasabasında görmemiz mümkün.

  “Mustafa kemal Türk’ün dinini, dilini, yazısını, adetini, milli müesseselerini, ananesini her şeyini yıkmakla meşguldür. Bunlar harstır,(kültürdür) bir milletin hayatıdır. Bu mu onun milliyetperverliği?!. Hani Türk’ün dinine, edebiyatına, folkloruna, mimari abideleri olan camilerinin ihya ve muhafazasına dair henüz ne yaptı? Soruyorum. Sade hüneri, gayreti, milleti baştan aşağı, fahişe, meful,(yapılmış) sarhoş ve mürtekip(kötü işler) soyguncu yapmaktır.”
  “Mustafa Kemal Anadolu’daki Müslümanları kandırdı ve İngilizlerle Lozan Anlaşması’nı yapıp Müslümanları halifesiz bıraktı ve tüm şehitlerin kanına ihanet etti! İhanetinden dolayı Sultan Vahdettin Han Mustafa Kemal’i ve Mustafa Kemal’e yardım eden asker arkadaşlarını 24 Mayıs 1920 [hicri 1336] tarihinde idama karar verdi.”

  ‘ “Kur’an’i apteshane kâğıdı yapacaklar… Size şapka giydirecekler’ diyorduk.’’.Talihe bak ki, şapkayı sonunda Mustafa Kemal’in eliyle giydiler. Halkta büyük bir inkisar oldu. Maneviyatı kırıldı. Gavur olduk zannettiler. Hükûmete diş biliyorlar. Bir gün harb olsa, bu millet gayretle harb etmez. Hem iktisadi müthiş bir zarar.Bundan da yahudiler istifade ettiler. İstiklal Mahkemesi dolaştırıldı. Epeyce adam (binlerce alim ve insan) astılar. Sayısını (tam olarak) bilmiyoruz. Halk yıldı. İş bitti. Asılan bir hocaya pek acırım. Adını hatırlayamıyorum (burda İskilipli Atıf Hoca’dan bahsediyor)”[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım, sayfa 849]
  “1926 yılında İstiklal Mahkemeleri tarafından mahkum edilerek İnfaz edilen. Kuvayi Milliye Reisi ve Kırşehir Mebusu(millet vekili) Rıza Silsüpür. Kılç Ali (Atatürkün istiklal mahkemesi hakimi; Gazi’den bir mektupla af dile demiş Rıza Silsüpür asılırken de M. kemal’e bir çok küfretmiştir. Rıza o halde bile celadet göstermiş ikisine de küfretmiş.” [Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım Cil.4]
  Atatürkün arkadaşları masonlar, kanından ve ırkından dolayı hamile kadınların, diri diri karnını keserek bebeğin cinsiyeti üzerinde kumar oynadılar, fes giymeye muhalefet eden kadını astılar. Ardından kadın hakları, çağdaşlık pırıl pırıl Atatürkçü gençlik edebiyatı, sahtekarlığı yaptılar. Hamile kadınların karnını diri diri oyarak yapılan katliamın canlı şahitlerinden dinledim. Otuz yıl sonra Prof. Vahan Dadrianın kitabından okudum. Hamile kadınların karnını eşme operasyonu yapıldığı mekan Adana kanal köprüde petrol ofisi, öncesi yazlık sinema daha öncesi bağlar karakolu daha öncesi Ermeni kilisesi. Anne karnında bebekleri öldürüp annenin can çekişerek ölmesinden zevk alanlar bu gün adananın sahipleri, efendileri asilzadeleri, Türk milliyetçileri, Atatürk milliyetçileri, hatta İslamcıları, tarikat şeyhleri, cemaat imamları. Tabi koyunlaştırdıkları iğdiş ettikleri Müslümanların gözünde.
  Atarürkün arkadaşları halifeliğin kaldırılmasına muhalefet eden Ali Şükrü’yü kalleşçe ve hunharca katlettiler.
  Atatürkün arkadaşları öksüz ve yetim kalan şehit hanım ve kızlarını vesika düzenliyerek genel evlerine tıkadılar. Ardından kadın hakları diye müslüman çocuklarına sayfalarca yalanlar ezberlettiler.
  Ülkeyi devleti soykırımla ele geçiren Yahudilere, Devletin bastırdığı paralar çuvallar dolusu verildi. sermayeyi tekelinde tutan egemen ırk, enflasyon, develiasyon, faiz ve tekelleşmenin teşvik ve yasalaşması ile goyimleri yani Müslümanları sürekli soydular, ırgatlığa mahkum ettiler,
  Türklerden Ermenilerden Rumlardan boşalan şehir merkezleri zengin topraklar Yahudilerin üzerine tapulandı.
  17 yıl dış işleri bakanlığı yapan alliance İsrail okulu mezunu Tevfik Rüştü Aras mubadele ile soykırım çetelerini Türkiye’ye getirdi. Ekonomi bakanı celal Bayar ülkenin topraklarını genelde balkan kökenli Yahudilerin üzerine tapuladı.
  İşletme hakları Yahudilere verildi.
  Müslümanlar kıraç arazilerde açlık korku ve baskı ile terbiye edildi. Beyinleri imha ve kontrol edildi. Tüm dini, milli, soysallaşma kurumları imha edildi. Yasaklandı. Tüm gizli cemaat ve tarikatlar aracılığı ile Müslümanlarda enaniyet aidiyet ve mankurtluk aşılandı.
  Vakıfların içi boşaltıldı Yahudilere tapulandı. Yahudilere tapulamak için çok sayıda camii dahi yıkıldı satıldı.
  Kurmay subaylık Yahudilerin tekelinde kaldı. Zamanla dönen ve insaf sahibi olanlar Türklerin saflarına geçtiler. Putperest kabalacılara karşı tavır aldılar.
  Atatürkün arkadaşları cumhuriyeti kuran masonlar, diplomasiyi gizli ve belli Yahudi ailelerin çöplüğü haline getirdi.
  Atatürk Rus ordusunda yahudi general KUNDUHOV’un oğlunu dış işleri bakanı yaptı. Cumhuriyetçilerin ilk dış işleri bakanı Bekir Sami Kunduh. Bu adam bir tür geri zekalı ve dangalak. Yahudi kanı taşıması dış işleri bakanı olmasını sağlamış olabilir.
  Dedesinin adı Abif babasının adı Mahut olan Yahudi Kasım Gülek avrupa’dan dönüşte Ankara’ya çağrılır. Milletvekili yapılmak istenir. Nüfus kağıdına bakılır yaşı tutmaz. Yaşı dolunca gelsin denir. Kızı Tayyibe Gülek ilkokul dahil tahsilini ABD de yapar. ABD dönüşü Ankara’ya çağrılır diplomat yapılacaktır. Türkçe bilmediği anlaşılır. Birkaç yıl Türkçe öğrenmesi beklenir diplomat olur.
  CHP lilerin babası ve dedesi ittihatçılar yahudi Metry Salemi Romaya elçi atarlar. Metry Salem Libyanın İtalyanlara ittihatçılar tarafından tesliminde aracı olur. Ardından on iki adayı teslim ederler. Yıllar sonra sözde Osmanlı gerçekte Osmanlı Yahudi mason devletinin Roma elçisi, Lozanda İtalya delegasyonu olarak ortaya çıkar. Anlaşılmamış olabilir tekrar etmekte yarar var. İttihatçıların yani günümüzde CHP lilerin romaya atadığı METRY SALEM, LOZAN anlaşmasında Romayı temsil eder. Aynı konuyu daha değişik bir tarzda anlatmak istiyorum. Siz Roma’ya büyük elçi atıyorsunuz. Atadığınız büyük elçi o ülke vatandaşı oluyor. Ve İtalya devletinin diplomatı olarak karşınıza çıkıyor.
  Lozan bir anlaşmadan çok dünya fahişeler festivaline dönüşür dönüştürülür. Taslak hazırdır. İngiliz delegasyon taslağı okur herkes kafa sallar. Tüm ülkelerden gelen delegasyonlar mason ve yahudidir. Dünya yahudi karargahında hazırlanan taslağı sorgusuz sualsiz imzalamanın ödülü dünyanın en güzel orospularıyla ilişkiye girmektir. Bu konu detaylı bir şekilde Türkiye’nin Lozan delegasyonu Dr. Rıza Nur’un kitabında anlatılır. Dr. Rıza Nurun Lozana delegasyon olarak gönderilmesindeki sır ondan başka Fıransızcayı iyi bilen kimsenin olmayışı.
  Atatürkün Lozana delege olarak gönderdiği diplomatların hepsi Yahudidir. Lozan’da Türkiye ile ilgili gizli 22 maddeyi Türkiye delegesi ve baş hahamı HAİM NAUM imzaladı.
  Her ne hikmetse günümüzde de sözcü Ömer Çelik’in Türkiye baş hahamı ile sık sık poz vermesi de ayrı bir garabet. “İsrail devleti ve halkı dostumuzdur” diyen Ömer Çelik. Sayın cumhurbaşkanımızın 7 haziran seçim ve krizinden bir gün sonra Ömer Çelik le dört saat (4 saat) görüşmesinin köklerinde yüz yıl öncesinin benzerliği var.
  Atatürk ve arkadaşları Müslümanların kodladığı hukuk kodlamasını yasakladı yerine Yahudi mason satanistlerin kabalaya göre kodlanmış hukuk kodlamasını egemen kıldı. Böylece Türkiye cumhuriyetinin dini putperest kabala firavun dini, tarikatı güneşe ve 72 tanrıya tapan mason tarikatı oldu. Devlete egemen olan bu din ve tarikatın boyunduruğu altında Müslümanlar açlık, terör, cinnet, hastalık, askerlik, işkence, taassup, enaniyet ve aidiyetle terbiye edildi güdümlü hale getirildi. Türkiye cumhuriyeti devletinin gizli din ve tarikatına karşı gelecek beyin hücreleri imha edildi. Temel gizli doktirin temelleri değiştirilemez değişmesi teklif edilemez olarak ilahi kelam olarak dikte edildi.
  Atatürk ve arkadaşları Yahudinin efendi ve ilah Türklerin kul hayvan olduğu bir tekelci egemen kapitalist sistem kurdular ve yaşattılar.
  Atatürk ve arkadaşları Pagan Yahudi kabala kitabının yorumu olan Komunist partiyi kurdu önemli Yahudileri bu partiye üye yaptı. Zamanla dünyanın kamplara bölünmesi politikasına uyum nedeni ile komunist parti kurucuları Kemalistler komunist düşmanı oldular. Olmak zorunda kaldılar. Gerçekte komunizm de milliyeçilik te kapitalizmde aynı imanın yorum ve öğretileridir.
  Osmanlı devletinin yıkılışının beyin kurmayları Vilademir Japotinsky, Aleksander Helplant, Leon kohen, Moiz Kohen gibi hahamların teori ve projeleri Atatürk ve mason arkadaşlarınca hayata geçirildi.
  Atatürkün arkadaşları Müslüman din adamlarını ve çalışmalarını yasakladı. Astı. Yahudi şeyh ve tarikatçılara ülkenin zenginliklerinin kapısını sonuna kadar açtı. Tüm mason tarikatçılar para altın mülk ve lükse boğuldu.
  1927 den 1949 a kadar İslami din eğitimi yasalarla yasaklandı. Men edildi. 1949 da yahudi başbakan Şemsettin Günaltay imam hatip okulunu açtı. Ama bu okullarda judaik ve yetersiz müslüman din adamı yetiştirmek hedeflendi. Hedeflerinde önemli oranda başarı sağladılar.
  Müslüman kurumlarını yasakladı yıktı. Yahudi kurumlarını ikame etti. İmaret tekke ve zaviyeleri kapattı. Genelevlerini resmileştirdi. Meyhaneleri ve alkolü resmileştirdi ve yasalaştırdı. Kumarın ve alkolün devlet eliyle teşvik ve yasalaşmasını sağladı. Tapınakçıların balo geleneğini asaletin ölçüsü yaptı. Oysa balolar tapınakçı masonların birbirlerinin karılarına dolanmak için düzenledikleri geleneksel toplantıdır.
  Müslüman tevhit akidesinin öğretilerini terbiyesini yasakladı yerine satanist yahudi kabala ayetlerinin öğretileri, egemenliği ve ırkçılığı ikame etti.
  KABALA DOKTİRİN VE İLKELERİ DİĞER BİR İFADE İLE FRASIZ TAPINAKÇI YAHUDİ IRKÇISI MASONLARIN YORUM VE İLKELERİ ATATÜRKE MAL EDİLİP MÜSLÜMANLARA ZORLA VE HİLE İLE DAYATILDI.
  Tapınakçı satanist kode Napolyon hukuk kodlamasını ülkeye egemen kıldı. Buna göre EGEMENLİK YANİ GUVVETLE HÜKMETMEK YASAL ZORUNLULUK HALİNİ ALDI. Hatta böyle bir uygulamayı bayram ilan edecek kadar beyin ve algı kontrolü geliştirdiler. Değerleriyle yaşayan bir sosyal yapıdan kuvvetle yaşayan organize olan bir sosyal yapıya geçildi. Ülkede terör ve çatışma ortamının doktiriner temeli atılmış oldu.
  Dünya en çok et yiyen Türker dünyada en çok ot yiyen milleti haline getirildi. 20. yüzyılda en çok ekmek tüketen toplumu Anadolu toplumu oldu. oysa Osmanlı döneminde tam tersi idi. dünyada en fazla et tüketen toplum Osmanlı toplumu idi.
  Yahudi geleneksel kıyafeti, fötr şapka, frag, siyah pantolon, papyon yasayla zorla giydirildi.
  Atatürkün pezevenki milletvekili Asım Burhan Belge Macaristan güzeli 15 yaşındaki jo jo gabonu nikahına alır. Kara ulaşım aracı ile Ankaraya nikahsız getirmesi zordur. Yalçın küçük jo jo gabonun bekaretini resmi nikahlısı Burhan Belge mi Atatürkmü bozdu (onun ifadesi ile izale etti) diye çok merak etti. Kitabında yazdı ama bir türlü keşfedemedi.
  Yahudilerin gizli dini TAHVE VE YAHOVA ŞAHİTLERİ gizli bir şekilde ülkeye yayıldı. Yargıtay tarafından din olarak kabul edildi.
  Atatürkün Yahudi mason arkadaşları büyük Türk milletine !! hediye ettiği bayramlar Yahudiler tarafından tanzim edildi. Türkler ordulaştırıldı. Milliyetçilik ve halkçılık ilkeleri yaşama geçirildi. Ezberleyen, mantık, duygu ve iradesi imha edilen bir nesil yetiştirildi. Ne mutlu türküm diyene, Bir Türk dünyaya bedel. Türküm doruyum çalışkanım. Varlığım Türk varlığına armağan olsun, Türkün Türk’ten başka dostu yoktur. gibi ırkçı söylem ve öğretileri beyinlere kazıyarak ülkede terör ve anarşinin zeminini hazırladılar.
  19 mayıs bayramını CARL DİEM adında bir alman yahudisi gelip dizayn etti. Aynı yıllarda HİTLERİN Almanları dizayn edip soykırıma alet etme operasyonları devam ediyordu.
  CALR DİEM beden terbiyesi yasasını da hazırladı. Bu yasanın amacı Türkiye’de ülkenin sahibi gizli Yahudi nüfusunun dışında kalan goyimlerin yani Yahudi olmayan Müslümanların ordulaşması. Bu amaçla okullarda beden eğitimi dersleri çok uzun yıllar asker eğitimi tarzında yapıldı. Alman yahudiler ikinci dünya soykırım operasyonu Almanya’daöncesi aynı eğitimi uyguladılar.
  Atatürkü koruma yasası alman yahudisi Prof. Dr. Ernst Eduard Hirsch hazırlamıştır.
  Mustafa kemal 1923 de Cumhuriyetle beraber üniversitelere kilit vurdu. 1933 de Almanya’dan prof shawathser in başkanlığında gelen heyetin hepsi Yahudi idi. Bu Yahudiler Türkiye’de tanrı statüsündeki Yahudi ırkını yüceltecek, Müslümanları iğdiş edecek eğitim sistemini hazırladılar. Üniversite bunlar geldikten sonra açıldı.
  Benzeri ekip 1913 de de ittihatçılar tarafından getirilmişti. Bir yandan cephelerde soykırımla Müslümanlar katledilirken 1913 den 1918 kadar bu alman sözde bilim adamı gerçekte Yahudi kabalist misyonerler Yahudi çocuklarını eğittiler üniversitede Müslüman sistemini ifsat ettiler.
  Atatürk kahraman kurtarıcı herkesin borçlu olduğu idol. Bu idole boyun eğmek gizli Yahudilere boyun eğmenin maskesi oldu.
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 8

  5816 Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edilemeyeceği Kanunu
  Madde 1:f1. Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  f2. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
  f3. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
  Ölmüş bir insanın korunması aklın disiplinlerine aykırıdır. Ölmüş bir insan niçin korunmaya alınır. Müslümanlar bunu hiçbir gün sorgulamadılar soygulayamadılar. Tarihde ve günümüzde bu tarz bir koruma sadece ilahi olgu ve öğeler için olmuştur. türkiyedeki altı milyon nüfuslu gizli Yahudilerin kabalaya göre Mustafa kemal tanrıdır. Bunun gizlice yasalara işlenmesi gizlice tapınması Müslümanlar üzerinde kahredici sinsi bir baskıya neden olmaktadır.
  Kanunda Mustafa Kemalin hatırasına küfredenler ceza alır diyor. Pekala benim dedelerimin hatırasına küfreden ve hakaret eden niçin ceza almıyor. Kişiye özel yasa akla ve hukuka tamamen aykırıdır. Mustafa kemal biz Müslümanlar için kişidir. Dolayısı ile bu tarz yasa akla ve hukuka aykırıdır. Ama türkiyenin sahipleri gizli Yahudiler için Atatürk tanrıdır ve bu tarz bir koruma altına alınmalıdır. Mustafa kemalin tanrı kimliği yasalarca onanıp Müslümanların tanrısı Allah ve peygamberine küfür etmenin demokrasi gereği hak kabul edilmesi sorgulanmalıdır.

  Bu ikiyüzlülüğü ve sahtekarlığı onaylayan orasına burasına prof damgası yemiş şahısların sahtekarlıktan ünvanları sökülmeli işlerine son verilmelidir.

  Sincanda bir genç askerden terhis olur. Sincana gelir. Atatürkün büstüne bir kutu boya döker. Genç tutuklanır. Mahkemede genç askerden yeni geldiği psikolojisinin bozuk olduğunu söyler. Kasıtlı boyayı büstün üstüne dökmediğini söyler. Ama hakim ikna olmaz ve genç 24 yıl hapse mahkum olur.
  Kanunda bir belirsizlik de var. Atatürkün hatırası nedir. İsmi de bir hatıradır. İsminin baş harfini küçük yazan bir yazar hatırasına saygısızlıktan ceza alabilir.
  Müslüman çocukları ATATÜRKÇÜLÜK dersinde Mustafa Kemal Atatürkün yaratıcılık sıfatını, dahi sıfatını, kurtarıcı sıfatını, ileri görüşlü sıfatını, liderlik sıfatını, üstün ahlak sıfatını ileri görüşlü sıfatını, merhametli sıfatını okudular.
  Mustafa kemal Atatürk hakkında bilgileri Mustafa kemalin sağlık bakanı Dr. Rıza Nurdan dinliyelim. Dr. Rıza Nurda bir masondur. Alt derecelerde olmalı ki bu kadar resmi tarihe ters düşen bilgiler vermektedir.
  “Hali tabiide (doğal halinde) gözlerinde şaşılık yoksa da sarhoşluğunda ve kızdığı vakit tamamıyla şaşı olup biri bir yana diğeri, diğer yana bakar. Bu da tereddi eseridir.”

  “Fevkalade zeki değil, fakat zeki denen insanlardandır. Hatta ona zeki dahi dememelidir. Birçok şeylerde çok bilgisizdir. Hele ileriyi hiç göremez. Akl-ı selimi bariz bir surette azdır. Ancak entrikada fevkalade mahirdir.”
  “Pek çok içer. İçkilerden rakıyı sever. Çalgı çaldırır, çaldırdığı hep curcuna havalarıdır. İçki alemine dalkavuk, cahil insanları toplar. Sevdiği adamlar zaten bunlardır. Yüreğinde asla merhamet yoktur. Babası, oğlu olursa da keser. Asla meşru iş tanımaz.”

  “Mutlaka haksız şeyleri yapar. Kanun, usül, adet denilen şeyler onun için mevcut değildir. Hiç kimseyi sevmez. Hatta en sadıklarını bile. Böyle hislerden mahrumdur. Anası ölmüş, cenazesine bile gitmemiştir. Necip ve insani hislerden tamamıyla aridir. Kimseye itimadı yoktur. Herkesi korku ve ihsan ile tutmak sistemindedir. Her kim yanına girse çıkınca yanındakilere onun aleyhinde söyler. Bir adeti de rical ve mebusları birbirine düşürmektir. Herkese ”O senin aleyhinde şunu söyledi” der. Biri bir şahıs aleyhinde kendisine mektup yazarsa, o mektubu derhal o şahsa verir. Casusluğa çok ehemmiyet verir. Memleketi casuslarla doldurmuştur. Hem de casusların her dediğine inanır. Gayet evhamlıdır. Her saçma şeyden bir mühim mana çıkarır. Eğer kuvvetsiz ise, pek ürkektir, kaçamağa çalışır. Eğer kuvvetli ise gayet cesurdur, bir canavar olur, paramparça eder. Makyavellik en sevdiği şeydir. Gayet mevki ve şan harisidir. Ve bunda pek kıskançtır. En ufak bir şerefi bile başkasına veremez. Ölüleri bile şeref husunda kıskanır. Gayet mağrur ve kibirlidir. Nazarında Dünyada kendinden başka adam yoktur. İster ki herkes kendisine tapınsın. Gayet müstebittir. Tenkide, hatta bir müteala beyanına tahammul edemez. Gayet para canlı ve hasistir. Büyük bir servet toplamıştır. Pek, tamahkardır.”

  “Her gece sabaha kadar içer. Bütün ömrü öyledir. Gençliği de böyle içki ile geçmiştir. Reculiyeti yoktur. Böbreklerine kadar çıkmış hastalığı vardır. İltihabı, külliyeden ikide bir beline ağrı gelir. Banyoya girer. Bu sebeple banyoları çok sever. Son zamanlarda yüzü Delirium Tremem denilen hastalığı almıştır. Elleri titriyor. Kalbi rahatsızdır. Bunlara rağmen yine çok rakı, tütün ve kahve içer, eğlenceden kendisini alamaz.”

  “Nutkunu (konuşma metnini) bir ay çalışır, ezberler, öyle söyler. Şundan bundan işite işite biraz da malumat sahibi oldu, fakat derecesi ağızdan kapmadan ibarettir. Bütün davası milli harekette her şeyi kendi yapmış olmasıdır. İnkılap delisidir. Türkiye’nin Deli Petro’su olmak hevesindedir. Bir taraftanda Napolyon olduğunu zanneder. Kibr-ü azameti uluhiyet mertebelerine vardırmıştır. Türk Tarihi böylesini görmemiştir”.Kaynak:Cumhuriyet Devrinin Perde Arkası – Rıza Nur s;289,290,
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN SOSYAL VE YASAL STATÜSÜ BÖLÜM 9
  Son yüz elli yıldır Müslümanların beyninde zincirler prangalar bağlıdır. Bire bir, tüm dünya Müslümanlarının beyni kontrol edilir ve güdümlü hale getirilir. Bu prangalar o kadar çoktur ki bunlarda sadece bir tanesi de Atatürk hakkındaki inanç algı ve bilinçtir.
  Müslümanlar Atatürkü lider, kurtarıcı olarak idrak eder ve bilirler. Bu yasal ve eğitsel zorunluluktur.
  Türkiyenin sahip gizli altı milyon nüfusu Atatürkü tam ve eksiksiz olarak tanrı kabul ederler. Bu durumdan Müslümanların haberi yoktur. Bu durum Müslümanlarda yanlış algı ve tesbitlere neden olur.
  Yahudilerin kutsal kitabı kabalaya göre, tanrı Yahudi ırkına nüfuz etmiştir. Yahudi ırkı kanı Yahudi olmayanların tanrısıdır. Ama dünyayı yöneten yedi kişilik yüksek tanrı konseyinin kutsadığı kişiler Yahudilerinde tanrısıdır. Mustafa kemal bu tanrılardan biridir. Atatürk ilkeleri diye yutturulan ilkeler gerçekte kabalanın yorum ve ilkeleridir. Atatürkün mezarı tanrı firavunun mezarının kopyasıdır.
  Mustafa Kemal Atatürkün tanrı olduğu, yahudi olmayanlardan saklanır. Saten Türkiye’de yaşayan Yahudiler isimlerini ve kimliklerini Müslüman isimler alarak gizlerler. Dinleri kabalizmin ve pagan putperest dinin gerçek adı laikliktir. Laiklik beş bin yıl önce yaşadığı var sayınlan Süleyman peygamberin mühründe vardır.
  Aşağıda kripto Yahudi şairlerin şiirleri bu tanrı sırrını açığa vurur tarzdadır..
  Behçet kemal çağların ATATÜRK İÇİN YAZDIĞI EZAN
  Atatürk ekber. Atatürk ekber, ancak o var Atatürk, evliya odur, peygamber odur, sanatkar Atatürk ne evliya ne peygamber halkına yar Atatürk.
  CHP NİN BEYNİ KEMALİZM ADLI KİTABIN YAZARI TEKİN ALP (MOİZ KOHEN) TÜRK GENÇLİĞİ İÇİN YAZDIĞI AMENTU.
  “kahramanlık örneği olan ve vatanın istikbalini yoktan var eden Mustafa kemale onun cengaver ordusuna, kanunlarına, mücahit analarına, ve Türkiye için ahret günü olmadığına iman ederim.”
  Fazıl Hüsnü dağlarca. Behçet Kemal çağlar. Faruk nafiz Çamlıbel. Neyzen Tevfik gibi Yahudiler on yıllardır Müslüman çocuklarına şair diye dayatıldı. Oysa gerçekte bu adamlar gizli kripto ırklarının ve dinlerinin şairi idi. Müslümanlık ve Türklükle ilgileri yoktu. Türklük maske ve iyi bir aletti.
  “Sonsuzluğu çizen kudretli el
  Göklere yükseliyor ilah gibi bir heykel
  Bu varlığın önünde bir dakika dize gel
  Bu ateş daha kutsidir, kabenin taşından
  Ey mubarek ata! Ey tanrının oğlu
  17 milyon yetiştirdiğin ve yoktan var ettiğin Türk genç”
  KRİPTO YAHUDİLERİN ATATÜRK HAKKINDA YAZDIKLARI MEVLİD.
  “Kaç yıldır Türkçeydi Tanrı'nın dili
  “İnsana ne ilâh, ne de sevgili,
  Ne de ana-baba aratıyordu
  Her an yaratıyor, yaratıyordu.”
  Tanrı gibi görünüyor her yerde
  Topraklarda, denizlerde, göklerde;
  Gönül tapar, kendisinden geçer de
  Hangi yana göz bakarsa: Atatürk.”
  Gel ey 19 mayıs eşsiz sabah merhaba
  Ey Samsun'da karaya çıkan ilah, merhaba
  Merhaba ey Türklüğe alın yazısı yazan
  Merhaba ey ezeli, feyizli eşsiz bahar
  Doğuran bu gün, bir gün: doğuracak muttasıl
  Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl
  İlk çamurdan beden üflenen ruh, dediler
  Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh dediler
  Bir güneş gibi yalnız
  Sensin ülkü tanrımız ey Türklüğün bütünü
  İlk adım, mavi gözlerle baktı toprağa,
  Toprağın haritasını çizdi bayrağa
  Allah değil, o yazdı alın yazımızı
  Millete can veren, vatan yaratan
  Tanrının göklere dönüşü gibi
  Her zaman ırkıma büyük baş atam
  Tanrılaş gönlümde tanrılaş atam.
  Sana güneş mi de, tanrım mı desem.
  Beyaz bir çiçek gibi nurunla yıkanayım
  Atatürk seni sevmek milli bir ibadettir
  Sensin cumhuriyeti yaratan kuran
  Ey türkün yaratıcısı, cumhuriyetin yapıcısı
  Mustafa kemal türkiyede şu an yaşayan altı milyon civarındaki gizli (kripto) yahudinin tanrısıdır. Çok tanrılı putperestlerin kutsal kitabında 72 tanrı vardır. Yedi kişilik hahamlar konseyi bu tanrıların yerel ve evrensel olarak çoğaltma yetkileri vardır.
  Müslümanların böyle bir öğreti ve kabulü yoktur. Müslümanlara kabalist putperest gizli Yahudilerin dini ve ritüelleri hatta kıyafetleri zorla dayatılmıştır dayatılmaktadır.
  Kabalanın yorumu olan laiklik değiştirilemez değiştirilmesi teklif edilemez. Bu özellik ilahi kelam olarak kabul edildiği içindir. Laiklik gerçekte “dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır” değildir. Gizli putperest yahudi firavun dininin adıdır.
  Laikliğin yalan, düzmece tarifine göre Osmanlı devleti tam bir laik devlettir. Osmanlı bir din devleti değildi. İslam dini ailenin resmi dini idi ama, hiçbir gayrı Müslime hile, yasa ve zorla dayatılmadı. Ama pagan kabala doktirini yani Atatürk ilkeleri ve dini laiklik sinsice hile ile ve yasalarla dayatılmaktadır. Türkiye cumhuriyeti bir din ve mason tarikatı devletidir. Tüm ilke ve öğretileri, yasaları ve rejimi kabalaya göre hazırlanmıştır. Kurucularının hepside yahudi kökenli ve mason tarikat üyesidir.
  Türkiye cumhuriyeti pagan kabala dini ve imanının zorla dikte edildiği mason tarikat devletidir. Aklın disiplinleri, belgeler, bilgiler bizi bu sonuca götürmektedir. (bak sayfa: yalanlar ve gerçekler. Facebook) Yalan ve şeytani desiseleri kendilerine hak kabul eden tapınakçı Yahudiler bu aldatmaca ve dayatmayı meşru ve hak göstermek için binlerce kitap dergi yayınlamış ve şarlatan profesör imal etmişlerdir.
  Müslümanlar kendilerine dayatılan inanç ve yanlış bilgileri, yahudi tanrılarının sinsice çocuklarının beynine zerk edilmesini sorgulamalıdırlar.
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN DOKTORLARI VE ÖLÜMÜ BÖLÜM 10
  MUSTAFA KEMALİN DOKTORLARI. Hepside kabalist Yahudi ve masoniktir.
  Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp,
  Prof.Dr. Nihad Reşad Belger
  Prof.Dr. Akil Muhtar Özden,
  Prof.Dr. Süreyya Hidayet Sertel, sebatay Serteller
  Prof.Dr. M. Kemal Öke Galata kökenli yahudidir. Türkiyede masonların üstadı azamlığını yaptı.
  Prof.Dr. Samuel Abrevaya Marmaralı, Niğde milletvekili.
  Dr. Mehmet Kamil Berk,
  Dr. Refik Saydam. Bandırma vapuru ile samsuna çıkan Yahudi heyetinde vardı. Kırklı yıllarda başbakan oldu.
  Prof.Dr. Asım Arar.
  Paris’ten Prof.Dr. N. Fissinger
  Berlin’den Prof.Dr.Von Bergman,
  Viyana’dan Prof.Dr. H. Epinger
  Mustafa Kemal Atatürk ölmeden son sözü “BENİ TÜRK DOKTORLARINA TESLİM EDİN”. Ama iş işten geçmişti. İş işten geçmese de O zamanlar canlı bir tane Türk doktoru kalmamıştı. Hepsini Çanakkale’de öldürmüşlerdi.
  Atatürkün cenazesi camiye götürülmedi. Cenaze namazı kılınmadı. Ama başucunda bir haham hiç eksik olmadı.
  Mustafa kemal Atatürk ömür boyu beraber çalıştığı ilkokuldan beri eğitimini aldığı mason mabetlerini bir emri vaki ile kapatır. Bu resmi yazı ve kararla değil şifahidir. Oysa Mustafa kemalin berberinden korumasına kadar her türlü irtibatta olduğu arkadaşı ve devlet kadroları masonik Yahudi idi.
  Mustafa kemalin mason mabetlerini kapattığı 1935 de masonlar yeknesaktı. Fransa ve İskoç ritine göre ibadetlerini yapıyorlardı. Şeyhleri Cenovada yaşayan BORCA MİŞON du. Günümüz 2016 yılında masonlar iki guruba ayrıldı. Neocanlar ve ılımlılar. Neocanların şeyhi Londradadır ılımlıların şeyhi İsviçrededir. Masonlardaki bu iki başlılık ak partinin ve Müslüman ekolün doğuşuna yardım etti. Mustafa kemalin şifahi de olsa mason localarını kapatması karşılıksız kalmadı.
  “Yunanistan’da yayımlanan –Laiki Metopo Gazetesinde yayımlanan dizi yazıda “Dr. Abrevaya ve Fischenger cidden bu işte fedakarane çalıştılar” denilmektedir. Bahsi geçen Abrevaya, Prof.Dr. Samuel Abrevaya Marmaralı’dır. Abrevaya, İzmir doğumlu olup, Paris’te tahsil görmüştür. Atatürk’ün ölümünden sonra Niğde Milletvekilliği yapmıştır. Prof. Dr. N.Fissenger, hükümet tarafında Paris’ten getirilmiştir. 8 Eylül 1938 tarihinde bir gün önce yaptığı muayeneye göre Prof.Dr. Ömer Neşet İrdelp ile birlikte düzenledikleri rapor uzun yıllar sonra ortaya çıkmıştır. Fissenger ayrı teşhiste bulunmasına rağmen Atatürk’ün ölüm raporunda, diğer doktorlarla aynı görüşteymişcesine yazılmıştır. Muhtemelen Paris’ten getirilen ilaçların temin yeriyle de ilgisi vardı. ‘Sarı Lider’i öldürme kararı alınıyor Varnalı Bulgar Yahudisi 33 dereceli Farmason Avram Benaroyas Türkiye Mason Cemiyeti’nin kapandığını Moskova’da bir toplantı sırasında öğrendi. Sinirlerine hakim olamayarak şunları söyledi; “O Sarı Lider ortadan suret-i katiyetle kaldırılacaktır. Mefkuremize imha edici darbe vuranların akıbeti, feci şartlar altında ölümdür!…” Türkiye’nin ikinci Mason lideri Kimyager Mustafa Hakkı Nalçacı, acilen Kremlin’e davet edildi. Nalçacı Moskova’ya korkarak gitti. Başına bir hal gelmesi halinde Kremlin’in (Sovyet yönetim merkezi) Çankaya’ya siyasi baskı yaparak serbest bırakılmasının sağlanmasını istedi. Kremlin, Nalçacı’ya garanti verdi, verdiği teminatlarla onu rahatlattı. Kremlin’den aldığı taahhütlerle korkusu geçen Nalçacı, işi ileri götürerek Atatürk’ün öldürülmesinden sonra Nazım Hikmet başkanlığında bir hükümet kurulmasını istediyse de, Kremlin “gerici Mareşal Çakmak’ın tabancasına hedef olunacağı” itirazı ile Nalçacı’yı frenledi. Varnalı Bulgar Yahudisi Farmason Avram Banaroyas ve Türkiye’deki masonların ikinci lideri Mustafa Hakkı Nalçacı Kremlin yetkilileri ile toplantıdayken, yapılan konuşmaları Yunanlı gazeteci Apostolos Grasoz, ünlü Sovyet despotu Laurenti Beria ile birlikte yan odada ses alma cihazıyla takip ediyorlardı. Bu konuda Avram Benaroyos, “İlk anlarda Kemal Atatürk’ü silahla ortadan kaldırmayı düşündük. Ancak, doktorlarımız Atatürk’ün ölümünün ani oluşunu tehlikeli gördüklerinden, Kremlin’in istediği ‘esrarengiz ve kendine göre esrar arz edecek ölüm’ kararına uyduk. Mason biraderler cemiyetimiz kapatıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi O’nun her hareketini alkışladılar. Zamanla O’nun etrafında bir çember vücuda getirdiler ki; Sarı Lider, kendiliğinden bu çemberin içine girip hayatını bize teslim etti. 1937 yılı ortalarında, ismini açıklayamayacağım bir doktor bazı şöhretlere dayanarak Atatürk’e ilk darbeyi sinir organlarını za’fa düşürmek suretiyle indirdi. Böylelikle gösterdiği tedavi usulü, Atatürk’ün sinir organlarını felce uğrattı. Atatürk’te zaman zaman burun kanamaları, baş dönmeleri, istifralar karşısındaki arkadaşı tanımamazlıklar kendini göstermeye başladı.” şeklinde yazdı. Benaroyos 1 Ağustos 1948 tarihli Yunan Halkın Sesi (-laiki foni) gazetesinde bunları yazarken, Yunanlı Gazeteci Apostolos Grazos da Halk Cephesi (Laiki Metopo) gazetesinde 1-5 Eylül 1949 tarihlerinde yazdığı seri yazıda şu görüşleri dile getirdi; “Filistin Siyon kolonilerini meydana getirmek için Osmanlı İmparatorluğu’nu parçaladık. (burada bahsedilen arap ve Müslüman maskeli mason Yahudi devletler zinciridir) Bundan sonra yapılması elzem olan üç vazife daha vardı. Bunları seri olarak tatbik etmek icap etdiyordu ki; Doktor Abrayava ve Fischenger cidden bu işte fedakarane çalıştılar. Bazı Avrupalı tıp dahileri, siroz mütehassısları, Sari Lider’in hastalığı ile meşgul olmak istediklerini Türk hariciyesine bildirmişlerse de; Türkiye’deki mukaddes üçgenimiz, meydana getirdikleri muhkem mevki ve selahiyetlerini cemiyetimize muhalif olanlara Sarı Lider’in tedavizinde vazife vermemekle bize pek ala ispat ettiler.” Atatürk’ün hastalığı, konan teşhis ve uygulanan tedavi Varnalı Yahudi Farmason Avram Benaroyas, Atatürk’e ilk darbeyi 1937 yılı ortalarında indirdiklerini söylerken, bundan birkaç ay sonra Aralık 1937’de Yalova’da Atatürk’ü resmen muayene eden Prof. Dr. Nihat Reşat Belger ilk teşhisi “karaciğer üç parmak kadar büyümüş ve sertleşmiştir” diyerek koydu. Oysa, Benaroyas’ın söylediği aylarda Atatürk kaşıntıdan muzdaripti. Çankaya’da bir akşam doktorun biri kaşıntıların karınca ısırması sonucu olduğunu söyledi. Atatürk, “Ben geceleri kaşınıyorum, karınca yatak odama kadar girer mi?” diye sorunca, aynı doktor “evet” cevabını verdi. Köşkte et yiyen cinsten küçük kırmızı karıncaların varlığı söylentisi yayıldı. Hatta böyle karıncalardan bulunduğu tesbit edildi. Atatürk’ün İstanbul ve Yalova’da olduğu bir sırada Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Süreyya Anderiman Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Asım Arar’a telefon ederek “Köşkü karıncalar bastı, Atatürk kaşıntıdan şikayetçi, bir çare bulun.” dedi.Doktor ve diğer sıhhı personelden oluşan 8 kişilik karınca arama ekibinin çalışmalarını Dr. Nuri Refet Korur “evet kırmızı renkte küçük karıncalar gördük” diye açıklamıştı. İlgili mütehassıslar da; bu tip karıncaların Çin’den Avrupa’ya geldiğini ve etle beslendiklerini söylemişlerdi. Karınca hikayesini bilen Atatürk, Dr. Velger’in karaciğerle ilgili teşhisini ve kaşıntının sebebinin bu olduğunu duyunca şaşırmış, ama belli etmemişti. Atatürk’ü yavaş yavaş öldürme planı hızla işliyor, Atatürk’ün hastalığının teşhisi ile ilgili farklılıklar Atatürk’ün ölüm raporlarına bile yansıyordu. Atatürk’ün fenni rapora geçen hastalığı “Alkole bağlı siroz” olarak tanımlandı. Oysa aynı rapora imza atan doktorlardan Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, daha sonra “ bunu kati olarak kestirmek mümkün değil” diyerek “hipertrofik siroz” tanısına yöneliyordu. Yani alkole dayanmayan (sıtma) siroz,. 30 Temmuz 1938 Cumartesi günü Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, Atatürk’ün kalbinin kuvvetli olduğunu düşünürken, 4 gün sonra kalbi kuvvetlendirici iğne yapılmasına karar veriyordu. Dr. Asım Arar ise, Dünya Gazetesi’ndeki mülakatında Atatürk’ün hastalığı ile ilgili olarak “karaciğer kifayetsizliği”nden şüphelendiğini bu şüphesini “söylenmesi icap eden” kişilere söylediğini, bu kişilerinse, böyle bir ihtimalin mevcut olmadığını söylediklerini bunu üzerine ise kendisinin daha ileri gidemediğini söylüyordu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak da, Dr. Arar’ın söylediği türden birinin Atatürk’ün çevresinde bulunabileceğine inanmanın kendisi için güç olduğunu söylüyordu. 31 Temmuz 1938 günü Viyana’dan gelen Prof. Dr. Eppinger Atatürk’e çiğyemiş kürü uygulayarak bol bol kavun karpuz yedirmiş, ertesi gün Almanya’dan getirilen Prof. Dr. Bergman’da Atatürk’e rendelenmiş elma yedirtmiştir. Daha sonra da bu iki doktor bir araya gelerek damar tıkanıklığını düşünerek Atatürk’e Salygran şırıngası uygulamaya karar vermişlerdir. Aynı gün yapılan konsültasyonda bu Alman ve Paris’ten getirilen Prof. Dr. Fissinger ise yukarıdaki doktorlardan farklı olarak afyon mürekkepleri ile şibih kalevilerin (alkoloid) verilmesini uygun görüyordu. Zehirlendiğini anlamıştı Atatürk, Afet İnan’a yazdığı mektupta aynen şöyle diyordu; “Afet, vaziyetim şudur; bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış ilerlemiştir.. Hükümet benim reyimi almaya lüzum görmeksizin Fissinger’i getirtti.”
  Berlin ve Münih üniversiteleri tıp fakültelerinin dahiliye klinik direktörleri Prof. Dr.Friedrivh Kraus ile Prof. Dr. Ernest Von Remberg hükümet tarafından Türkiye’ye getirtilerek Atatürk’e konsultasyon uygulattırıldı. Üç yabancı doktor da Atatürk’ün tedavisinde görev almışlardır. Ölüm sebebi alkol değil Atatürk’ün ölümünden sonra düzenlenen birinci raporda ölüm sebebi karın içinde sıvı, asit toplanması olarak gösterilirken, ikinci raporda ise alkolle ilgili karaciğer iltihabı neden olarak gösterilmiştir. Bu çelişkiye rağmen Atatürk’e biopsi de otopsi de yapılmamıştır.
  Salyrgan (civalı ilaç)’ın Atatürk’ün tedavisinde “ajan tedavi ilacı” olarak kullanıldığı, aslında Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ilaçla ağır ağır zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştır. Öte yandan Atatürk’ün daha evvel sıtma geçirdiği bilinmesine rağmen karaciğer ve dalağı yıpratan Kinin ve Atebrin gibi ilaçlar bol miktarda kullanılarak ölüm çabuklaştırılmıştır. Sadece 1937 yılında İstanbul Eczanesi’nden Atatürk için 43 kutu kinin ilacının alınmış olması buna iyi bir örnektir. ÖLÜM SEBEBİ ALKOL DEĞİL! Atatürk’ün ölümünden sonra düzenlenen birinci raporda ölüm sebebi karın içinde sıvı, asit toplanması olarak gösterilirken, ikinci raporda ise alkolle ilgili karaciğer iltihabı neden olarak gösterilmiştir. Bu çelişkiye rağmen Atatürk’e biopsi de otopsi de yapılmamıştır. (Bilginin kaynağı tarafımda mahfuzdur)

Bu konuda 2 sayfada toplam 16 adet üst yorum vardır.

 1. Yeni Konu Ekleme

  Bu alana yazacağınız yazı sizin konu başlığınız olacaktır. Eğer konunuz var ise listelenecek, eğer konunuz yok ise yeni konu ekleme sayfasına yönlendirileceksiniz. Konu başlığınızı yazdıktan sonra ileri butonuna yada enter butonuna basınız.

 2. Arama Butonu

  Arama butonuna basarak sayfaya yönlendirileceksiniz.